Husk båndtvang fra 1. april til 20. august

I henhold til hundeloven er det båndtvang fra 1. april til 20. august. Hunder skal være i bånd eller være forsvarlig inngjerdet.

Hundelovens formål er å bidra til å fremme et hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden.

Loven tar hensyn til at ikke alle er like fortrolige med hunder. Folk skal få lov til å ferdes på for eksempel offentlig sted og i turområder uten å måtte oppleve at en løs hund for eksempel følger etter eller stiller seg i veien, eller angriper hunder som holdes i bånd under luftetur.

 

Vi ber alle hundeeiere på Nesodden om å holde hunden sin i bånd av hensyn til andre folk og dyr.

Hunder

Vi ber alle hundeeiere om å sette seg inn i Lov om hundehold (Hundeloven) og vi viser bl.a. til:


Kapittel 2 § 4 

Alminnelige regler om sikring av hund. Vilkår for å la hund være løs

Hunder kan være løse bare når de

a) blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller

b) er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel.

 

Den som holder en hund i bånd, skal være i stand til å ha kontroll med hunden, hvis de ikke blir ledsaget av noen som har slik kontroll.

 

Hundeholderen skal påse at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk som ikke godtar dette. Har en hund dette for vane, skal den bli holdt i bånd på steder som er åpne for allmenn ferdsel.

 

Hundeholderen skal vise særlig aktsomhet der det er barn, for å hindre slik kontakt mellom hund og barn som barnet eller voksne som følger barnet, ikke inviterer til, og for å forebygge at barn blir skremt. Om nødvendig skal hunden bli satt i bånd eller holdt tett inntil hundeholderen.

 

Hunder skal alltid holdes under slikt tilsyn at de så vidt mulig hindres i å drive eller forfølge vilt, jf. likevel § 9 tredje ledd.

 

 

 

Relaterte eksterne linker: