Slik er en planprosess

Alt om hvordan du utarbeider planforslag, saksgangen og hvem som har ansvaret.
1. Før planarbeidet starter

For å oppnå rask saksbehandling er det viktig at planforslaget er gjennomarbeidet og korrekt utformet. Ta tidlig kontakt med planavdelingen. Vi kan gi informasjon og råd for det videre planarbeidet.

 

Reguleringsplan – hva er det?

En reguleringsplan (plan- og bygningslovens § 12-1) er en detaljplan med tilhørende bestemmelser som regulerer utnytting og vern av grunn, vassdrag, sjøområder, bebyggelse og det ytre miljø innenfor avgrensede områder i en kommune. Rammer for reguleringsformål og reguleringsbestemmelser er gitt i plan- og bygningslovens § 12-5 og § 12-6.

 

Reguleringsplaner vedtas normalt av kommunestyret, og en vedtatt reguleringsplan er straks rettslig bindende for alle tiltak innenfor planområdet. Reguleringsplanen gir adgang til å foreta ekspropriasjon og den gir rettigheter til å utnytte arealene slik reguleringsplanen angir.

 

Når må det utarbeides reguleringsplan?

Plan- og bygningsloven fastsetter at det skal utarbeides reguleringsplan for områder der det skal gjennomføres større bygge- og anleggsarbeider. Tillatelse etter § 20-1 kan ikke gis for større bygge- og anleggsarbeider før det foreligger reguleringsplan. I tillegg har kommuneplan for Nesodden egne bestemmelser.

 

Hvem kan utarbeide reguleringsplan?

Plan- og bygningsloven fastlegger at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige (§ 12-3) og gis en entydig og forståelig form. Engasjer fagkyndig konsulent dersom du skal utarbeide reguleringsplan og ikke selv er kvalifisert.

 

Er konsekvensutredning nødvendig?

For tiltak som kan ha vesentlig konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, kan det kreves at forslagsstiller utarbeider konsekvensutredning (plan- og bygningslovens kap. 4 med tilhørende forskrifter).

 

2. Oppstart av planarbeid/planinitiativ (pbl. § 12-8)

"Planinitiativ": Initiativ til reguleringsplan – planspørsmål etter plan- og bygningsloven § 12-8 – er et privat initiativ til regulering i tidlig fase (frem til og med oppstartsmøte). Planinitiativets viktigste funksjon er å starte dialogen mellom forslagsstiller og kommunen ved å angi hva som tenkes realisert og hvor dette ønskes gjennomført.

Oppstart av planarbeid/planitiativ (pbl. §12-8)

 

Hva?

Hvem?

 

Innhenting av rammer/informasjon

Forslagsstiller

Gjeldende arealplaner:

Kommunens kartportal

 

Oversikt og informasjon om overordnede arealplaner:

Kommuneplanens arealdel

Gjeldende planer i Nesodden kommune

Nasjonalt/regional regelverk

Lokalt regelverk

Bestilling av kartdata og naboliste

Innsending av planinitiativ/bestilling av oppstartsmøte

Forslagsstiller

Se informasjonsside.

Inneholder informasjon, skjema for bestilling av oppstartsmøte og anbefalt materiale som skal følge bestillingen.

Gjennomgang

Nesodden kommune

Intern gjennomgang i kommunen av det innsendte materialet.

Oppstartsmøte

Nesodden kommune

Saksbehandler innkaller til møte og skriver referat.

3. Varsel om oppstart og kunngjøring (pbl. §12-8)

 

Hva?

Hvem?

 

Varsling/kunngjøring

Forslagsstiller

Se informasjonsside.

Kunngjøringsannonse sendes til kommunen for publisering på kommunens nettside.

Kunngjøringsside.

Se side om medvirkning.

Gjennomgå innkommende forhåndsuttalelser

Forslagsstiller

Sammendrag og kommentarer skal innarbeides i planbeskrivelsen, se punkt 4.

 

4. Utarbeiding av planforslag (pbl. kap. 4, 5 og 12)

"Planforslag": Komplett utarbeidet forslag til reguleringsplan som skal behandles etter plan- og bygningsloven § 12-10, utarbeidet etter krav gitt i oppstartsmøtet, skal være i henhold til veilederen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kart- og planforskriften med mer. Et planforslag skal bestå av forslag til plankart, bestemmelser, illustrasjoner og utredninger/analyser.  

 

Hva?

Hvem?

 

Utredninger, registreringer m.m.

Forslagsstiller

Nødvendige utredninger og registreringer bør utarbeides så tidlig som mulig. Eksempel biologisk mangfold, arkeologiske registreringer, trafikkrapporter m.m.

