Vann og avløp - alle pågående prosjekter

Her er en oversikt over alle pågående prosjekter innen området vann- og avløp.

Etablering av nytt vann- og avløpsnett i Nedre og Øvre Utsiktsvei

Nesodden kommune har planlagt å starte et vann- og avløpsprosjekt i Utsiktsveien. Dette innebærer at Nedre Utsiktsvei vil få vann- og avløpsnett lagt i veien, samt utbedring av vei og veibelysning. Det skal også etableres en overvannsledning for både Øvre og Nedre Utsiktsvei.
 

Prosjekteringen gjennomføres av Afry og er planlagt lagt ut på anbud i tidlig 2021. Planlagt oppstart er i løpet av 1. kvartal 2021.
 

Tilhørende denne beskrivelsen ønsker jeg et par vedlegg lagt ved som link. GH-01 er oversikt over ledningsanlegget planlagt i Utsiktsveien (kan navngis «foreløpig ledningsplan»).
 

Planlagt ledningstrasé for Nedre og Øvre utsiktsvei:

Klikk for stort bilde  

Etablering av nytt rensetrinn ved Bleksli vannverk

Drikkevannet fra Blekslitjern kan til tider (sesongbetont) oppleves å ha lukt og smak. For å få bukt med problemet skal renseprosessen ved vannverket utvides med et nytt rensetrinn med granulert aktivt kull, GAK. Rensetrinnet skal bare benyttes i perioder hvor det oppleves lukt/smak på vannet. For å få plass til det nye rensetrinnet må det oppføres et tilbygg til vannverket. Prosjektet inkluderer også utskiftning av UV-anlegget ved vannverket.


Rambøll står for prosjektering av ombyggingen. Prosjektet planlegges lagt ut på anbud høst 2020. Planlagt oppstart av gjennomføringen er tidlig 2021.
 

Etablering av nytt VA-ledningsanlegg i Nordstrand - Dalbo

Områdeplanen for Nordstrand - Dalbo er nå vedtatt i kommunestyret. Planlegging av prosjektet med etablering av vann- og avløpsnett i Nordstrand - Dalbo er nå i gang.  

 

 

Etablering av nytt VA-ledningsanlegg i Solbergskogen

Nesodden kommune bygger nå nytt vann og avløpsnett i Solbergskogen. Prosjektet omfatter etablering av ca. 2,2 km med vann- og avløp ledningsgrøft i Fjordveien, St. Hansveien og Storebakken. Kommunen legger opp for at 65 eiendommer skal kunne knyttes til nettet.

 

Entreprenør: Leif Grimsrud AS
Oppstart: 15 april 2020
Gjennomføringstid: ca. 1 år

 

Informasjon om prosjektet ble sendt ut til beboerne i området 27.09.19. 

 

Informasjon om trykkavløp og tilkobling Solbergskogen (PDF, 687 kB)

 

Det ble også avholdt et informasjonsmøte for alle beboere 09.10.19 på Tangenten.

Informasjonsmøte 09.10.19 (PDF, 3 MB)

 

Informasjonsskriv om søknadsprosessen for tilknytning til offentlig vann og avløp i Solbergskogen.

Informasjonsskriv byggesak Solbergskogen (PDF, 179 kB)

 

 

Etablering av høydebasseng på Midtveien 

Kommunen er igang med planlegging av et nytt høydebasseng på Midtveien. Bassenget skal hovedsakelig forsyne Fagerstrand-området med drikkevann, men det vil også bli mulig å forsyne Fjellstrand-området fra bassenget. Forsyningen til bassenget blir fra Bleksli vannverk. Ved behov vil bassenget også kunne fylles opp med reservevann fra Bærum, og i fremtiden med vann fra Asker.
 

Prosjektering er igang og utføres av Multiconsult. Prosjektet forventes å legges ut på anbud høst 2020.
 

Lagveien ved Buhrestua renseanlegg

Kommunen skal sanere en gammel kommunal  avløpsledning med utslipp til sjø ved Buhrestua renseanlegg, og legge ny trykkavløpsledning i Lagveien fra Buhrestua renseanlegg fram til Lagveien 56. Arbeidene starter i slutten av uke 23 og vil pågå fram til slutten av  juli.

