Kommunens arbeid med klima og miljø

 

Planer

I juni 2017 vedtok kommunestyret en ambisiøs plan for  arbeidet med klima og miljø i kommunen. Tiltakene i planen (handlingsplanen) skal rulleres hvert år. Kommunen er i gang med å rulle denne planen, se informasjon under "temaplan for klima- og miljø".

 

Plan for klima og biologisk mangfold (KOB-planen) vedtatt 21.6.17 (PDF, 2 MB)Kommunen vedtar årlig et klimabudsjett, som et kapittel av kommunens budsjett- og økonomiplan. Her kan du finne klimabudsjettet for 2021:

Kommunestyrets vedtatte budsjett og økonomiplan 2021-2024

Årlig klima- og miljørapport, klimaregnskap og arealregnskap

Sørbyskogen Anja Antonsen I forbindelse med budsjettprosessen, skal det lages årlige klima- og miljørapporter med tilhørende klimagassregnskap for Nesodden kommune. Klima- og miljø rapporten tar for seg status på miljø og klima - hva som er tilstanden i dag og hva som blir gjort.

 

Første versjon av rapporten ble skrevet i 2017 og het Bærekraftrapport. 
Bærekraftrapport 2017 kan leses her.


Klima- og miljørapport 2018 er kommunens andre rapport i serien og inneholder kommunens første klimaregnskap. Les rapporten her (PDF, 2 MB)
 

Klima- og miljørapport 2019 er kommunens siste rapport i serien. Rapporten inneholder et oppdatert klimaregnskap, samt kommunens første arealregnskap. Les rapporten her. (PDF, 3 MB)  
Vedlegg, klima- og miljørapport 2019. (PDF, 34 MB)


Klima- og miljørapport 2020 vil inngå som del av ny temaplan for klima- og miljø.

 

 

Energirådgivning

Nå kan du enkelt finne det beste energitiltaket for din bolig, og se hvor du har mest å spare – både energi og penger.

 

Kommunen har fått laget en nettside i samarbeid med Energiportalen AS, hvor du kan se hva slags tiltak du kan gjøre i din bolig for å spare energi. Kommunen håper dette vil få flere til å gjøre faktiske energitiltak. Til sommeren vil vi også arrangere kampanjedager, hvor det er mulig å få en energirådgiver hjem for å se på mulige energiløsninger.

 

 

Energiportalen

 

 

 

Hva gjør jeg?

Besøk http://nesodden.energiportalen.no. Skriv inn adressen på boligen din og trykk «Finn bolig». Du får da opp et vindu hvor du blir bedt om å fylle inn informasjon om boligen din, for å få et så realistisk estimat for energibruken som mulig.

 

Du blir bedt om å krysse av for hvilke oppvarmingskilder du bruker i boligen, hvilken standard boligen har og om du har gjort noen oppgraderinger.

 

Fyll deretter inn informasjon som antall personer i husholdningen, hvor ofte og hvor lenge hver person dusjer og antall bad per uke. Du beskriver innetemperaturen i oppholdsrom og hvor stor andel av boligen som er oppvarmet, hvilken type belysning du har, antall kjøleskap, frysebokser og krysser av for om du har vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel. Etter at informasjonen er fylt inn får du oppgitt dagens forbruk for din husstand. Dette kan du sammenligne med det reelle forbruket ditt.

 

Hvilke tiltak kan jeg gjøre?

Når du er ferdig med å fylle ut skjemaet, får du se flere mulige tiltak du kan gjøre. Dette kan være isolasjon av vegger, varmepumpe, nye vinduer eller lignende. Når du velger et tiltak, vil du få se hvor mye energi og penger du vil spare per år på å gjøre dette. 

 

Videre får du en oversikt over lokale aktører som kan bistå med arbeidet. Du kan også kikke på analyser av boligens energibruk og årlig varmetapsbudsjett før og etter energitiltak.

 

I tillegg kan du se hvordan besparelsene fordeler seg over året eller på ulike områder som oppvarming eller belysning.

 

Jeg får ikke opp boligen min

Energiportalen støtter eneboiliger og rekkehus. Per i dag gis det ikke analyse av fritidseiendommer (hytter) og næringseiendommer.

 

Miljøfyrtårnsertifisering

Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.  

 

Les mer om Miljøfyrtårn

 

Fossilfri grenseregion 2030

Samtlige 39 kommuner i grenseregionen Østfold-Follo-Fyrbodal, inkludert Nesodden kommune, har skrevet under på at regionen skal være fossilfri innen 2030. Gjennom prosjektet skal det utarbeides et underlag for strategisk utvikling samt en handlingsplan for en fossilfri bilpark innen 2030.

I løpet av tre år skal prosjektet:

  • Sørge for politisk forankring i kommunene
  • Støtte kommunene i strategier og planer for å nå målsettingene
  • Forsterke stolthet og eierskap gjennom formidling av gode eksempler fra kommunenes tiltak
  • Forsterke det grenseoverskridende samarbeidet, erfaringsutbytte og felles planlegging for å legge til rette for kostnadseffektive løsninger og et større marked for forssilfrie transportløsninger og -tjenester.
  • Mobilisere og engasjere det lokale og regionale næringslivet i omstillingen til fossilfri transport

Prosjektet er et Interreg prosjekt. Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid.

Les mer om prosjektet Fossilfri grenseregion 2030 her.

KlimaOdden facebook-side

KlimaOdden er Nesodden kommunes klima- og miljøside på facebook. Her deles tips, nyheter, arrangementer og tiltak for et bedre miljø og klima. Vi ønsker å involvere innbyggerne i kommunens klima- og miljøarbeid. 

KlimaOdden facebook-side