Radon i arealplanlegging - Ny stråleverninfo fra Statens strålevern

Radon utgjør en helserisiko. Derfor er det viktig at kommunen tar hensyn til radon i arealplanleggingen. Strålevernet har utarbeidet en stråleverninfo som gir en oversikt over hva som gjør et område ekstra radonutsatt og hvilke hjelpemidler som er tilgjengelige for å vurdere dette.

Nye bygninger skal alltid settes opp med radonforebyggende tiltak. Allikevel finnes det områder som er særlig radonutsatte og hvor det bør tas særlige hensyn til radon.

For eksempel kan kommunen velge å bygge ut det minst radonutsatte området i valget mellom flere områder. Dessuten er informasjon om at et planområde er særlig radonutsatt nyttig når radon skal vurderes i en byggesak, ikke bare for kommunen, men også for utbygger.


Årsak til radonutsatt område

Det er i hovedsak to årsaker til at et område er ekstra radonutsatt: Området består av uranrike bergarter eller luftgjennomtrengelige løsmasser.

Stråleverninfo 14:2012 Radon i arealplanlegging gir en kort innføring i hvilke hjelpemidler som finnes og om hvordan tilgjengelige hjelpemidler kan benyttes til å si noe om sannsynligheten for høye radonkonsentrasjoner i et område. Selv om det ikke er mulig å forutsi radonfaren eksakt for hver enkelt bygning som planlegges, bør alltid tilgjengelig informasjon benyttes på best mulig måte.

 

Se Statens strålevern for mer informasjon om stråling.