Utforming av planforslag

Forslagsstiller

Forslaget forutsettes utarbeidet iht. Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledere og spesifikasjoner og kommunes maler:

Reguleringsplanveileder
- Kart- og planforskriften - veileder
- Nasjonal produktspesifikasjon
- Temakart for hensynssoner i Nesodden kommune (PDF, 15 MB)
- Plankart (PDF, 17 MB)
- Krav til digitalt plankart i Nesodden kommune (PDF, 284 kB)
- Mal - forslag til planprogram (DOC, 112 kB)
- Mal - planbeskrivelse (DOC, 69 kB)
- Mal - reguleringsbestemmelser (DOCX, 35 kB)
- Mal - ROS-analyse (DOC, 173 kB)

Tidsfrister og dokumentasjonskrav

Nesodden kommune og forslagsstiller

Se side om tidsfrister og krav til dokumentasjon

 

5. Innsending av planforslag

Hva?

Hvem?

 

Innsending av planforslag

Forslagsstiller

E-post sendes til: post@nesodden.kommune.no

 

Digital areal (SOSI) sendes inn som et ordinært vedlegg til planforslaget.

 

Evt. papirkopi av store tegninger (større enn A3) sendes til:

Nesodden kommune

Postboks 123

1451 Nesoddtangen

Gjennomgang av planforslaget

Nesodden kommune

Intern gjennomgang.

Bekreftelse til forslagsstiller

Nesodden kommune

Bekreftelse på mottatt planforslag med eventuelle mangler.

Komplettering

Forslagsstiller

Ved behov.

Innbetaling av gebyr

Forslagsstiller

Kommunen sender gebyr til avtalt mottaker. Plangebyr(ene) må betales før saken endelig vedtas. Se gebyrregulativet.

 

6. Behandling av reguleringsplanforslag (pbl. §§ 12-10 og 12-11)

 

Hva?

Hvem?

 

Tidsfrister

Nesodden kommune

Lovbestemt saksbehandlingstid for detaljreguleringer er 12 uker. Se egen informasjonsside.

Saksfremlegg til politisk behandling i plan- og teknikkutvalget

Nesodden kommune

Rådmannen lager saksframstilling

Vedtak om offentlig ettersyn/høring

Plan- og teknikkutvalget, Nesodden kommune

Et planforslag som er i tråd med kommuneplan eller annen overordnet plan kan i enkelte tilfeller legges ut på høring på delegert myndighet. Normalt behandles sakene i plan- og teknikkutvalget. Se side om medvirkning.

Kunngjøring om offentlig ettersyn/høring

Nesodden kommune

Brev til grunneiere eller berørte parter og høringsinstanser, annonse i aviser og kunngjøring på kommunens internettside. Evt. folkemøte vurderes.

Merknadsbehandling

Nesodden kommune, Forslagsstiller

Kopi av merknader oversendes forslagsstiller. Eventuelle kommentarer sendes kommunen.

Evt. ytterligere dokumentasjon

Forslagsstiller

Ved behov.

Evt. endringer

Nesodden kommune, Forslagsstiller

Større endringer kan medføre nytt offentlig ettersyn eller begrenset høring.

Dialog mellom forslagsstiller og kommunen.

7. Vedtak av reguleringsplan (pbl. § 12-12)

 

Hva?

Hvem?

 

Saksfremlegg til politisk behandling i plan- og teknikkutvalget/formannskapet, kommunestyret

Nesodden kommune

Rådmannen lager saksframstilling.

Plan- og teknikkutvalgets behandling

Plan- og teknikkutvalget

Plan- og teknikkutvalget innstiller til vedtak som sendes til formannskapet (alternativt i retur til administrasjonen).

Formannskapet/kommunestyret-Behandling

Kommunestyret

Vedtak (alternativt retur til plan- og teknikkutvalget/formannskapet/rådmannen for bearbeiding)

Kunngjøring av vedtatt plan

Nesodden kommune

Brev til grunneiere/berørte og til høringsinstanser, annonse i avis og kunngøring på kommunens internettsider.

For planer med innsigelse fra innsigelsesmyndigheter

 

Hvis kommunen ikke tar hensyn til innsigelser skal fylkesmannen mekle. Dersom innsigelsen står ved lag etter at kommunestyret har behandlet planen, så er ikke kommunestyrets planvedtak endelig. Saken må da sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. Departementets vedtak kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-13.

8. Klagebehandling (pbl. § 12-12)

Klageadgang - Se side om klagerett.