Universell utforming utomhus ved Tangenten

Alle inngangene til bygget nås uten hindre eller trinn, og er utført i materialer som gir god framkommelighet (asfalt, betong).

Stigningsforholdene er ivaretatt i henhold til standardens anbefalinger (NS 11011-1).

Det er lagt ledelinje fra fotgjengerovergangen i miljøgata fram til hovedinngangen.

Det er snuareal for rullestol foran alle innganger.

Det er oppstillingsplass for elektrisk rullestol o.l. foran hovedinngangen.

I adkomstsonene til bygget er det ikke beplantning med stor pollenproduksjon og pollenspredning.

Kravene til universell utforming er ivaretatt i hele skolens uteareal.