Kyststien forbi renseanlegget må holdes stengt mens arbeidet i stien pågår, og turgåere bes benytte Nedre Movei isteden. Dette vil bli skiltet ved renseanlegget og i Lagveien. Lagveien stenges for biltrafikk på dagtid mens arbeidet i veien pågår.

Les mer
 

Etablering av nytt vann- og avløpsnett i øverste del av Torvvik

Nesodden kommune har planlagt å starte et vann- og avløpsprosjekt i øvre del av Torvvik. Dette innebærer etablering av selvfalls vann- og avløpsnett fra Kirkeåsveien til Solliaveien.

Prosjekteringen gjennomføres av Afry og er planlagt lagt ut på anbud i tidlig 2021. Planlagt oppstart er i løpet av 1. kvartal 2021 eller tidlig 2.kvartal.
 

Foreløpig ledningsplan (PDF, 652 kB)
 

Planlagt Hovedtrasè markert i gult:
 

Klikk for stort bilde 

 

 

Etablering av VA-anlegg fra Skoleveien via Seterveien og Beksrudveien til Dalboveien

 

Nesodden kommune planlegger fremføring av hovedvannledning til framtidig høydebasseng på Svestad. Med bistand fra Afry har kommunen i denne forbindelse planlagt en løsning med trasé fra eksisterende hovedvannledning i Skoleveien via Seterveien og Beksrudveien til Dalboveien. Prosjektet er et ledd i oppfølgingen av «Hovedplan for drikkevann og vannmiljø».

Det skal også etableres avløpsledning fra Skoleveien til Dalbotjern. Grunnet utfordrende terrengforhold i området etableres avløpsnettet som et trykkavløpssystem.  

Kommunen jobber nå med å få på plass siste avtaler med grunneiere som berøres av traseen. Prosjektet planlegges lagt ut på anbud høst 2020.

 

Ledningsplan 23.10.20 (PDF, 2 MB)

Lengdeprofil 1, 23.10.20 (PDF, 2 MB)

Lengdeprofil 2, 23.10.20 (PDF, 973 kB)

Lengdeprofil 3, 23.10.20 (PDF, 806 kB)

Referat fra møte med noen grunneiere 27.10.20 (PDF, 915 kB)

Oppsummering etter møte som ble avholdt med beboere i området 19.02.18 (DOCX, 16 kB) 

Kostnadsoverslag stikkledninger (PDF, 279 kB) (grovt anslått, fra 2016)

Oppsummering av møte med Beksrudveien veilag 09.10.19 (DOCX, 23 MB)

Infoskriv om prosjektet juli 2020 (DOCX, 23 MB)

 

Etablering av sjøledning mellom Nesodden og Asker for overføring av avløpsvann

 

Beskrivelse av prosjektet

Nesodden kommune har inngått en ny avtale med eierkommunene til Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) om overføring av avløpsvann fra Buhrestua renseanlegg til VEAS sitt renseanlegg på Bjerkåsholmen på Slemmestad i Asker kommune. Avtalen innebærer at avløpsvann fra nordre Nesodden ikke lenger skal behandles i kommunen, men føres videre til VEAS og behandles der.

Avløpsvannet fra Buhrestua renseanlegg skal pumpes til VEAS via Alværn pumpestasjon.  Alværn pumpestasjon ligger omtrent halvveis på strekningen. Totalt i prosjektet skal det legges 16,5 km sjøledninger og Buhrestua renseanlegg skal ombygges til pumpestasjon.

Nesodden kommune har hatt kapasitetsutfordringer på Buhrestua renseanlegg, det er derfor tilfredsstillende å endelig kunne sette i gang prosjektet. Når arbeidet med overføringsledningen mellom Buhrestua og VEAS er ferdigstilt, starter ombygging av Buhrestua renseanlegg til pumpestasjon. Prosjektet kommer ikke til å påvirke driften ved Fagerstrand renseanlegg, som fremdeles vil behandle avløpsvann fra Fagerstrand-området.

