Biologisk mangfold

Biologisk mangfold i Nesodden kommune

Nesodden kommune har kartlagt naturtyper i henhold til Direktoratet for naturforvaltning sin håndbok nr 13: Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold. Hovedkartlegging ble gjort i 2003. Kartleggingen har blitt løpende oppdatert sist i 2014 med kartlegging av utvalgt naturtype huleik.

Fylkesmannen kartla status for naturtyperegitreringen i 2014. Nesodden anses i denne sammenheng som godt kartlagt.

Blodstorkenebb ved Solbakken. Foto: Harald Bratli - Klikk for stort bilde Varmekjær kildeløvskog ved Rogneskjærdammen. Foto: Harald Bratli - Klikk for stort bilde

 


Vedlagte rapporter inneholder resultater fra kartleggingen, herunder en kort beskrivelse av de over 200 naturtypelokalitetene som er registrert i kommunen per januar 2008, samt en supplerende kartlegging av naturtyper i Nesodden kommune 2009.

På Follokommunenes felles kartportal Follokart kan man se de ulike lokalitetene på kart. I kartklienten Natur og miljø finner man naturmangfold, naturtyper, truede og fremmede arter, samt vannmiljø.

Fylksemannens kartlegging av naturtyperegistreringer:

Sist endret 06.05.2015