Ønsker du å kvitte deg med den gamle båten?

Båter

Nesodden kommune har en lang og flott kystlinje som vi ønsker å ta godt vare på. Kommunen har blitt oppmerksom på at ulovlig deponering (dumping/ nedsenking) av utrangerte båter blir gjort her i kommunen.

 

Mange båteiere vet ikke hvor de skal levere den gamle, utrangerte båten sin.

Lever båten på Teigen

Små fritidsbåter kan leveres til avfallsmottak i kommunen. Teigen gjenvinnings-stasjon (FolloRen) kan ta imot båter under 16 fot/4,9 m som er renset for alt av metall og annet løsøre.

 

Hvordan bli kvitt en kassert fritidsbåt?

Du får 1000 kroner om du leverer små fritidsbåter til lovlig avfallsmottak.
Her er mer informasjon til båteiere, kommuner og avfallsmottak om tilskuddsordningen for kasserte fritidsbåter og hvordan man skal gå frem.
 

Båter kan representere et problem på flere områder:

  1. Forurensing: Oljeprodukter fra kasserte båter er farlig avfall, jamfør Avfallsforskriften kapittel 11. Hvis disse væskene ikke håndteres hensiktsmessig kan de medføre alvorlige forurensinger eller fare for skade på mennesker, dyr og planter.
  2. Forsøpling: Senkede eller delvis senkede båter kan være til sjenanse for allmennheten.
  3. Ferdsel: Båter som er dumpet på grunt vann kan være til fare for båttrafikken i området.
  4. Ressursutnyttelse: Kasserte båter kan i visse tilfeller representere en ressurs som går tapt hvis båtene dumpes.

 

Gjeldende regelverk

Forurensingsloven

For det første har Forurensingslovens § 7 bestemmelser om plikt til å unngå forurensing. Dette forbudet dekker alle former for aktive handlinger som kan medføre forurensing, men det dekker også forurensing som oppstår ved at forurenseren er passiv og unnlater å forhindre et utslipp.
 

I tillegg er det bestemmelser om forbud mot forsøpling i § 28 første ledd:

"Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Bestemmelsen i første punktum gjelder også skipsvrak, flyvrak og andre liknende større gjenstander."
 

Videre er det den som har forurenset som skal sørge for opprydding henhold til Forurensningslovens § 28 tredje ledd. Hvis opprydding ikke blir foretatt kan kommunen i medhold av Forurensingslovens § 37 gi pålegg om opprydding:

"Kommunen kan gi pålegg om at den som har etterlatt, tømt, eller oppbevart avfall i strid med § 28, skal fjerne det, rydde opp innen en viss frist, eller at han skal dekke rimelige utgifter som noen har hatt til fjerning eller opprydning...
... Forurensingsmyndigheten kan også gi pålegg om opprydning og fjerning til den som var eier av motorkjøretøy, skip, fly eller annen lignende gjenstand, da det ble etterlatt i strid med § 28 eller som eier når pålegget gis."
 

Forurensningslovens § 73 hjemmel til å ilegge tvangsmulkt der vedtak fattet i medhold av Forurensningsloven ikke blir etterkommet.
 

Videre seier § 27 at som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende. Av dette tolkes at fritidsbåter er å regne som husholdningsavfall.

 

Lov om fritids- og småbåter


Forurensning av det ytre miljø ved utslipp eller dumping fra fritidsbåt eller ved forbrenning av skadelige stoffer eller på annen måte i forbindelse med fritidsbåten er forbudt i følge § 38.

 

Videre arbeid

Det antas at om lag 6 000 båter (vesentlig ganske små båter) ble vraket i Norge i 2007 og at vrakingen vil øke til 17 000 båter de neste 10 årene. Omfanget av ulovlig dumping av kondemnerte båter vil øke sterkt slik at det haster med å få til et retursystem av kondemnerte båter. Det jobbes med å få i gang et slikt retursystem, og kommunen vil oppdatere innbyggerne derom/når et slikt system kommer på plass.

 

Ren Marina

Kommunen har et samarbeid med Ren Marina, et miljøprosjekt som har som mål å redusere tilsig av miljøgifter til sjøen drastisk. Ulovlig deponering av båter er et problem som Ren Marina kommer til å jobbe videre med langs hele kysten. De er i dialog med KLIF og Veolia på dette området.

 

For mer informasjon:

www.klif.no