Brønnboring

I Nesodden kommune er det svært tett med brønner i enkelte områder. Når det samtidig ligger mindre avløpsanlegg i samme områder med utslipp av kloakk kan dette lett komme i konflikt.

 

Les mer om energibrønner på kommunens egen informasjonsside om temaet.

Oversikt over brønner - registrering

Kommunen finner det i dag vanskelig å få oversikt over brønner som er i bruk pga. manglende innrapportering og registrering. For få bedre oversikt over brønner i Nesodden ser kommunen det som fornuftig å innføre et "meldingssystem" over eksisterende og nyetablering av brønner. Dette vil igjen gi kommunen bedre grunnlag for saksbehandling til innbyggerne i kommunen, samt sikre et bedre drikkevannssikkerhet.

 

Vi ber derfor om at eksisterende brønner, samt nyetablering av brønner blir registrert hos oss. Dette gjelder både drikkevannsbrønner og energibrønner. Dette gjøres ved å sende en kopi av rapporteringsskjemaet allerede innsendt NGU.  

 

Vi ber innbyggerne i Nesodden kommune om velvillighet og hjelp til å bedre vann- miljøet og -sikkerheten i kommunen vår!

 

Mer informasjon:

- Norges geologiske undersøkelse - NGU
- GRANADA: Nasjonal grunnvannsdatabase
- Database for løsmassegeologi
- Sintef
- Grunnvann i Norge

 

Lover og forskrifter:

- Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser