Temaplan for klima og miljø

Temaplan for klima og miljø (KOM-planen) ble vedtatt av Kommunestyret den 22. desember 2021. Planen er forankret i Kommunal planstrategi 2019-2023.

Omfang og innhold

KOM-planen legger til grunn vedtatt klimamål om å redusere klimagassutslipp med 65% innen 2030, sett i forhold til 2017. KOM-planen skal være et kunnskapsgrunnlag for administrasjonen, folkevalgte og innbyggere på Nesodden. Planen omtaler status og bakgrunn for klima- og miljøarbeidet på Nesodden og hvilke behov som finnes for å redusere klimagassutslipp og for å ivareta naturmangfold. Planen inkluderer også siste tilgjengelige statistikk for klimagassutslipp i Nesodden kommune, samt oppdatert arealregnskap.


Planen skal basere seg på FNs bærekraftsmål og hovedmål fra den nye kommuneplanens samfunnsdel, som skal vedtas i løpet av 2022. Det er utarbeidet strategier for å oppnå alle målene og planen baserer seg på siste nasjonale og regionale føringer og regelverk.


Planen er inndelt i tre deler:
Del 1: Klima og energi
Del 2: Naturmangfold
Del 3: Avfall og forbruk

Hver del består av kunnskapsgrunnlag, bakgrunnsinformasjon/status for Nesodden kommune og nye strategier for utvalgte undertema.


Les temaplan for klima og miljø her
 

Medvirkningsprosess

Det har blitt lagt til rette for en stor og bred medvirkningsprosess under utarbeidelsen av KOM-planen, for at flest mulig skal få kjennskap til planen, samt komme med egne innspill og meninger.

Det har blitt avholdt møter med kommunale virksomheter, politiske utvalg, råd, skoler, barnehager og interesseorganisasjoner. En del av medvirkningsprosessen ble gjennomført i samsvar med medvirkningsprosessen for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel (KPS). Den 16. og 25. mars ble det avholdt to digitale folkemøter. Se opptak av digitalt folkemøte 25. mars her.

Høringsperioden for planen var mellom 26. mai og 1. august 2021.


Kontakt oss

Har du spørsmål vedrørende planen, eller generelle spørsmål vedrørende klima- og miljøarbeidet til Nesodden kommune, kan du ta kontakt med oss per e-post:
klimaogmiljo@nesodden.kommune.no