Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden

Steilene

Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden er delt inn i 3 driftsområder med flere driftsenheter innen hvert driftsområde. Hver driftsenhet samarbeider med de enkelte kommuner innenfor hvert enkelt geografisk område, og er et "spleieselag" mellom hver enkelt kommune innenfor driftsområdet for drift av marine friområder. 

 

Skjærgårdstjenesten i Indre Oslofjord

 

Skjærgårdstjenesten skal:

 • Sikre at de sjøbaserte friluftslivsområdene blir driftet og vedlikeholdt slik at de gir mulighet for en variert naturopplevelse. 
 • Ivareta naturens mangfold i skjærgården og bidra til økt forståelse for å ta vare på naturen. 
 • Stimulere til aktiv bruk av natur og friluftslivsområder. 
 • Påvirke båtbrukerne til en mer naturvennlig adferd i skjærgården gjennom holdningsendring. 
 • Fysisk ta vare på skjærgården slik at den forblir et rekreasjonssted for allmennheten også i framtiden. 
 • Skjærgårdstjenesten skal bidra til å gjennomføre Forvaltningsplan for sikrede friluftsområder i kommunale forvaltningsplaner for områder som inngår i tjenesten. 

De har tilsyn med at området blir brukt som forutsatt, og tilsyn med at det tas hensyn til flora, fauna, landskap og kulturminner som er områdenes opplevelsesfaktorer.

 

Skjærgårdstjenesten har også ansvar for:

 • Rydde områdene for ilanddrevet søppel med faste intervaller og ellers etter behov. 
 • Fast kjørerute for tømming av avfallsstativer / containere.  
 • Vask av toalettboder / serviceanlegg etter fastsatt program. 
 • Slått av gress. Stell og rydding av busker og trær. Tilrettelegging av stier. Frakt av beitedyr.
 • Utsetting, inntak og løpende tilsyn av badebøyer, badetrapper, flytebrygger m.v.
 • Vedlikehold av brygger.
 • Vedlikehold av båt med utstyr.
 • Vedlikehold av annet utstyr.