Klikk for stort bilde   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasé for sjøledning mellom Buhrestua og VEAS.

 

Entrepriser i prosjektet

Grunnet prosjektets størrelse, er prosjektet er inndelt i to entrepriser. Multiconsult har stått for prosjektering av begge entrepriser.

Entreprise 01:

Entreprise 01 omfatter legging av sjøledning, ilandføring av ledninger ved Buhrestua, Alværn og på Bjerkåsholmen samt arbeider på Alværn. Anskaffelsesprosessen til entreprise 01 ble utført høst/vinter 2019 og anleggsarbeidene hadde oppstart januar 2020. Prosjektet ferdigstilles november 2020. ØPD AS vant anbudskonkurransen og er hovedentreprenør for entreprisen. ØPD AS har tidligere gjennomført lignende prosjekter for kommunen på Bomansvik og Ildjernet. 

Entreprise 02:

Entreprise 02 omfatter ombygging av Buhrestua renseanlegg og innvendige arbeider på Alværn pumpestasjon. I forbindelse med ombygging av Buhrestua fra renseanlegg til pumpestasjon vil bygningskroppen reduseres i utstrekning og taket på bygget vil senkes. KF entreprenør vant anbudskonkurransen og skal være hovedentreprenør for entreprisen. Gjennomføringen av prosjektet starter opp september 2020.

Klikk for stort bilde  

 

 

Klikk for stort bilde   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrasjon av Buhrestua etter ombygging til pumpestasjon.

 

Det er planlagt at overføringen av avløpsvann fra Buhrestua til VEAS starter opp i desember 2020, når fase 1 av ombyggingen er ferdig. Alt avløpsvann fra Buhrestua renseanlegg vil da kunne overføres til VEAS. Prosjektet i sin helhet er forventet ferdigstilt sommeren 2021.

 

Kostnader

Prosjektet har en totalkostnad på ca. 100 MNOK.

 

Parkering på Alværn

I perioden januar-september 2020 vil det være noe begrenset mulighet for parkering ved Alværn brygge. Grunnet graving og legging av avløpsledning vil vestre del av parkeringsplassen ikke være tilgjengelig for parkering. Anbefalt alternativ parkering er ved Alværn ungdomsskole.

 

Kyststien forbi Buhrestua

I perioden med ombygging av Buhrestua vil kyststien forbi Buhrestua legges om. Omlegging vil bli skiltet. Ombygging av Buhrestua har planlagt oppstart september 2020 og vil pågå til sommeren 2021.

 

Prosjektledere for prosjektet

Entreprise 01: Siv Merethe Pedersen, e-post: siv.pedersen@nesodden.kommune.no, tlf. 92 46 57 01

Entreprise 02: Jon Petter Johnsen, e-post: jon.johnsen@nesodden.kommune.no, tlf. 93 27 16 60

Multiconsult AS: Magnus Færøy, e.post: magnus.faeroy@multiconsult.no, tlf. 98 05 56 16


 

Kullfilter Bleksli Vannverk:

Beskrivelse av prosjektet:
Periodevis har det vært utfordringer med lukt og smak på drikkevannet fra Blekslitjern. For å få bukt med problemet skal renseprosessen ved vannverket utvides med et nytt rensetrinn med granulert aktivt kull, GAK. Rensetrinnet skal bare benyttes i perioder hvor det oppleves lukt/smak på vannet. For å få plass til det nye rensetrinnet må det oppføres et tilbygg til vannverket. Prosjektet inkluderer også utskiftning av UV-anlegget ved vannverket. Rambøll har stått for prosjektering. Prosjektet legges ut på 1. kvartal 2021, entreprenør er derfor ennå ikke kontrahert.

Oppstart:
2. kvartal 2021.

Ferdigstillelse:

1.-2. kvartal 2022.

 

Lenker til informasjon om prosjektet:

Prosjekt 1111. Har ennå ikke bilder av prosjektet.