Kort om prosjektet

Rehabilitering og sanering av vann- og avløpsnettet er en svært viktig del av arbeidene som utføres av vår driftsavdeling. Vi har områder i kommunen med kummer og rør i bakken fra 50- og 60-tallet som trenger renovering. I tillegg til at våre abonnenter får bedre sanitærforhold og rent vann i springen har denne rehabiliteringen stor påvirkning på miljøet vårt. Innlekking av fremmedvann belaster avløpsnettet og renseanleggene og er et stadig økende problem grunnet klimaendringer. For å redusere utlekkingen av drikkevann på nettet vårt er det bl.a. etablert sonevannmålere for å kunne oppdage stort nattforbruk som kan indikere lekkasje.

Kort om prosjektet

Nesodden kommune bygger vann og avløpsnett i Solbergskogen. Prosjektet omfatter etablering av en trasé med ca. 2,2 km med vann- og avløpsledninger i Fjordveien, St. Hansveien og Storebakken. 65 eiendommer skal kunne tilknyttes nettet når det er ferdigstilt. Tiltaket er bra for vannmiljøet i Bunnefjorden, fordi avløpsvannet fra boliger nå vil føres til kommunalt nett for behandling. Entreprenør er Leif Grimsrud AS

Kort om prosjektet:

Kommunen legger vann og avløp langs Drøbakveien fra innkjøringen til Strandlia og videre til avkjøringen til Agnorveien der et privat VA-lag skal koble seg på kommunalt nett. Dette utføres for å redusere potensielle og eksisterende utslipp fra private avløpsanlegg i området.

Kort om prosjektet:

Nesodden kommune har planlagt å starte et vann- og avløpsprosjekt i Utsiktsveien. Dette innebærer at Nedre Utsiktsvei vil få vann- og avløpsnett lagt i veien, samt utbedring av vei og veibelysning. Det skal også etableres en overvannsledning for både Øvre og Nedre Utsiktsvei. Prosjektet er ferdig prosjektert.

Kort om prosjektet:

Nesodden kommune har planlagt å starte et vann- og avløpsprosjekt i øvre del av Torvvik. Dette innebærer etablering av selvfalls vann- og avløpsnett fra Kirkeåsveien til Solliaveien. Prosjekteringen gjennomføres av Afry og er planlagt lagt ut på anbud i vår/sommer 2021.

Kort om prosjektet:

 

Nesodden kommune har siden november 2016 levert ut fjernavleste målere. Dette innebærer at innbyggerne slipper å lese av vannforbruket selv og at kommunen kan innhente vannmålerdata en gang i året. Det er byttet over 6000 målere og det gjenstår bare et par hundre. Kommunen har engasjert Komplett Rørservice til å gjennomføre de resterende vannmålerbyttene. De nye målerne leses av trådløst, noe som tilsier at abonnenten ikke trenger å sende inn avlesning selv.

Kort om prosjektet

120 meter med gjerde monteres, med en kjøreport og to gangporter. Parkbasert natur etableres i arealet, med blant annet trær og en blomstereng mot øst. Det etableres egen lekeanretning med sandkasse, benkebord og vipper. Det etableres en egen inngjerdet hundepark, og beholder for hundebæsj, posestativ, skilt og ordning med tømming. Store steiner som er i området nå, samles i midten av området. Det vil også settes ut langbord og mulig bålplass. Alt skal være trafikksikkert. Overvannshåndtering er også viktig i dette prosjektet.


 

 

Kort om prosjektet

I arbeidet med parkeringsstrategi for Nesodden kommune (på høring frem til 4. oktober 2018) fremkom det at det er et stort behov for innfartsparkering på vestsiden. Mangel på p-plasser fører til trafikkfarlig parkering langs fv. 157 ved Flaskebekk innfartsparkering, trafikk mellom Flaskebekk rundkjøring og innfartsparkeringen ved Skoklefald kirke, samt uheldig parkering og letekjøring i boligområdene på Tangen.