Skatteoppkreveren på Nesodden

Skatteoppkreverkontoret på Nesodden hører inn under økonomiavdelingen i Nesodden kommune. Skatteoppkrever er Arve Ruud. Faglig instruksjonsmyndighet innenfor skatteområdet tilligger staten, og utøves gjennom Finansdepartementet og Skatteetaten (Skatt øst).

Nesodden sorterer under skattekontor Skatt øst som er overordnet instans.

Skatt Øst fastsetter hva som skal betales i skatt, mens skatteoppkrever i kommunen tar seg av innbetalinger og innkreving.

Skatt

Skatteseksjonens hovedoppgaver

- Regnskapsføring, avregning og fordeling av skatt til skattekreditorene
- Innkreving av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift
- Informasjon til og kontroll av arbeidsgivere

 

Våre samlede tjenester skal sikre lik behandling av skattytere/avgiftspliktige og ha god faglig kvalitet.

 

Spørsmål om selve likningen (inntekter/fradrag) rettes til Skatt Øst
- Se nettsidene til Skatteetaten
- Telefon: 800 80 000,

Skatteoppkreverkontoret - kontaktinfo

Tlf. 66 96 43 00 ( Nesodden kommune)

Faks: 66 96 47 91

E-post: skatteoppkreveren@nesodden.kommune.no   

Kontonummer for innbetaling av skatt er 6345 06 02169

Trenger du KID- nr.? Gå til skatteetaten sin side ved å følge linken under.
Her kan du få laget et KID-nummer for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift.

A-ordningen (EDAG)

Fra og med 1. januar 2015 skal arbeidsgiverne ikke lenger rapportere på terminoppgaver.

 

Det innføres et nytt regelverk for innrapportering av pliktige opplysninger om inntekts- og ansettelsesforhold. A-ordningen er navnet på den nye rapporteringsordningen til Skatteetaten (inkl. skatteoppkrever), Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk sentralbyrå (SSB) som innføres 1. januar 2015. A-meldingen erstatter lønns- og trekkoppgaver, terminoppgaver, årsoppgave for skattetrekk og arbeidsgiveravgift, samt skjemaer fra NAV og SSB.  

Mer informasjon

Papirblanketter på lønnsområdet

Skatteetaten har besluttet at det ikke lenger skal produseres papirblanketter på lønnsområdet. Disse må heretter lastes ned fra www.skatteetaten.no/skjema

Leveres lønns- og trekkoppgavene via Altinn, kan disse skrives ut derfra etter at de er signert og levert.   

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt på verk og bruk samt næringseiendom

Nesodden kommune har siden 2004 hatt eiendomsskatt på verker og bruk, og fra og med 2014 ble det innført eiendomsskatt på næringseiendom. Det betyr at alle som eier verker, bruk eller næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen.

 

Skattesatsen i 2018 er 6 promille av skattetaksten på eiendommen.

 

Mer informasjon

Søknad om fritak for eiendomsskatt på næringseiendom for skatteåret 2019

Søknad om fritak fra eiendomsskatt på næring etter eiendomsskatteloven § 7 sendes til eiendomsskattekontoret, som utarbeider innstilling i saken. Innstillingen blir deretter oversendt Kommunestyret som fatter endelig vedtak. Søknad om fritak behandles hvert år. Det betyr at de som søker fritak for eiendomsskatt på næring etter denne bestemmelsen må søke særskilt hvert år.

 

Fristen for å søke fritak for skatteåret 2019 er satt til 1. oktober 2018.

 

For de som vil se nærmere på fritak etter eiendomsskatteloven § 7 anbefales veilederen utarbeidet av KS: Veileder (PDF, 2 MB)

 

For øvrig ber vi om at Eiendomsskattekontorets søknadsskjema blir benyttet.Skjema for søknad etter eiendomsskattelovens § 7 a/b) finner du her: Søknadsskjema (DOC, 135 kB)

 

Har du spørsmål knyttet til fritak kan du ta kontakt med eiendomsskattekontoret på Utfakturering@nesodden.kommune.no, eller telefon 66 96 43 00.

