Kommuneplan

Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet i kommunen. Planen beskriver og sammenfatter kommunens langsiktige mål.

 

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

27. mars 2019 vedtok Nesodden kommunestyre kommuneplan for Nesodden 2018-2042. Arealdelen av planen er ikke stadfestet, og skal til mekling. Gjeldende arealdel er derfor fra komuneplan 2014-2026 vedtatt 22. oktober 2015. 

Mer informasjon om prosess finner du på siden Nesoddens fremtid. Kommuneplanen 2018-2042

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2042 (PDF, 732 kB)gir retninger og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. 

 

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til. Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer i hele kommunen.

 

Behovet for utbygging og vern vil endres over tid. Det samme kan gjelde prioriteringer i arealpolitikken og behovet for å se arealbruken i sammenheng med den øvrige planleggingen i kommunen. 

 

Arealdelen skal være med på å sikre en langsiktig utvikling og forvaltning av areal, natur- og kulturmiljøressursene i kommunen.

Gjeldende arealdel er fra kommuneplan 2014–2026:

Kommuneplan for Nesodden 2014-2026 med samfunnsdel og planbestemmelser  (PDF, 2 MB) (fra del III)

Plankart (PDF, 17 MB)

Planbestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 2014-2026  (PDF, 130 kB)

Rammeplan for avkjørsler (PDF, 5 MB)

Temakart for hensynssoner (PDF, 15 MB)

 

Kommuneplan 2016-2028

Det er formannskapet som er styringsgruppe for arbeidet med kommuneplanen. Kommuneplanen utarbeides for en periode på 12 år og revideres hvert fjerde år. Den skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. Kommuneplanen har en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp i fireårsperioden. Handlingsdelen skal revideres årlig.

 

Nesodden kommune jobber nå med rullering (revidering) av kommuneplanen, og i forbindelse med rulleringsarbeidet har planstrategi og planprogram for kommuneplan 2016-2028 vært ute på høring. Frist for innspill var 3. februar 2017.

 

Fant du det du lette etter?