Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger

Dersom du skal starte et serverings- eller skjenkested på Nesodden trenger du bevilling fra kommunen.

Kunnskapsprøve og Etablererprøve kan avlegges i Nesodden kommune.  Ta kontakt pr. e-post post@nesodden.kommune.no eller tlf. 66964300

Næringsliv Alkohol og servering

Bevillingsgebyr og omsetningsoppgave

Bevillingsgebyr og omsetningsoppgave

For å kunne skjenke eller selge alkoholholdig drikk, er det en betingelse at bevillingsgebyret blir betalt. Alle bevillingshavere må derfor hvert år betale et bevillingsgebyr for å opprettholde retten til å skjenke alkoholholdig drikk eller selge alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

For bevilling til enkeltanledninger kreves det inn en engangsgebyr. Det årlige bevillingsgebyret fastsettes på grunnlag av det aktuelle årets alkoholomsetning. Satsene fastsettes for ett år av gangen og fremgår i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk.

Fristen for å sende inn omsetningsoppgaven er 1. mars hvert år.

 

Gjeldende satser for 2020:

Gebyr for skjenkebevilling for et enkelt, lukket arrangement: kr 380,-.

Gebyr for skjenkebevilling for et enkelt, åpent arrangement: kr 5.300,-.

Omsetningsgebyr:

Salg: 0,22 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1, minimum kr 1.1700,-.

Skjenking:

 • 0,49 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
 • 1,29 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
 • 4,27 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3
 • Minimumsgebyret utgjør kr 5.300,-

 

Gjeldende satser for 2019:

Gebyr for skjenkebevilling for et enkelt, lukket arrangement: kr 370,-.

Gebyr for skjenkebevilling for et enkelt, åpent arrangement: kr 5.200,-.

Omsetningsgebyr:

Salg: 0,21 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1, minimum kr 1.660,-.

Skjenking:

 • 0,48 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
 • 1,26 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
 • 4,16 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3
 • Minimumsgebyret utgjør kr 5.200,-

 

Omsetningsoppgave

Innsending av omsetningsoppgaven skjer hver vår og skal være kontrollert og signert av daglig leder og bekreftet av autorisert regnskapsfører.


Fristen for å sende inn omsetningsoppgaven er 1. mars hvert år. Ved opphør eller salg av virksomheten skal det sendes oppgave så snart endelige omsetningstall foreligger.


Elektronisk skjema for utfylling av omsetningsoppgave finner du her: Omsetningsoppgave

 

Faktura for bevillingsgebyret blir sendt ut når omsetningsoppgaven er mottatt og funnet i orden.

 

For sent - eller ikke levert omsetningsoppgave og betaling av gebyr

Fra 1.1.2016 blir bevillinggstedets brudd på alkoholloven og vilkårene for bevillingen belastet med prikker i henhold til alkoholforskriften § 10-3. Manglende levering av omsetningsoppgave og/eller manglende betaling av omsetningsavgiften innen kommunens fastsatte frist tildeles 2 prikker.  

Prikktildeling ved brudd på alkoholbestemmelsene

Fra 1.1.2016 ble det innført et prikktildelingssystem ved brudd på bevillingshavers alkoholrettslige forpliktelser, jfr alkoholforskriftens § 10-2 og 10-3. Reglene innebærer at ulike typer brudd blir tildelt et visst antall prikker. 12 tildelte prikker i løpet av en toårs-periode vil føre til en standardreaksjon på inndragning av bevillingen i 1-en uke.

Mer informasjon

Serveringsbevilling

For å drive med serveringsvirksomhet og/eller skjenking av alkoholholdig drikk, må du ha serveringsbevilling fra kommunen. I utgangspunktet kreves det serveringsbevilling ved alle steder hvor det foregår servering av mat og/eller drikke i næring og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet.

Mer informasjon

Skjenkebevilling

For å kunne skjenke alkohol må man ha skjenkebevilling.

Skjenkebevilling deles inn i forskjellige typer bevilling avhengig av hvordan skjenkingen skal foregå.

Mer informasjon

Klagefrist og klageadgang bevilling

Klagefrist

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.

Jfr. Forvaltningsloven § 29 .

Klageadgang

Etter Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)

§ 1-16.Klage og søksmål om gyldighet av vedtak i klagesak

Kommunens enkeltvedtak etter § 1-8 og kap. 3, 4 og 7 kan påklages til fylkesmannen.

Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rette organ og om det er blitt til på lovlig måte.

Søksmål om gyldigheten av enkeltvedtak etter alkoholloven § 1-8 og kapittel 3, 4 og 7, hvor Fylkesmannen har fattet vedtak etter denne paragrafs annet ledd, kan rettes mot kommunen.

 

Klagen sendes til:

Nesodden kommune, postboks 123, 1451 Nesoddtangen.

Klagen merkes med referansenummeret til søknaden.

 

Kontakt

Nesodden kommune, tlf. 66 96 43 00

Salgsbevilling

For å kunne selge alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol (tilsvarende øl) i dagligvareforretning, delikatesseforretning eller spesialforretning for kjøtt/fisk, øl- og mineralvannutsalg, salg fra eget bryggeri og salg av importert alkohol må man ha salgsbevilling.

Mer informasjon

Salgstider for øl i dagligvarebutikker i Nesodden kommune

Salgstiden for øl i dagligvarebutikker i Nesodden kommune følger butikkens åpningstid, men likevel ikke utover den fastsatte ordinær salgstiden:

 • Hverdager kl 08:00 - 20:00
 • Lørdager kl 08:00 - 18:00
 • Søndager og helligdager - ikke ølsalg

Salgstid på spesielle dager:

 • Onsdag før skjærtorsdag kl 08:00 - 18:00
 • Påskeaften kl 08:00 - 18:00
 • Dagen før 1. mai - ordinær salgstid
 • 1. mai - ikke ølsalg
 • Dagen før 17. mai - ordinær salgstid
 • 17. mai - ikke ølsalg
 • Dagen før Kristi Himmelfartsdag - ordinær  salgstid
 • Pinseaften kl 08:00 - 18:00
 • Julaften kl 08:00 - 18:00
 • Nyttårsaften kl 08:00 - 18:00
 • Valgdagen - ordinær salgstid
Kunnskapsprøve - Alkoholloven

For tiden må man henvende seg til Oslo kommune for å avlegge prøve. Klikke her for informasjon.

Mer informasjon

Etablererprøve for serveringsvirksomhet

For tiden må man henvende seg til Oslo kommune for å avlegge prøve. Klikk her for mer informasjon.

Mer informasjon