Sjekk tilstanden til oljetanken din

Har du en oljetank?

Nedgravde oljetanker representerer alltid en fare for forurensning fordi det kan oppstå lekkasjer, og det er eier som er ansvarlig for at den holder tett. Nesodden kommune oppfordrer derfor alle som har en oljetank til å sjekke tilstanden på tanken. Dette er spesielt viktig i kommunen da mange har privat vannforsyning. Egenmelding av tilstanden på tanken samt kart med plassering av tanken hjelper oss i å ha et oppdatert oljetankregister.

Hva må du gjøre?

Ta kontakt med et firma som kan utføre kontrollen av tanken. Nesodden kommune kan ikke anbefale bestemte firmaer, men vil henvise deg til å søke på internett eller slå opp i telefonkatalogen etter aktuelt firma ved å søke etter for eksempel oljetank/tilstandskontroll/oljesanering.

 

Når tilstandskontrollen er utført, oppfordres du til å gjøre følgende:


a) Dersom du ønsker å beholde tanken

Dersom tanken har tilfredsstillende kvalitet og du ønsker å beholde tanken, ber vi deg om å merke av plasseringen av tanken på et kart, som du sender inn sammen med kopien av skjemaet: Tilstandskontroll og tømming av oljetanker (PDF, 50 kB).

 

Dersom tanken har behov for utbedring (rekondisjonering) skal dette utføres av kompetent firma, og følgende skjema benyttes: Journal for rekondisjonering av oljetanker. (PDF, 36 kB)

 

b) Dersom du ikke ønsker å beholde tanken

Mange har gått bort i fra oljefyring, og har ikke lenger bruk for oljetanken. Dersom du ikke ønsker å beholde tanken, kan du enten grave opp tanken og levere den på godkjent mottak, eller tømme den og fylle den igjen med sand, grus eller lignende. Husk at påfyllings- og lufterør skal fjernes sammen med oljetanken.

Dette skal gjøres av kompetent firma, og meldes til kommunen når arbeidet er utført. Søk på internett eller slå opp i telefonkatalogen etter aktuelt firma ved å søke etter for eksempel oljetank/tilstandskontroll/oljesanering.

 

Vi ber deg bruke følgende skjema for egenmelding:
Journal for installasjon og sanering av oljetanker (PDF, 27 kB)

 

Dersom tanken er større enn 3200 liter

Dersom tanken er større enn 3200 liter gjelder Forurensningsforskriften kapittel 1: Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker.

 

Det er da et par ting eier av tanken spesielt må forholde seg til:


1. Meldeplikt

Oljetanken skal meldes til Nesodden kommune ved Plan- og bygningsavdelingen senest 1 måned før nedgraving. Oppgraving og fjerning av tanken skal også meldes. Dersom du har fjernet eller installert en oljetank tidligere uten å melde ifra ber vi om at følgende gjøres.

2. Periodiske tilstandskontroller

Oljetankenes tilstand skal kontrolleres med følgende hyppighet:
- Ståltanker: Første kontroll etter 15 år, deretter hvert 5. år.
- Gup-tank: Tanken skal trykktestes cirka 2 år etter nedgraving. Deretter en ordinær førstegangskontroll ved 30 års alder.
- Rekondisjonert tank: Første kontroll etter 10 år, deretter hvert 5 år.

 

Se Forurensningsforskriften kapittel 1 dersom du har en tank av en annen type enn de ovennevnte.


En kopi av tilstandsrapporten sendes til kommunen ved å bruke følgende kontrollskjema:
Tilstandskontroll og tømming av oljetanker (PDF, 50 kB)

 

Tilstandskontroll og eventuelle tiltak skal gjennomføres av firmaer som har nødvendig kompetanse på kontroll, sanerings- og rehabiliteringsarbeider på oljetanker.

 

Oljetanker som ikke er i betryggende stand skal enten fjernes eller utbedres etter allmenn aksepterte metoder, se Forurensningsforskriften § 1-5. Eventuelle forurensete masser i grunnen skal fjernes og behandles som farlig avfall. Utførende oljesanerings- eller gravefirma vet hvordan dette skal håndteres.

 

For oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal påfyllingsrør låses eller forsegles og påmonteres skilt som viser at røret ikke er i bruk. Det skal aldri være olje i en tank som ikke er i bruk.

 

Hva gjør du hvis det oppstår lekkasje?

Det er viktig å iverksette strakstiltak for å begrense forurensningen og hindre at den sprer seg videre. Varsle Brann- og redningsetaten, tlf 110. De vil rykke ut for å begrense spredningen av oljesøl. Ta kontakt med firma som har kompetanse til tømming, kontroll og sanerings-arbeid på oljetanker, samt kompetanse til å fjerne oljesøl og forurensete masser. Eksempelvis vil en sugebil kunne fjerne oljesøl, og et gravefirma vil kunne fjerne forurensete masser.

 

For å sikre at all forurensning fjernes er det nødvendig å kontakte et firma som har kompetanse innen grunnforurensning. Firmaet skal fastslå omfanget av forurensningen og hvilke tiltak som må iverksettes for å rydde opp. Firmaet skal lage en tiltaksplan for hvordan forurensningen skal håndteres.

 

Dersom det er fare for at forurensningen kan påvirke bygningsmasser anbefales å kontakte ditt forsikringsselskap som eventuelt vil iverksette nødvendige tiltak.

 

Hvem har ansvaret for oljetanken?

Eieren av tanken er ansvarlig for tanken og skal iverksette nødvendige tiltak for å forhindre at det oppstår fare for forurensning. Dersom tanken fører til forurensning kan eierne få store kostnader, og i enkelte saker er forsikringsselskapene meget restriktive når det gjelder skadeutbetaling. Nesodden kommune vil om nødvendig pålegge eier å iverksette tiltak for å forhindre at det oppstår fare for forurensning.

 

Myndighet

Kommunen er forurensningsmyndighet i kommunen. Kommunen er også ansvarlig myndighet til å føre tilsyn på tanker over 3200 liter etter Forurensningsforskriften kapittel 1: Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker. Kommunen fører et register over oljetankene, men er avhengig av at innbyggerne melder i fra for å ha et oppdatert register.

 

Kontaktinformasjon

Spørsmål omkring nedgravde oljetanker kan rettes til Plan og bygningsavdelingen i Nesodden kommune, tlf. 66 96 43 00 eller per e-post: postmottak@nesodden.kommune.no.

 

Skjemaer

Journal for installasjon og sanering av oljetanker (PDF, 27 kB)
Tilstandskontroll og tømming av oljetanker (PDF, 50 kB)
Journal for rekondisjonering av oljetanker (PDF, 36 kB)

 

Regelverk

- Forurensningsforskriften kapittel 1: Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker
- Forurensningsforskriften
- Avfallsforskriften kapittel 11: Farlig avfall
- Forskrift om brannfarlig vare
 

Linker

- Follokom
- www.oljefri.no
- Norsk Rørsenter

Publisert av Berit Haga Vikanes. Sist endret 29.06.2016