Vann og avløp - alle pågående prosjekter

Her er en oversikt over alle pågående prosjekter innen området vann- og avløp.

Etablering av nytt vann- og avløpsnett i Nedre og Øvre Utsiktsvei

Nesodden kommune har planlagt å starte et vann- og avløpsprosjekt i Utsiktsveien. Dette innebærer at Nedre Utsiktsvei vil få vann- og avløpsnett lagt i veien, samt utbedring av vei og veibelysning. Det skal også etableres en overvannsledning for både Øvre og Nedre Utsiktsvei.
 

Prosjekteringen gjennomføres av Afry og er planlagt lagt ut på anbud i tidlig 2021. Planlagt oppstart er i løpet av 1. kvartal 2021.
 

Tilhørende denne beskrivelsen ønsker jeg et par vedlegg lagt ved som link. GH-01 er oversikt over ledningsanlegget planlagt i Utsiktsveien (kan navngis «foreløpig ledningsplan»).
 

Planlagt ledningstrasé for Nedre og Øvre utsiktsvei:

Klikk for stort bilde  

Etablering av nytt rensetrinn ved Bleksli vannverk

Drikkevannet fra Blekslitjern kan til tider (sesongbetont) oppleves å ha lukt og smak. For å få bukt med problemet skal renseprosessen ved vannverket utvides med et nytt rensetrinn med granulert aktivt kull, GAK. Rensetrinnet skal bare benyttes i perioder hvor det oppleves lukt/smak på vannet. For å få plass til det nye rensetrinnet må det oppføres et tilbygg til vannverket. Prosjektet inkluderer også utskiftning av UV-anlegget ved vannverket.


Rambøll står for prosjektering av prosjektet. Prosjektet er nå i anbudsfasen. Planlagt oppstart av gjennomføringen er 2. kvartal 2021.

 

 

Etablering av nytt VA-ledningsanlegg i Nordstrand - Dalbo

Områdeplanen for Nordstrand - Dalbo er nå vedtatt i kommunestyret. Planlegging av prosjektet med etablering av vann- og avløpsnett i Nordstrand - Dalbo er nå i gang.  

 

 

Etablering av nytt VA-ledningsanlegg i Solbergskogen

Nesodden kommune bygger nå nytt vann og avløpsnett i Solbergskogen. Prosjektet omfatter etablering av ca. 2,2 km med vann- og avløp ledningsgrøft i Fjordveien, St. Hansveien og Storebakken. Kommunen legger opp for at 65 eiendommer skal kunne knyttes til nettet.

 

Entreprenør: Leif Grimsrud AS
Oppstart: 15 april 2020
Gjennomføringstid: ca. 1 år

 

Informasjon om prosjektet ble sendt ut til beboerne i området 27.09.19. 

 

Informasjon om trykkavløp og tilkobling Solbergskogen (PDF, 687 kB)

 

Det ble også avholdt et informasjonsmøte for alle beboere 09.10.19 på Tangenten.

Informasjonsmøte 09.10.19 (PDF, 3 MB)

 

Informasjonsskriv om søknadsprosessen for tilknytning til offentlig vann og avløp i Solbergskogen.

Informasjonsskriv byggesak Solbergskogen (PDF, 179 kB)

 

 

Etablering av høydebasseng på Midtveien 

Kommunen planlegger nytt høydebasseng på Midtveien. Bassenget skal hovedsakelig forsyne Fagerstrand-området med drikkevann, men det vil også bli mulig å forsyne Fjellstrand-området fra bassenget. Forsyningen til bassenget blir fra Bleksli vannverk. Ved behov vil bassenget også kunne fylles opp med reservevann fra Bærum, og i fremtiden med vann fra Asker.
 

Prosjektering utføres av Multiconsult. Prosjektet er nå i anbudsfasen. Planlagt oppstart av gjennomføringsfasen er 3. kvartal 2021.

 

Lagveien ved Buhrestua renseanlegg

Kommunen skal sanere en gammel kommunal  avløpsledning med utslipp til sjø ved Buhrestua renseanlegg, og legge ny trykkavløpsledning i Lagveien fra Buhrestua renseanlegg fram til Lagveien 56. Arbeidene starter i slutten av uke 23 og vil pågå fram til slutten av  juli.

Kyststien forbi renseanlegget må holdes stengt mens arbeidet i stien pågår, og turgåere bes benytte Nedre Movei isteden. Dette vil bli skiltet ved renseanlegget og i Lagveien. Lagveien stenges for biltrafikk på dagtid mens arbeidet i veien pågår.

