Økonomiske ytelser

Sosiale tjenester

NAV-kontoret skal bistå den som ikke klarer seg selv på grunn av økonomiske eller sosiale problemer, eller som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre forhold.

Statlige ytelser

Kommunale ytelser fra NAV

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som skal bidra til å redusere boutgiftene til personer med lav inntekt. Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

 

Startlån er en statlig låneordning som skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet.

 

Tilskuddet er en statlig støtteordning som skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Du kan søke om tilskudd til etablering i tillegg til startlån.

 

Tilskudd til tilpasning er et tilbud om enten hel- eller delvis finansiering av tiltaket som må til for at du kan bli boende i din bolig. Tilskuddet gis til personer med nedsatt funksjonsvene og til eldre som ønsker å tilpasse sin bolig.

 

Skal sikre hjelp til nødvendige utgifter og livsopphold. Søknad om økonomisk støtte. (PDF, 2 MB)

 

Sosialtjenesteloven pålegger kommunene å finne midlertidig husvære for de som ikke klarer det selv. Lov om sosiale tjenester § 4-5. Tjenesten vil være aktuell i akutte situasjoner, for eksempel ved brann, utkastelse, familie eller samlivsbrudd.

 

Gratis rådgivningstjeneste for deg som trenger hjelp til å ordne opp i økonomiske forhold.