Universell utforming i Tangenten

Tangenten - kommunesenteret på Nesodden skal være et hus for alle. I dette ligger at det skal være tilgjengelig for alle, både besøkende, elever og ansatte som arbeider i bygget.

Universell utforming er en del av byggets arkitektur.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som trådte i kraft 1. januar 2009, stiller krav til universell utforming for å sikre likestilt deltakelse for alle norske borgere i samfunnet. Universell utforming innebærer at tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjon i størst mulig grad løses gjennom tiltak integrert i produktutforming, arkitektur, planlegging og tjenesteyting.

Standard NS 11011-1, gjeldende fra høsten 2010, er lagt til grunn for arbeidet med prosjektet

 

Framkommelighet

Framkommelighet i Tangenten

Skranker

Resepsjonsskranke er utformet med ulike høyder, slik at publikum både kan stå og sitte, f.eks i rullestol, ved skranken.

Dører

Samtlige inngangsdører for publikum og personale er tilrettelagt for rullestolbruk (bredde, tilkomst, terskelhøyde). Hovedinngangen utstyres med automatisk døråpner.
Minimumsbredde på dører er 1 m, med unntak av dører til toaletter uten HC-krav og enkelte tekniske rom. Dørene i hovedkorridorene (publikumskorridorene) har automatisk åpning.

Ramper

De ulike nivåene på 1-etasjeplan er forbundet med ramper, som oppleves som naturlige kommunikasjonsveier for alle brukere. Rampene er utformet i henhold til standardens krav, men avviker mht anbefalt snubredde på hvilerepos.

Minimumsbredde på alle korridorene er 1,6 m, iht standardens anbefaling (snudimensjon for rullestol).

Heiser

Alle plan i bygget nås med heis. Av byggets tre heiser er de to viktigste publikumsheisene (hhv i biblioteket og i kommuneadministrasjonen) dimensjonert som båreheis (min 1,1 x 2,1 m)..

Orienterbarhet

Farger

Det er generelt valgt lyse farger i bygget. Som orienterende element er det veggene ved vertikalforbindelsene (trapper, heiser) fargesatt i en mørk auberginefarge. Betongsøyler som kan være til hinder for svaksynte, fargesettes i samme farge i felter/ringer.

 

Inngangsdørene for publikum er markert med kontrastfarge.

 

Hovedkommunikasjonsveiene for publikum internt i bygget følger fasadene mot henholdsvis gårdsrom og atrium, som del av arkitekturen. Dette gjør det lett for den besøkende å orientere seg i bygget; hovedgangsonene er definert av sideveis dagslys.

 

Det er lagt en ledelinje fra hovedinngangen fram til resepsjonsskranken.

 

Ved nivåforskjeller i gulvet er det både kontrastmarkering og markering som kan oppleves gjennom berøringssansen (taktil markering)

 

Det er forskjellig lysstyrke (luminans) på dører og vegger og på gulv i forhold til vegger:
Alle dører til rom har kontrastluminans 0,4 - 0,8 i forhold til tilstøtende vegg.
Gulvbelegg har kontrastluminans innenfor kravene (> 0,2), i forhold til veggfarger.

Pictogrammer

Det er laget pictogrammer i tillegg til vanlig skilting av bygget. Pictogrammene identifiserer viktige soner i bygget, og toaletter, heiser, samt temasoner i skolens arealer.

Parkering

Parkering for handikappede i og ved Tangenten

Det er avsatt 4 handikap-plasser (ca 9 %) i parkeringskjeller.

Fra parkeringskjeller er det egen publikumsheis til foajé/bibliotek i 1 etg, samt heis og trapp primært forbeholdt ansatte.

Avstanden fra handikap-plass i parkeringskjelleren til heis/inngang trapp varierer fra 2 til 15 meter.

Det er avsatt 3 handikap-plasser (ca 6 %) i utendørs parkeringsareal.

Handikap-plassene utgjør ca 8 % av det samlede antall parkeringsplasser inne og ute.

Stopp for avsetting av passasjerer må skje inne på parkeringsplassområdet, av hensyn til trafikksikkerheten i miljøgata.

Teleslynge

Elevkantinen, ungdomsarenaen og auditoriet er utstyret med teleslynge. Det finnes også en teleslyngeforsterker som kan kobles til talerstol i biblioteket og øvre kafé.

Ta kontakt med lokaler@nesodden.kommune.no ved behov for teleslynge til møter.

Akustikk

Av hensyn til lydnivå og etterklangstid, er det valgt teppegulv i biblioteket. Dette er vurdert med hensyn til miljø og renhold.
I taket er det montert baffelhimlinger, som skal gjøre at akustikken blir god for alle.

Toalett og garderober

HC-toaletter ligger fordelt i forhold til de ulike funksjonsområdene. Publikum har tilgang til HC-toalett ved foajé/kafé i 1 etg og ved biblioteket i 2 etg.

 

Skolens elever har tilgang til 4 HC-toaletter, fordelt på 2 stk i 1 etg (hhv ved kantine/musikk/drama og ved kunst&håndverk/fritidsklubb) og 2 stk i 2 etg (hhv skole nord og skole sør). Disse toalettene vil også betjene publikum etter skolens stengetid og ved annen bruk (kulturskole, møter, kurs) av skolens arealer (kantine, møterom, undervisningsrom) og ved kveldsbruk av fritidsklubben og auditoriet.

 

For ansatte

Kommuneadministrasjonens ansatte har personalgarderober i underetasje. Skolens personale har garderobe ved skolens administrasjon i 2 etasje. Begge personalgarderobene har eget HC-toalett. Det er lagt til rette for at rullestolbrukere kan dusje i dusjrom/HC-toalett ved personalgarderobene.
Plassering og fordeling av HC-toaletter for ansatte er godkjent av Arbeidstilsynet.

 

HC-toalettet i helsestasjonen utstyres med stellebord. Det er videre lagt til rette for innpassing av stellebord i HC-toalett i skolen, for å ivareta eventuelle spesifikke behov i elevmassen.

Utomhus

Alle inngangene til bygget nås uten hindre eller trinn, og er utført i materialer som gir god framkommelighet (asfalt, betong).

Stigningsforholdene er ivaretatt i henhold til standardens anbefalinger (NS 11011-1).

Det er lagt ledelinje fra fotgjengerovergangen i miljøgata fram til hovedinngangen.

Det er snuareal for rullestol foran alle innganger.

Det er oppstillingsplass for elektrisk rullestol o.l. foran hovedinngangen.

I adkomstsonene til bygget er det ikke beplantning med stor pollenproduksjon og pollenspredning.

Kravene til universell utforming er ivaretatt i hele skolens uteareal.