Salgsbevilling

For å kunne selge alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol (tilsvarende øl) i dagligvareforretning, delikatesseforretning eller spesialforretning for kjøtt/fisk, øl- og mineralvannutsalg, salg fra eget bryggeri og salg av importert alkohol må man ha salgsbevilling.

 

Salgsbevilling gis ikke til kiosker og bensinstasjoner. Med dagligvareforretning menes en forretning som alle hverdager kan gi et tilfredsstillende og variert tilbud av dagligvarer til en gjennomsnittsfamilie. 

 

Daglig leder og stedfortreder ved salgsstedet må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

 

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av forretningen/utsalget. Bevillingen gjelder kun for det bestemte lokalet/området den er gitt for.
 

Les mer på Helsedirektoratets temasider om alkohol.

Saksbehandlingstid

I behandlingen av søknad om salgsbevilling skal det innhentes uttalelse fra politi, skatteetaten og sosialtjenesten. Alkoholloven har ingen tidsfrister for hvor raskt en søknad om salgsbevilling skal behandles.  Saksbehandlingstiden for søknader om salgsbevilling er vanligvis inntil 3 måneder fra søknaden er fullstendig.  Det skal ikke foreligge forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at salgsbevilling gis.

 

Daglig leder, stedfortreder og andre personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha plettfri vandel i forhold til lovgivning som er av betydning for salgsbevillingen. I vurderingen av om en person har vesentlig innflytelse på virksomheten, regnes vedkommendes eierandeler eller stemmer sammen med eierandeler eller stemmer som tilhører følgende personer:  

  • ektefelle eller person som vedkommende bor sammen med i et ekteskapslignende forhold
  • slektninger i rett oppstigende/nedstigende linje, søsken, samt ektefelle eller lignende til disse

Søknaden skal videre behandles i Helse- og omsorgsutvalget og i Kommunestyret. Eventuell bevilling gis for inntil 4 år og følger valgperioden for kommunestyret. Ved ny kommunestyreperiode må det søkes på nytt.

 

Gjeldende bestemmelser:

 

Endringer i eierskap eller eierstruktur?

Når det skjer endringer i eierskap eller eierstruktur i et selskap som har salgsbevilling for alkohol, skal kommunen ha skriftlig beskjed umiddelbart. Du må søke om ny bevilling snarest mulig og senest innen 30 dager fra overdragelsen for å kunne fortsette å selge alkohol. Dersom vilkårene for forrige eier fortsatt var oppfylt, kan man drive stedet på forrige eiers bevilling i inntil 3 måneder mens søknad om ny bevilling behandles.

 

Ny styrer eller stedfortreder?

Ved endring av styrer eller stedfortreder må kommunen få melding om dette snarest mulig sammen med dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

 

Vedlegg og søknadsskjema

 

Elektronisk søknadsskjema - rask innsendelse

 

Søknadsskjemaet skal ha følgende vedlegg med i søknaden:

  • firmaattest eller lignende
  • dokumentasjon på at alle ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret og har lovlige arbeidskontrakter
  • skatteattest
  • dokumentasjon på eie-/leieforhold
  • bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven
  • evt brukstillatelse fra plan- og bygningsavdelingen

 

Klageadgang