Bevaring av naturmangfold

Stor salamander med karakteristisk dragekam.  - Klikk for stort bildeStor salamander med karakteristisk dragekam. Ellen Lien Nesoddens natur er mangfoldig. Strandsonen, Nesoddmarka samt de mange små og store grøntområdene i og ved våre tettsteder bidrar til å gi befolkningen et utall av muligheter når det gjelder naturopplevelser og rekreasjon.

 

For det biologiske mangfoldet er de store sammenhengende grøntområdene av størst betydning, men kommunens mange små og store dammer med amfibier er gode eksempler på at også naturområder av mindre størrelse er viktige for å bevare det biologiske mangfoldet.

 

Svalestjert - Papilio machaon - fotografert på Nesodden. - Klikk for stort bildeSvalestjert - Papilio machaon - fotografert på Nesodden. Harald Bratli Kommunens ansvar

For kommunen har et stort ansvar når det gjelder biologisk mangfold. Særlig gjennom vår arealplanlegging tar vi stilling til hvordan kommunens biologiske mangfold skal forvaltes. For at denne forvaltningen skal være best mulig er vi avhengig av kunnskap om de arter og naturtyper som finnes i kommunen. Aller viktigst er det å skaffe kunnskap om de arter og naturtyper som er sårbare eller truet og som derfor trenger et spesielt vern.

 

Per i dag har kommunen fått gjennomført naturtypekartlegging i henhold til Direktoratet for naturforvaltnings håndbok nr 13: Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold. Kommunen har i tillegg svært omfattende data når det gjelder amfibier i dammer og tjern på Nesodden.

Kjempebjørnekjeks med blomsterknopp. - Klikk for stort bildeKjempebjørnekjeks med blomsterknopp. Bjørn Skyrud

 

Fremmede arter

Fremmede skadelige arter utgjør en trussel mot det biologiske mangfoldet. Kommunen har de siste årene bekjempet planten kjempebjørnekjeks som er en av artene som er oppført i Norsk svarteliste 2007.

 

Forbud mot piggtråd

Nesodden kommune vil minne om at det er forbudt å bruke piggtråd i gjerder som har til formål å regulere dyrs ferdsel. Forbudet er hjemlet i lov om dyrevelferd § 15, og har vært gjeldende siden 1. januar 2010.

 

Med dyrs ferdsel menes både egne og andres dyr, samt viltlevende dyr. Forbudet retter seg mot nye gjerder, men gjelder også eksisterende gjerder med behov for vedlikehold, der gjerdetråd skal skiftes ut helt eller delvis. Gjerder som er satt opp før 1. januar 2010 kan også være forbudt dersom dyr utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger. Piggtråd i gamle gjerder som har falt ned bør fjernes for å hindre at dyr blir påført skader. Les mer på sidene til Mattilsynet.

 
 
 
 

 

Sist endret 15.12.2014