Fakturering til Nesodden kommune

Skal du sende en faktura til Nesodden kommune?

 

Faktura og kreditnota til Nesodden kommune skal sendes elektronisk

Overgang til elektronisk faktura inngår i regjeringens satsing på fornying av offentlig sektor og digitalisering av offentlige tjenester. Fra 1. juli 2012 ble det obligatorisk for alle statlige etater å kreve at leverandørene skal sende elektronisk. Formatet fakturaen skal sendes på er standardformatet EHF. For kommunen skal krav om elektronisk faktura gjelde fra 1. januar 2015.

Mer informasjon

Arbeidsgivere - forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
 • Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
 • Råd og veiledning vedr. innrapportering

Mer Informasjon

Forenklet oppgjørsordning A04/A05-a-melding

Forenklet oppgjørsordning for privatpersoner som engasjerer en annen privatperson til arbeidsoppdrag og forenklet a-melding for veldedige og almennyttige organisasjoner.

Mer Informasjon

Personlige skattytere: Lønnstakere, pensjonister, enkeltmannsforetak

Forskuddsskatt og restskatt for personlige skattytere

 • Til gode ved skatteoppgjøret - utbetaling
 • Betalingsproblemer - restskatt/forskuddsskatt
 • Manglende godskriving av forskuddsskatt/tilleggsforskudd/forskuddstrekk

Mer informasjon

Skattekort og forskuddsskatt

Det er skattekontoret (Skatt øst) som produserer skattekort og forskuddsskatt. Dette er stipulerte skatter som er beregnet ut i fra tidligere likninger.

Det er viktig å kontrollere at opplysningene som er brukt til beregningen er riktige. Alle er pliktige til å informere skatteetaten om informasjonen er feil. Dette kan gjøres elektronisk på www.altinn.no på papir eller på papir til Skatt øst, jfr. www.skatteetaten.no.

 

Evt. spørsmål om skattekort og forskuddsskatt kan rettes til:

 

Skatt Øst
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo
tlf 800 80 000

Upersonlige skattytere

Forskuddsskatt og restskatt for upersonlige skattytere (selskaper)

 • Til gode ved skatteoppgjøret - utbetaling
 • Betalingsproblemer - restskatt/forskuddsskatt
 • Manglende godskriving av innbetalte skatter
   

Upersonlige skattytere skal betale forskuddsskatten året etter inntektsåret med forfall i 2 terminer:

 1. Termin 15. februar
 2. Termin 15. april

Restskatt forfaller til betaling 3 uker etter at utlegging av skattelister er kunngjort, som regel medio oktober.

Attest for skatt og merverdiavgift bestilles i Altinn

En skatteattest viser betalingsstatus for forfalte skatter og avgifter. Skatteattesten brukes ofte som en indikasjon på at ditt firma driver seriøst og har en trygg økonomi.

I enkelte tilfeller må du ha skatteattesten:

 • Tilbud/anbud/leveranser til offentlig virksomhet over kr 100 000 (ekskl. mva.)
 • Søknad om løyve til å drive person- og godstransportvirksomhet.
 • Søknad om skjenkebevilling.
Personvernærklering – Skatteoppkreveren i Nesodden

Skatteoppkreveren behandler personopplysninger som er nødvendige i forbindelse med gjennomføringen av lovpålagte oppgaver i henhold til skatteoppkreverfunksjonen, jfr skatteoppkreverinstruksen. Dette omfatter innkreving av skatter og avgifter, føring og kontroll av skatteregnskapet og kontroll med kommunens arbeidsgivere. I tillegg har skatteoppkreveren ansvar for ileggelse og innkreving av eiendomsskatt samt fakturering og innfordring av øvrige kommunale krav.

Mer Informasjon

 

Fant du det du lette etter?