Samfunnsmål for Tangenten

  • Tangenten skal bidra til, og støtte, kommunens samfunnsutvikling, prioriteringer og kvalitet for kommunens tjenesteproduksjon, samt utvikling av kommunen som organisasjon.

     
  • Tangenåsen ungdomsskole, kulturskolen og fritidsklubben skal, både hver for seg og sammen, aktivt ta i bruk lokalsamfunnet, jf. kunnkapsløftets fokus på lokal tilhørighet. Tangenåsen ungdomsskole skal være en skole som lever utover vanlig skoletid.

     
  • Det nye biblioteket skal være et viktig møtested for hele Nesoddens befolkning, og det skal ha en utvidet funksjon som sosialt møtested, kulturarena informasjons- og læringssenter og som innfallsport til digitale verktøy og tjenester.

     
  • Tangenten, som ferdig prosjekt, skal fremstå som fleksibelt mht. endret bruk og endret organisering av tjenestetilbudet.