Gang- og sykkelvei mellom Fjellkrysset og Marikloppa - Aksjon skolevei 2020

 Klikk for stort bilde Amber Faust, Unsplash  

Kort om prosjektet

Som en del av "Aksjon skolevei" skal gang- og sykkelveien mellom Fjellkrysset og Marikloppa asfalteres. 


Aksjon skolevei er en ordning der fylkeskommunen gir årlige tilskudd til mindre trafikksikker­hets­tiltak på fylkes- og kommunale veger for å bedre trafikksikkerheten i lokalmiljøet. Tilskuddsnivået er på ca. 1 mill. pr. prosjekt. Tiltakene spenner seg fra gang- og sykkelvei, belysning, rekkverk, fortau, fartshumper og reasfaltering. I tillegg til tilskuddet fra Akershus fylkeskommune legger kommunene ned en betydelig egeninnsats både i form av planlegging og investeringer.

 

 

Oppstart og avslutning

Tiltaket ble gjennomført våren 2020.