Kommunalområdet Digitalisering, utvikling og administrasjon (DUA)

Kommunalsjef Esther Gilen

esther.gilen@nesodden.kommune.no

 

Trond Folckersahm

 
DUA er organisert i fire team:

 • Team Utvikling
 • Team Økonomi og analyse
 • Team Personal og lønn
 • Team Rådgivning og forvaltning

I tillegg er fagleder for Samfunnssikkerhet og beredskap en del av DUA.

 

 

Kommunalområdet Digitalisering, utvikling og administrasjon (DUA) skal blant annet gi lederstøtte gjennom å bidra med analyser, utredninger og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for ledelsen på alle nivåer i kommunen, følge opp vedtak og bidra til kommunikasjon eksternt og internt.

 

Videre ytes det tjenester til virksomhetene, ansatte, innbyggere, næringsliv og media gjennom å håndtere henvendelser og ivareta prosesser, systemer og rutiner. God forvaltningsskikk skal sikres gjennom effektiv ressursbruk og korrekt håndtering av krav til områder innen økonomi, personalforvaltning, dokumentforvaltning, informasjonssikkerhet med videre.

 

DUA har som mål å:

 • Bidra til gode beslutningsgrunnlag for politisk og administrativ ledelse
 • Bidra til økonomisk handlingsrom og gode omstillings- og effektiviseringsprosesser
 • Bidra til effektiv samfunns- og tjenesteutvikling
 • Bidra til en god arbeidsgiverpolitikk
 • Bidra til læring, fornyelse og innovasjon
 • Utvikle gode kommunikasjonstiltak og medvirkningsprosesser
 • Bidra til effektiv, sikker drift og utvikling av fellesoppgaver
 • Bidra til digitalisering og modernisering