Kommunalområdet helse, omsorg og sosial

Kommunalsjef Helse, omsorg og sosial Anita Nilsen Anja Antonsen  

Kommunalsjef Helse, omsorg og sosial
Anita Nilsen 
Telefon: 48884075

 

 

 

Hovedansvarsområder/virksomheter

 

 

Virksomhet Hjemmebaserte tjenesterVirksomhetsleder Sandra Edvardsen Mette Marit Bratlie

Virksomhetsleder/assisterende kommunalsjef
Sandra Edvardsen Tlf: 40415608 

 • Hjemmesykepleie
 • Praktisk bistand (hjemmehjelp)
 • Trygghetsalarm
 • Matombringing
 • Vestkanten dagavdeling
 • BPA - Brukerstyrt Personlig assistanse
 • Psykisk helse for voksne
        - Rask psykisk helsehjelp
        - Bekkeblomveien
        - Nesoddtangen gård (dagsenter)
 • Rus og psykiatri (ROP)
        - Ambulerende team (rus/psykiatri)
        - Rusteam
        - Østråt
 • Privat avlastning
 • Omsorgslønn
 • Hverdagsrehabiliterings team
 • Palliativt team

     

Virksomhet Forebyggende og behandlende tjenester for voksne

Virksomhetsleder Else-Maj Bach.jpg MRH Virksomhetsleder - Else Maj Bach Tlf: 40441586

 

 • Tildelingsteam
 • Fysioterapi og ergoterapitjenester voksne
 • Logopedi
 • Demenskoordinator
 • Frisklivskoordinator
 • Turnuslege.

Virksomheten har i tillegg forvaltningsansvaret for fysioterapeuter med kommunal driftsavtaler, fastlegeavtaler, legevakt, miljørettet helsevern, samt er koordinator for sammensatte og komplekse tjenester.

 

 

 

Virksomhet Sykehjem                                                                              

Virksomhetsleder Doreen Thompson                                                             

 

Mer informasjon om Nesoddtunet Helse- og omsorgssenter/ sykehjem  

                                                          

Telefon/ kontaktpersoner sykehjem

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virksomhet MiljøtjenestenVirksomhetsleder Linda Kjøniksen. Mette Marit Bratlie

Virksomhetsleder Linda Kjøniksen Tlf: 90574182
 

Virksomheten er en enhet for tilrettelagte tjenester som består av 6 avdelinger. Virksomheten yter tjenester til barn og voksne mennesker med psykisk utviklingshemming/funksjonshemming og har en personalgruppe bestående av: Vernepleiere, spesialpedagoger, sykepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger og fagarbeidere. Det vektlegges en helhetlig tjeneste i virksomheten med fokus på etikk, fag og fagutvikling der selvbestemmelse, brukermedvirkning og mestring er grunnpilarer i tjenesten.

 

 

Virksomhet Integrering og mangfoldVirksomhetsleder Ingunn Frantzen MRH

Virksomhetsleder Ingunn Frantzen Tlf: 40038098

 

 • Integrering av innvandrere
 • Integrering av voksne flyktninger / familier
 • Integrering av enslige, mindreårige flyktninger
 • Oppfølgingsteam for enslige mindreårige
 • Introsenteret - skole/opplæring for voksne innvandrere

 

 


Søknad og tildeling av helse- og omsorgstjenester

Våre konsulenter i tildelingsteamet mottar og behandler alle søknader og henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Informasjon om tildeling av tjenester og søknad


Telefon / kontaktpersonerHelsetjenester for barn og unge.

Barn, unge og familie - en virksomhet under Skole, barnehage og oppvekst.
Forebyggende og behandlende tjenester for barn er organisert under - Barn, unge og familie.

Information in English.