Nesodden kommunes visjon og verdier

Mor og barn i lek

Visjon

Sammen skaper vi det gode livet!

 

Fra kommuneplanen 2014 - 2026

Verdier

Gutt og jente bak parasoll

Likeverd

 

Nesodden er et inkluderende, tolerant og raust samfunn med et mangfold av mennesker. Tilgjengelighet for alle, medinnflytelse, likeverd, små sosiale forskjeller og demokratiske prosesser er grunnleggende i vårt samfunn.

 

Allsidig samfunn

Nesodden er tett på storbyen, men grønn, vakker og landlig. Nesodden er urban og moderne, men med samhold og tradisjoner. Båtreisen binder by og land sammen, men er også det viktige skillet. Nesodden kommune er et allsidig samfunn hvor det kan leves hele liv, som rommer mange måter å leve og arbeide på, mange livsperspektiver og innfallsvinkler. Det gir en bokommune med særegne kvaliteter, men også potensial for nyskaping. Nesodden har det beste fra to verdener.


Brattbakken på Nesodden med Oslo i det fjerne - og likevel så nær

Økologisk balanse

Nesodden kommune er bevisst de globale miljø- og klimautfordringene og er offensive i forhold til å redusere miljøbelastningen fra egen virksomhet og fra kommunen for øvrig. Miljøperspektivet er tydelig i kommunens holdninger og handlinger.

 

Nærhet til naturen

Nesodden har unike naturkvaliteter i form av skog, strand og sjø. Naturen gir grunnlag for livsutfoldelse, lek, idrett og friluftsliv. Den gir frisk luft, vakre landskap og et spennende dyre- og planteliv. Enkel tilgang til natur gir økt livskvalitet.

 

Blomster og grønnsaker