NAV Nesodden

NAV-kontorene skal ivareta kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester i NAV.

 

KontaktinformasjonNAV-logo - Klikk for stort bilde

NAV leder, Ole Jaasund.
Kontorets e-post: nav.nesodden@nav.no

Telefon: Hovednummer 55 55 33 33

 

Sosialavdelingen

yter lovpålagte tjenester etter sosialtjenesteloven og introduksjonsloven. I tillegg administrerer vi Husbankens ordninger som startlån, bostøtte og boligtilskudd (etablering og tilpasningstilskudd).

 

I NAV Nesodden har vi disse tjenestene

 

 • Arbeidsavklaringspenger
 • Dagpenger ved arbeidsløyse
 • Sykepenger
 • Uførepensjon
 • Ytelser til enslige forsørgere og etterlatte
 • Boligvirkemidler
 • Forvaltning av brukernes konti
 • Gi råd og veiledning til brukere
 • Gjeldsrådgivning
 • Husbankens virkemidler
 • Individuelle planer
 • Integrering (Ansvaret er flyttet til egen avdeling -  Integrering og mangfold
 • Kvalifiseringsprogrammet
 • Rustiltak
 • Økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester
 • Familieytelser
 • Yrkesskadeytelser
 • Ytelser knyttet til alder
 • Forvaltning av Kjelsens legat

 

Lovgrunnlag

Sist endret 28.03.2017
Sommerfugl i hånden

Henvendelse:


NAV - Tlf: 55 55 33 33

 

Formål:

Sosialtjenestens formål er å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling og å forebygge sosiale problemer, samt å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. - Lovens bestemmelser om tjenester og tiltak gjelder for alle som oppholder seg i riket.

(Hentet fra sosialtjenesteloven- Helsetilsynet)

Økonomisk sosialhjelp er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

Det gis råd og veiledning i forbindelse med behandling av søknaden, eksepelvis vedrørende reduksjon av utgifter og/eller økning av inntekter, tilpasning av skattetrekk og andre påleggstrekk.

 

Hvis du oppfyller vilkårene i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og ikke har andre muligheter til å forsørge deg, har du krav på økonomisk stønad.