Tilskudd for å ivareta og øke naturmangfold på Nesodden

Klikk for stort bildeSlåtteeng, Svestad-Labråtan Mina Off, Nesodden kommune Nesodden kommune har avsatt 200 000 kr til en søkbar pott for borettslag, sameier, foreninger, vel og grunneiere som ønsker å gjøre grep for å øke biologisk mangfold i sine nærområder.

Tiltak som kan motta støtte:

Tilskudd til trua arter – ivareta truede arter gjennom skjøtselstiltak og tilrettelegge for økt bestand og/eller mangfold. Tiltak gjennomføres etter aktsomhetsplikten (§6) i naturmangfoldloven.

Tilskudd til trua naturtyper – skjøtselstiltak for ivareta tura naturtyper. Tiltak kan for eksempel være å sikre lys til hule eiker, hindre gjengroing av amfibiedammer og slåtteenger.

Tilskudd til bekjempelse av fremmede arter – fremmede arter utgjør en trussel mot naturmangfoldet. Det kan søkes om tilskudd til bekjempelse av fremmede arter. Områder med høyt biologisk mangfold og tuede naturtyper vil prioriteres.

Kriterier:
Du kan ikke motta offentlig støtte til tiltaket andre steder, for eksempel Miljødirektoratet.

Søknader vil behandles og vurderes samlet av klima- og miljøenheten i Nesodden kommune. Søknader vil prioriteres etter gjennomføringsevne, miljøeffekt og beskrivelse.

Søknadsfrist og støttesum:

Søknadssum: Maks kr 50 000 per prosjekt.

Elektronisk søknadsskjema skal benyttes og fylles ut.

Søknadsfrist: 15. april 2021
 

Slik søker du:

1. Fyll ut dette søknadsskjemaet

2. Legg ved budsjett og fremdriftsplan for tiltaket og eventuelle vedlegg (bilder, kartutsnitt o.l.).

3. Send inn søknad og motta kvittering.
 

Etter at du har sendt inn søknaden:

1. Informasjon om tilsagn eller avslag.

Du får svar innen tre uker etter at søknadsfrist har gått ut (15. april). Du kan ikke starte gjennomføringen av tiltaket før du har mottatt tilsagn fra Nesodden kommune.

 

2. Rapportering av gjennomført tiltak

Tiltak skal gjennomføres innen rapporteringsfrist, som er 1. november 2021. Rapport for gjennomført tiltak skal sendes kommunen for å kunne motta utbetaling.

 

3. Utbetaling av penger

Etter at rapport er mottatt og behandlet, vil tilskudd bli utbetalt til oppgitt kontonummer. Du får beskjed når rapporten er godkjent og pengene er på vei til kontoen din.


Spørsmål og hjelp:
Spørsmål om aktuelle tiltak og søkeprosessen kan rettes til klima- og miljøenheten:

klimaogmiljo@nesodden.kommune.no eller telefon 917 56 504 (mandag til fredag mellom kl 10 – 14).

 

Nyttige lenker:

 

Forskrift om tilskudd til trua naturtyper

Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven

Norsk rødliste for naturtyper

Norsk rødliste for arter

Økologisk grunnkart

Fremmedartslista