Plan, bygg og geodata

Kommunalsjef Anne Dybevold har det overordnede ansvaret.
 

Virksomhetsleder og havne og farvannssjef:
Grethe Marie Hagbø 


Virksomhet for plan, bygg og geodata er delt inn i følgende avdelinger:

 • Plan og miljø
 • Bygg, delesak og forurensning
 • Geodata


Avdelingsledere:

 • Mille Astrup Rønning, avdelingsleder plan
 • Jens Kristiansen, avdelingsleder geodata
 • Madeleine Salveson, fungerende avdelingsleder byggesak


Henvendelser til avdelingsledere sendes til post@nesodden.kommune.no.

Til orientering er kommunens miljørådgivere ansatt i plan- og miljøavdelingen.

Virksomhetens ansvarsområde

 • Plan og miljø
  • Kommuneplanens arealdel
  • Kommuneplanens samfunnsdel
  • Behandling kommunale regulerings- og bebyggelsesplaner
  • Kulturvern, viltforvaltning, biologisk mangfold og miljøvern
  • Strandsoneforvaltning
 • Bygg, delesak og forurensning
  • Byggesaksbehandling
  • Behandling av dele- og arealoverføringssøknader (disse overføres til geodataavdelingen for oppmåling)
  • Behandling av utslippstillatelse og tilkobling til offentlig VA
  • Byggesaksveiledningen
  • Tilsyn innen plan- og bygningsloven, miljøvern og deler av forurensningsloven
  • Saksbehandling etter Havne- og Farvannsloven
 • Geodata
  • Drift og vedlikehold av digitale kartdata og geografisk informasjon
  • Kart- og oppmålingstjenester (deling av eiendom og arealoverføring etter at tillatelse har blitt gitt av byggesaksavdelingen, grensepåvisning, grensejustering m.m.)
  • Situasjonskart, matrikkelbrev, eiendomsinformasjon
  • Adressering: Tildeling og endring av gateadresser
  • Konsesjonssaker
  • Seksjonering
  • Avklaring av 0/0 areal (dvs. der det er uavklart hvem som er hjemmelshaver)