Kjelsens Legat

STATUTTER

For Bjarne Wesmann Kjelsen og hustru apoteker Carla Kjelsens legat

(datert første gang 28.11.1974, godkjent endret av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 15.09.2004).

§ 1

Legatet er opprettet av revisor Bjarne Wesmann Kjelsen, født 05.11.1887 død 24.01.1973, og apoteker Carla Kjelsen, f. Mathisen, født 30.01.1896 død 30.08.1967 ved felles testament av 09. juni 1955.

Ved boets endelige slutning blir bomidlene, noe over kr 300.000,- utlagt til legatet og skal utgjøre legatets grunnfond. Dette grunnfond må aldri angripes.


§ 2

I samsvar med testamentets bestemmelser skal legatet til enhver tid ha et styre på tre medlemmer, sognepresten i Nesodden, en representant fra sosialvesenet i Nesodden kommune og en skolemann, fortrinnsvis skolestyrets formann.


§ 3

Kapitalen skal forvaltes og anbringes etter de regler som til enhver tid er fastsatt for offentlige stiftelser og legatets midler.


§ 4

"Legatets nettoavkastning skal anvendes på følgende måte:

1. For å øke legatets egenkapital, og dermed senere års nettoavkastning, kan legatstyret bestemme at årets nettoavkastning ikke skal utdeles. En slik beslutning kan tas for maksimalt 5 år ad gangen, slik at etter 5 år uten utbetaling etter punkt 2 og 3 under, må styret på nytt bestemme om nettoavkastning skal deles ut eller legges til egenkapitalen.


2. Dersom nettoavkastningen skal deles ut, skal som hovedregel (jf punkt 4 nedenfor) den ene halvpart av nettoavkastningen anvendes til stipendier til begavet ungdom fra Nesodden for akademisk utdannelse. Legatstyret bestemmer størrelsen av stipendiene og når på året utdeling skal finne sted.
Ved utdeling tas hensyn til studentens og foreldrenes økonomiske kår.
Bjarne Wesmann Kjelsens slektninger i inntil 4. ledd skal ha fortrinnsrett på ellers like vilkår.
Av samtlige søkere skal farmasistuderende på ellers like vilkår være fortrinns-berettiget.

3. Som hovedregel (jf punkt 4 nedenfor) skal den andre halvpart av nettoavkastningen komme verdige, trengende gamle i Nesodden til gode. Dette kan skje på den måte som finnes mest hensiktsmessig, ved direkte pengehjelp, utdeling av mat og klær, innkjøp av radio og andre gjenstander, arrangement av fellesutflukter og andre goder som kan være de gamle til nytte og hygge og som de ellers må savne. Legatstyret bestemmer størrelsen på beløpet og når på året utbetaling skal finne sted.
Bjarne Wesmann Kjelsens slektninger i inntil 4. ledd har fortrinnsrett på ellers like vilkår."

4. Legatstyret står fritt til å endre fordelingsnøkkelen for utdeling av midler etter punkt 2 og 3 over dersom gode grunner taler for det."


§ 5

For legatet skal føres ordentlig regnskap og legatet er underkastet den kontroll og regnskapsrevisjon som til enhver tid er fastsatt for offentlige stiftelser. Regnskapet skal hvert år innen utgangen av februar innsendes gjennom stiftsdireksjonen til revisjon og desisjon av Sosialdepartementet.
Godtgjørelse til regnskapsfører for legatet fastsettes av styret med stiftsdireksjonens godkjenning.
Det skal søkes om offentlig stadfesting på legatet og statuttene.