Personvernerklæring

Personvernerklæring – Skatteoppkreveren i Nesodden

(gjeldende pr. 01.07.2018)

 

Skatteoppkreveren behandler personopplysninger som er nødvendige i forbindelse med gjennomføringen av lovpålagte oppgaver i henhold til skatteoppkreverfunksjonen, jfr skatteoppkreverinstruksen. Dette omfatter innkreving av skatter og avgifter, føring og kontroll av skatteregnskapet og kontroll med kommunens arbeidsgivere. I tillegg har skatteoppkreveren ansvar for ileggelse og innkreving av eiendomsskatt samt fakturering og innfordring av øvrige kommunale krav.

 

Personopplysninger som behandles av skatteoppkreveren

Skatteoppkreveren er behandlingsanvarlig for alle dokumenter som inneholder personopplysninger og som er behandlet/oppbevart ved skatteoppkreverkontoret. Det samme gjelder egenregistrerte opplysninger i IT-løsning for skatteregnskap og skatteinnkreving til stat og kommune, KOSS og i kommunens systemer.

 

Personopplysninger som behandles av skatteetaten

Skatteetaten er behandlingsansvarlig for at alle grunnleggende personopplysninger blir hentet fra riktige registre og for at disse opplysningene oppbevares sikkert i IT-løsning for skatteregnskap og skatteinnkreving til stat og kommune og KOSS. I tillegg er de ansvarlig for at opplysningene slettes når lovpålagt oppbevaringsplikt er foreldet. For mer informasjon vises det til Skatteetatens egen personvernerklæring: https://www.skatteetaten.no/om-skatteetaten/personvern/

 

Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?

Skatteoppkreveren i Nesodden innhenter nødvendige opplysninger for å kunne utføre pålagte oppgaver i henhold til skatteoppkreverfunksjonen, jfr skatteoppkreverinstruksen. I tillegg har skatteoppkreveren ansvar for ileggelse og innkreving av eiendomsskatt samt fakturering og innfordring av øvrige kommunale krav.

 

Hvordan behandler vi personopplysningene dine?

Skatteoppkreveren behandler personopplysningene dine i ulike registre og systemer:

 

 • IT-løsning for skatteregnskap og skatteinnkreving til stat og kommune

Sentralt system som håndterer betalingsstrøm fra skattepliktige og arbeidsgivere. Systemet brukes av de kommunale skatteoppkreverne og Skatteetaten. Det er Skatteetaten som er eier av systemet.

 • KOSS – system for innehenting av opplysninger og gjennomføring av kontroll med arbeidsgivere. Det er Skatteetaten som er eier av systemet.
 • For å iverta oppgaven med eiendomsskatt, fakturering og innfordring av kommunale krav benytter vi Nesodden kommunes systemer.

 

Rettslig grunnlag

Personopplysningsloven regulerer hvordan man skal behandle personopplysninger. I tillegg finnes det andre lover og retningslinjer som omhandler samme type behandling.

 

 • Skatteoppkreverinstruksen
 • Skattebetalingsloven
 • Skatteforvaltningsloven
 • Folkeregisterloven
 • A-opplysningsloven

 

Opplysninger som hentes fra ulike registre

 • Grunnlagsdata (ligningsopplysninger)
 • Folkeregisteret
 • Eiendomsregisteret
 • Enhetsregisteret
 • Andre offentlige etater som f.eks. NAV
 • Banker og forsikringsselskaper
 • Utenlandske skattemyndigheter vi har en avtale med

 

Opplysninger som hentes/mottas i fra den registrerte

 • Identitet (f.eks. fødselsnummer)
 • Oppholdssted og kontaktinformasjon
 • Relasjoner til andre (f.eks. ektefelle, barn, sivilstatus)
 • Økonomiske oversikter
 • Dokumentasjon i forbindelse med innfordring og kontrollsaker
 • Bankkontonummer for utbetaling av til gode skatt

 

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Skatteoppkreverkontoret er ansvarlig for at personopplysninger kun blir benyttet til arbeidsrelaterte forhold og ikke blir misbrukt eller kommer på avveie.

 

I enkelte tilfeller er skatteoppkreveren pålagt å utlevere personopplysninger i henhold til norsk lov (pålegg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter). Utover dette deler vi kun personopplysninger hvis den juridiske personen selv samtykker.

 

Sikring, sletting og oppbevaring av personopplysninger

Skatteoppkreverkontoret er pliktig til å beskytte personopplysninger og sikre at de ikke kommer på avveie. For å ivareta sikkerheten oppbevares opplysningene i beskyttede elektroniske og fysiske arkiver. Alle ansatte/andre med tilgang til opplysninger, undertegner en utvidet taushetspliktserklæring.

 

Personopplysninger blir slettet fra våre systemer når lovpålagte krav til oppbevaring har blitt foreldet.

 

Den registrertes rettigheter

 

Innsyn

Den registrerte har rett til å få informasjon om egne personopplysninger som skatteoppkreveren selv har behandlet.

 

Unntak er interne dokumenter og der det ellers er nødvendig og vilkårene for dette er oppfylt. For eksempel kan dette være av hensyn til avdekking av brudd på skattelovgivningen eller av hensyn til vern av andre personer.

 

Eksempler på innsynsrett:

 • Skatteoppgjøret
 • Inn- og utbetalinger (kontoutskrifter)
 • Dokumenter som ikke inneholder interne vurderinger

 

Retting av feil

Skatteoppkreverkontoret henter sine opplysninger fra registre hvor andre er eier av opplysningene. Dersom personopplysningene ikke er korrekt, kan den registrerte ta kontakt med eieren av registrene for korrigering.

 

Rett til sletting

Den registrerte har rett til å få slettet personopplysninger når et krav er betalt/bortfalt, dersom det ikke foreligger lovpålagte krav til oppbevaring.

 

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Skatteoppkreveren i Nesodden er fagsjef Gro Myklebostad, tlf. 66 96 43 73 eller skatteoppkreveren@nesodden.kommune.no.