Serveringsbevilling

Serveringsbevilling

For å drive med serveringsvirksomhet og/eller skjenking av alkoholholdig drikk, må du ha serveringsbevilling fra kommunen. I utgangspunktet kreves det serveringsbevilling ved alle steder hvor det foregår servering av mat og/eller drikke i næring og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet.

 

Serveringsstedet må ha en styrer/daglig leder som skal ha det reelle ansvaret for den daglige driften. Denne personen må være myndig og ha bestått Etablererprøven for serveringsvirksomhet (etablererprøven).  I tillegg må søker sende melding til Mattilsynet.

 

Saksbehandlingstid

I behandlingen av søknad om serveringsbevilling skal det innhentes uttalelse fra politi og skatteetaten. Serveringsloven sier at en søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager, hvis ikke sakens kompleksitet tilsier noe annet. Det kan for eksempel være at høringsinstansene (politiet og skatteetaten) har bemerkninger til søknaden. Da vil behandlingstiden bli lengre. Saksbehandlingstiden på 60 dager regnes fra når den som søker har levert all nødvendig dokumentasjon.

 

Det skal ikke foreligge forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Styrer/daglig leder og andre personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha plettfri vandel i forhold til lovgivning som er av betydning for serveringsbevillingen. I vurderingen av om en person har vesentlig innflytelse på virksomheten, regnes vedkommendes eierandeler eller stemmer sammen med eierandeler eller stemmer som tilhører følgende personer:

  • ektefelle eller person som vedkommende bor sammen med i et ekteskapslignende forhold
  • slektninger i rett oppstigende/nedstigende linje, søsken, samt ektefelle eller lignende til disse.

 

Søknaden behandles og avgjøres av kommunens administrasjon ved rådmannen.

Gjeldende bestemmelser:

 

Endringer i eierskap eller eiestruktur?

Når det skjer endringer i eierskap eller eiestruktur i et selskap som har serveringsbevilling, skal kommunen ha beskjed umiddelbart. Det må søkes om ny bevilling snarest mulig og senest innen 30 dager fra overdragelsen for å kunne fortsette å servere. Dersom vilkårene for forrige eier fortsatt var oppfylt, kan man drive stedet på forrige eiers bevilling i inntil tre måneder mens søknad om ny bevilling behandles.

 

Ny styrer?

Ved endring av styrer må kommunen få melding om dette så snart som mulig sammen med dokumentasjon på bestått Etablererprøve.

 

Søknadskjema skal ha følgende vedlegg:

  • Firmaattest e.l.
  • Skatteattest
  • Bekreftelse på bestått Etablererprøve for daglig leder/styrer
  • Beskrivelse av stedets beliggenhet og plantegninger
  • Bekreftelse på at serveringsvirksomheten er innmeldt til Mattilsynet
  • Dokumentasjon på leie-eieforhold for serveringslokalene
  • Brukstillatelse for lokalene fra plan- og bygningsavdelingen

 

Klageadgang