Les mer
 

Etablering av nytt vann- og avløpsnett i øverste del av Torvvik

Nesodden kommune har planlagt å starte et vann- og avløpsprosjekt i øvre del av Torvvik. Dette innebærer etablering av selvfalls vann- og avløpsnett fra Kirkeåsveien til Solliaveien.

Prosjekteringen gjennomføres av Afry og er planlagt lagt ut på anbud i tidlig 2021. Planlagt oppstart er i løpet av 1. kvartal 2021 eller tidlig 2.kvartal.
 

Foreløpig ledningsplan (PDF, 652 kB)
 

Planlagt Hovedtrasè markert i gult:
 

Klikk for stort bilde 

 

 

Etablering av VA-anlegg fra Skoleveien via Seterveien og Beksrudveien til Dalboveien

 

Nesodden kommune planlegger fremføring av hovedvannledning til framtidig høydebasseng på Svestad. Med bistand fra Afry har kommunen i denne forbindelse planlagt en løsning med trasé fra eksisterende hovedvannledning i Skoleveien via Seterveien og Beksrudveien til Dalboveien. Prosjektet er et ledd i oppfølgingen av «Hovedplan for drikkevann og vannmiljø».

Samtidig skal det også etableres avløpsledning fra Skoleveien til Dalbotjern. Grunnet utfordrende terrengforhold i området etableres avløpsanlegget som et trykkavløpssystem.  

Prosjektet legges ut på anbud 1.-2. kvartal 2021.

 

Ledningsplan 23.10.20 (PDF, 2 MB)

Lengdeprofil 1, 23.10.20 (PDF, 2 MB)

Lengdeprofil 2, 23.10.20 (PDF, 973 kB)

Lengdeprofil 3, 23.10.20 (PDF, 806 kB)

Referat fra møte med noen grunneiere 27.10.20 (PDF, 915 kB)

Oppsummering etter møte som ble avholdt med beboere i området 19.02.18 (DOCX, 16 kB) 

Kostnadsoverslag stikkledninger (PDF, 279 kB) (grovt anslått, fra 2016)

Oppsummering av møte med Beksrudveien veilag 09.10.19 (DOCX, 23 MB)

Infoskriv om prosjektet juli 2020 (DOCX, 23 MB)

 

Etablering av sjøledning mellom Nesodden og Asker for overføring av avløpsvann

 

Nesodden kommune har inngått en ny avtale med eierkommunene til Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) om overføring av avløpsvann fra Buhrestua renseanlegg til VEAS sitt renseanlegg på Bjerkåsholmen på Slemmestad i Asker kommune. Avtalen innebærer at avløpsvann fra nordre Nesodden ikke lenger skal behandles i kommunen, men føres videre til VEAS og behandles der.

Avløpsvannet fra Buhrestua renseanlegg skal pumpes til VEAS via Alværn pumpestasjon.  Alværn pumpestasjon ligger omtrent halvveis på strekningen. Leggingen av sjøledningen er nå ferdigstilt, og totalt er det lagt 16,5 km sjøledning. Andre del av prosjektet, entreprise 2, utføres nå og innbefatter ombygging av Buhrestua renseanlegg fra renseanlegg til rein pumpestasjon samt ombygginger på Alværn pumpestasjon. KF entreprenør er hovedentreprenør i entreprise 2 og står for ombyggingen av Buhrestua. Prosjektet i sin helhet er forventet ferdigstilt sommeren 2021. Multiconsult har stått for prosjektering av begge entrepriser.

Prosjektet kommer ikke til å påvirke driften ved Fagerstrand renseanlegg, som fremdeles vil behandle avløpsvann fra Fagerstrand-området.

Klikk for stort bilde   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasé for sjøledning mellom Buhrestua og VEAS.

 

Klikk for stort bilde  

 

 

Klikk for stort bilde   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrasjon av Buhrestua etter ombygging til pumpestasjon.

 

Prosjektet har en totalkostnad på ca. 100 MNOK.

 

I perioden med ombygging av Buhrestua vil kyststien forbi Buhrestua legges om. Omlegging vil bli skiltet. Ombygging av Buhrestua har planlagt oppstart september 2020 og vil pågå til sommeren 2021.

 

Prosjektledere for prosjektet

For kommunen: Jon Petter Johnsen, e-post: jon.johnsen@nesodden.kommune.no, tlf. 93 27 16 60

Fra Multiconsult AS: Magnus Færøy, e.post: magnus.faeroy@multiconsult.no, tlf. 98 05 56 16