Utskifting av oljetank

 

På Nesodden er det fremdeles mange som har oljetanker for oppvarming til bolighus. I mange tilfeller er de gamle, og det er en risiko for lekkasjer til bade- og drikkevann, natur og bygninger. Lekkasje fra oljetanken kan i verste tilfelle koste deg som tankeier millioner.

De fleste oljetankene ble gravd ned på 50 – 70 tallet. Når alderen på tanken øker, øker også lekkasjefaren. Svært mange oljetanker er allerede flere tiår over sin antatte levetid på rundt 30 år. Det er alltid tankeier selv som må sørge for at oljetanken er i trygg tilstand og står ansvarlig ved eventuelle lekkasjer.

 

Det er ikke bare eventuelle lekkasjer som er problematisk. Oljefyring gir også store klimagassutslipp. Regjeringen har siden 2012 varslet at det vil bli forbudt å fyre med fossil fyringsolje i boliger fra 2020. Nå er forbudet på plass og det blir dermed ikke lov å fyre med fossil fyringsolje fra og med 2020.

 

ENOVA dobler nå støtten til fjerning av oljefyr i 2018 til maksimalt 50.000 kr dersom du legger om til en energisparende varmeløsning. Fra 2019 blir dette halvert, og i 2020 avvikles støtten helt. Les mer om dette her.

 

Hvordan fjerner jeg tanken?

Fjerning skal gjøres av kompetent firma, og meldes til kommunen når arbeidet er utført. Søk på internett eller slå opp i telefonkatalogen etter aktuelt firma ved å søke etter for eksempel oljetank/tilstandskontroll/oljesanering.

Vi ber deg bruke følgende skjema for egenmelding:
Journal for installasjon og sanering av oljetanker (PDF, 27 kB)

 

Husk at påfyllings- og lufterør skal fjernes sammen med oljetanken.

 

Hvis det er umulig å grave opp tanken, må du søke kommunen om dispensasjon for å la den ligge. Da kan den fylles med sand, pukk eller lignende. 

 

Les mer om utskifting av oljetank på oljefri.no

 

Hvor kan jeg levere tanken?

Sanert olje/parafintank kan leveres til Follo Ren sine gjenvinningstasjoner. Det forutsetter at man har bevis/sertifikat på at tanken er sanert av sertifisert personell. I de fleste tilfeller har firmaet som graver opp tanken mulighet til å bistå med leveransen.

 

Hva gjør du hvis det oppstår lekkasje?

Det er viktig å iverksette strakstiltak for å begrense forurensningen og hindre at den sprer seg videre. Varsle Brann- og redningsetaten, tlf 110. De vil rykke ut for å begrense spredningen av oljesøl. Ta kontakt med firma som har kompetanse til tømming, kontroll og sanerings-arbeid på oljetanker, samt kompetanse til å fjerne oljesøl og forurensete masser. Eksempelvis vil en sugebil kunne fjerne oljesøl, og et gravefirma vil kunne fjerne forurensete masser.

 

For å sikre at all forurensning fjernes er det nødvendig å kontakte et firma som har kompetanse innen grunnforurensning. Firmaet skal fastslå omfanget av forurensningen og hvilke tiltak som må iverksettes for å rydde opp. Firmaet skal lage en tiltaksplan for hvordan forurensningen skal håndteres.

 

Dersom det er fare for at forurensningen kan påvirke bygningsmasser anbefales å kontakte ditt forsikringsselskap som eventuelt vil iverksette nødvendige tiltak.

 

Hvem har ansvaret for oljetanken?

Eieren av tanken er ansvarlig for tanken og skal iverksette nødvendige tiltak for å forhindre at det oppstår fare for forurensning. Dersom tanken fører til forurensning kan eierne få store kostnader, og i enkelte saker er forsikringsselskapene meget restriktive når det gjelder skadeutbetaling. Nesodden kommune vil om nødvendig pålegge eier å iverksette tiltak for å forhindre at det oppstår fare for forurensning.

 

Myndighet

Kommunen er forurensningsmyndighet i kommunen. Kommunen er også ansvarlig myndighet til å føre tilsyn på tanker over 3200 liter etter Forurensningsforskriften kapittel 1: Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker. Kommunen fører et register over oljetankene, men er avhengig av at innbyggerne melder i fra for å ha et oppdatert register.

 

Dersom tanken er større enn 3200 liter

Dersom tanken er større enn 3200 liter gjelder Forurensningsforskriften kapittel 1: Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker.

Det er da et par ting eier av tanken spesielt må forholde seg til:

 

1. Meldeplikt

Oljetanken skal meldes til Nesodden kommune ved Plan- og bygningsavdelingen senest 1 måned før nedgraving. Oppgraving og fjerning av tanken skal også meldes. Dersom du har fjernet eller installert en oljetank tidligere uten å melde ifra ber vi om at følgende gjøres.

 

2. Periodiske tilstandskontroller

Oljetankenes tilstand skal kontrolleres med følgende hyppighet:
- Ståltanker: Første kontroll etter 15 år, deretter hvert 5. år.
- Gup-tank: Tanken skal trykktestes cirka 2 år etter nedgraving. Deretter en ordinær førstegangskontroll ved 30 års alder.
- Rekondisjonert tank: Første kontroll etter 10 år, deretter hvert 5 år.

Se Forurensningsforskriften kapittel 1 dersom du har en tank av en annen type enn de ovennevnte.


En kopi av tilstandsrapporten sendes til kommunen ved å bruke følgende kontrollskjema:
Tilstandskontroll og tømming av oljetanker (PDF, 50 kB)

 

Tilstandskontroll og eventuelle tiltak skal gjennomføres av firmaer som har nødvendig kompetanse på kontroll, sanerings- og rehabiliteringsarbeider på oljetanker.

 

Oljetanker som ikke er i betryggende stand skal enten fjernes eller utbedres etter allmenn aksepterte metoder, se Forurensningsforskriften § 1-5. Eventuelle forurensete masser i grunnen skal fjernes og behandles som farlig avfall. Utførende oljesanerings- eller gravefirma vet hvordan dette skal håndteres.

For oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal påfyllingsrør låses eller forsegles og påmonteres skilt som viser at røret ikke er i bruk. Det skal aldri være olje i en tank som ikke er i bruk.

 

 

Kontaktinformasjon

Spørsmål omkring nedgravde oljetanker kan rettes til Plan og bygningsavdelingen per e-post: post@nesodden.kommune.no.

 

 

Skjemaer

Journal for installasjon og sanering av oljetanker (PDF, 27 kB)
Tilstandskontroll og tømming av oljetanker (PDF, 50 kB)
Journal for rekondisjonering av oljetanker (PDF, 36 kB)

 

Regelverk

- Forurensningsforskriften kapittel 1: Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker
- Forurensningsforskriften
- Avfallsforskriften kapittel 11: Farlig avfall
- Forskrift om brannfarlig vare
 

Fant du det du lette etter?