MAKS FOLLO - et tryggere uteliv

Skjenke øl fra flaske - Klikk for stort bilde Istockphoto MAKS FOLLO er et interkommunalt og tverrfaglig samarbeidsprosjekt hvor hensikten er å skape et tryggere uteliv, unngå overskjenking og skjenking av mindreårige, hindre rusrelatert vold, få en bedre og mer effektiv kontroll og bidra til økt kompetanse hos alle aktører.

 

MAKS er en forkortelse for myndighet, ansvarlighet, kontroll og samarbeid.

Styringsgruppe MAKS forum

MAKS forum er øverste organ i modellen. Forumet samles 2 ganger i året og har som hensikt å evaluere, ta avgjørelser og videre drift og samordne innsats.

MAKS forum skal være bredt sammensatt og bestå av representanter fra alle aktører i modellen, samt fra ledelsen i kommunen og politiet.

 

Arbeidsgruppe MAKS kontroll

  • Gi råd til gjennomføring av kontroller
  • Gi innspill til alkoholpolitisk handlingsplan i kommunene
  • Bidra til samhandling og forståelse for hverandres interesser og behov
  • Bidra med temaer til samling for MAKS forum

MAKS kontroll skal bestå av representanter fra utelivsbransjen, politiet, kommunene og de som er satt til å kontrollere utestedene.

 

Bakgrunn

MAKS FOLLO har utgangspunkt i tilsvarende modell gjennomført i Nedre Glommaregionen (MAKS) og i Sverige (STAD). En arbeidsgruppe bestående av politi og representanter fra kommunene Ski, Nesodden, Oppegård og Ås har jobbet frem en tilpasset modell for Follo. MAKS Follo hadde sin oppstart med et dialogmøte i september 2015.