Verneområder

Nesodden kommune har flere verneområder med hjemmel i naturmangfoldloven. Disse er av ulik type og vernekategori. 
 

Oversikt over verneområder

 

I tillegg til areal vernet etter naturmangfoldloven og havressursloven har kommunen flere forekomster av utvalgte naturtyper og andre viktige naturtyper som blant annet ligger inne som hensynssoner i kommunens arealplaner. Dette kan du lese mer om under naturtypekartlegging.


 

Informasjon til grunneier

Dersom du er grunneier i et område med stor biologisk verdi kan du søke statsforvalteren i Oslo og Viken om å få området vernet. Dette gjøres via ordningen Frivillig vern og kan gi en god økonomisk avkastning for grunneier.