Samfunnsutvikling og kultur

Anja Antonsen

Kommunalsjef 
Anne Dybevold

Bibliotek
Turid Turbekmo, virksomhetslederKulturskole
Anethe Kleven, rektor Nesodden kulturskole

 

Frivillighet
Steinar Dahlen, virksomhetsleder

 

Park, idrett og friluftsliv
Martin Lundquist, virksomhetsleder

 

Klima, miljø og naturforvaltning
Grethe M. Hagbø, virksomhetsleder

 

Plan, bygg og geodata
Grethe Hagbø, Virksomhetsleder
- Avdeling byggesak
- Avdeling geodata
- Avdeling plan

 

Næring
Odd Fylling, næringsrådgiver

 

Målsetting og satsingsområder

Kommunalområdet Samfunnsutvikling og kultur etableres høsten 2022 og består av deler av det tidligere kommunalområdet Plan, teknikk og miljø, hele det tidligere kommunalområdet Kultur, næring og idrett (KNI) samt det overordnede folkehelsearbeidet. Med opprettelsen av kommunalområdet Samfunnsutvikling og kultur samles funksjoner som er viktige for utvikling av Nesodden som sted og samfunn. 

 

Kommunalområdet Samfunnsutvikling og kultur består av:

 • Klima, miljø og naturforvaltning
  • Tjenesteområdet består av klima og miljøarbeid, forvaltning og drift av kommunens skog samt viltforvaltning.
 • Kultur og frivillighet 
  • Tjenesteområdet omfatter bibliotek og kulturskole samt kommunens tilrettelegging for annen kulturaktivitet  og samarbeid med frivilligheten på Nesodden.           
 • Park, idrett og friluftsliv
  • Tjenesteområdet forvalter kommunens idrettsanlegg, løyper og stier, deriblant videre opparbeidelse av kyststien. Tjenesteområdet drifter også kommunens kirkegårder og gravsteder.
 • Næring
  • Tjenesteområdet søker å ha en god og oppdatert dialog med næringsaktørene på Nesodden og driver utstrakt samarbeid med kommunens øvrige tjenesteområder til beste for eksisterende og nytt  næringsliv på halvøya.
 • Plan, byggesak og geodata
  • Tjenesteområdet forvalter kommunens rolle som plan- og bygningsmyndighet. Deler av tjenesteområdet er innenfor selvkost og knyttet opp mot kommunens "Pris og gebyrsatser". Andre deler av området dekkes over kommunebudsjettet, som for eksempel utarbeidelse av kommuneplan, koordinering av kommunens planer i henhold til vedtatt planstrategi, veiledning og klagebehandling etter forvaltningsloven.

 

Kommunalområdet vil søke å oppnå synergier mellom disse tjenesteområdene slik at områdene forsterker hverandre og sammen bidrar til god steds og samfunnsutvikling.