Prikktildeling ved brudd på alkoholbestemmelsene

Fra 1.1.2016 ble det innført et prikktildelingssystem ved brudd på bevillingshavers alkoholrettslige forpliktelser, jfr alkoholforskriftens § 10-2 og 10-3. Reglene innebærer at ulike typer brudd blir tildelt et visst antall prikker. 12 tildelte prikker i løpet av en toårs-periode vil føre til en standardreaksjon på inndragning av bevillingen i 1-en uke.

 

De ulike overtredelsene er kategorisert etter alvorlighetsgrad. Ved vurderingen er det tatt utgangspunkt i et "normaltilfelle" av den enkelte overtredelse. Åtte prikker vil være det høyeste  antallet prikker som kan tildeles i et normaltilfelle. Dersom det foreligger helt spesielle og svært formildende eller skjerpende omstendigheter, kan det etter en vurdering skje en tildeling av prikker som avviker fra utgangspunktet.

Følgende overtredelser tildeles prikker

Åtte prikker gis for :

 • Salg og skjenking til mindreårige.
 • Brudd på bistandsplikten.
 • Brudd på kravet om forsvarlig drift.
 • Hindring av kontroll.

Fire prikker gis for:

 • Skjenking til åpenbart påvirket person.
 • Brudd på salgs- og skjenketidene.
 • Skjenking av alkoholholdig drikk med mer enn 22 volumprosent alkohol til personer mellom 18 og 20 år.
 • Brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk.

To prikker gis for:

 • Person åpenbart påvirket av rusmidler gis adgang til lokalet, eller bevillingshaver ikke sørger for at denne personen forlater stedet.
 • Mangler ved bevillingshavers internkontrollsystem.
 • Manglende levering av omsetningsoppgave og manglende betaling av omsetningsgebyret innen kommunens fastsatte frist.
 • Brudd på regler om styrer og stedfortreder.
 • Gjentatt narkotikaomsetning og diskriminering.

En prikk gis for:

 • Brudd på reklameforbudet.

 

Les mer om prikktildelingssystemet:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.v (alkoholforskriften)

Helsedirektoratets informasjonssider - nyttig informasjon

Rundskriv fra Helsedirektoratet  

Helsedirektoratets informasjon om prikktildelingssystemet