Felling av trær/rydding av vegetasjon på kommunal eiendom

Er du nabo til kommunal eiendom med trær eller vegetasjon som du mener er til særlig skade eller ulempe for din eiendom, liv eller helse kan du søke kommunen om å få disse fjernet eller beskåret.

Slik søker du

Søknaden sendes til post@nesodden.kommune.no og merkes med: «Søknad om felling/beskjæring av trær på kommunal eiendom».

 

Søknaden må inneholde følgende informasjon:

 • Ditt eget gårds- og bruksnummer og/eller adresse.
 • Gårds- og bruksnummer eller adresse til eiendommene treet/trærne eller vegetasjonen står på.
 • Bilde(r) av de(t) aktuelle treet/trærne eller vegetasjonen.
 • Kartutsnitt av eiendommen som treet/trærne eller vegetasjonen står på, med markering av treet/trærne eller vegetasjonen.
 • Begrunnelse for hvorfor treet/trærne eller vegetasjonen er til særlig skade eller ulempe for din eiendom, liv og helse eller utgjør en umiddelbar risiko.
 • Evt. naboliste med underskrift fra berørte naboer.

Søknaden behandles med utgangspunkt i naboloven samt nødvendige miljøfaglige vurderinger etter naturmangfoldloven. Søknaden sendes til kommunen som privat grunneier. En ev. avgjørelse om å avslå søknaden er dermed ikke et enkeltvedtak, og kan dermed ikke påklages etter forvaltningsloven.

Ulovlig felling

Hvis det gjøres ulovlig felling av trær på kommunal eiendom vil kommunen vurdere å anmelde forholdet. Kommunen kan også kreve gjenplanting eller erstatning.

 

Trær som utgjør en umiddelbar risiko

Dersom du mener et tre på kommunale grunn utgjør en umiddelbar risiko for eiendom eller mennesker ring 02 800.

 

Trær på privat eiendom

På privat eiendom er utgangspunktet at grunneier har råderett over egne trær, med mindre trærne er sikret gjennom egne reguleringsbestemmelser, kommuneplanen eller annet lovverk. Det er grunneiers eget ansvar å avklare slike forhold før felling.

Ev. uoverensstemmelser mellom naboer om trær på privat grunn er normalt et privatrettslig anliggende. Kommunen har dermed, som utgangspunkt, ingen rolle i en slik sak.

 

Aktsomhetsplikten       

Kommunen minner om den generelle aktsomhetsplikten i naturmangfoldloven § 6. Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet. 

 

Enkelttrær med høy verdi for naturmangfoldet er eksempelvis:

 • Store, gamle trær.
 • Varmekjære edellauvtrær.
 • Trær med synlige hulrom og/eller dyp sprekkebark og/eller mye død ved i kronen.
 • Rødlistede treslag og trær med rødlistede arter tilknyttet seg.
 • Trær med aktive reir/reder.
 • Styvende/formskårne/kollede trær.