Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger

Nettsiden er under redigering!

Informasjonen på denne siden kan være mangelfull. Fant du ikke det du lette etter kan du ta kontakt med Nesodden kommune på tlf: 66964300.

 

Dersom du skal starte et serverings- eller skjenkested på Nesodden trenger du bevilling fra kommunen.

Næringsliv Alkohol og servering

Serveringsbevilling

For å drive med serveringsvirksomhet og/eller skjenking av alkoholholdig drikk, må du ha serveringsbevilling fra kommunen. I utgangspunktet kreves det serveringsbevilling ved alle steder hvor det foregår servering av mat og/eller drikke i næring og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet.

 

Hvordan få serveringsbevilling?

 • Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven.
 • Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha uklanderlig vandel.
 • Serveringsstedet må ha en styrer/daglig leder som skal ha det reelle ansvaret for den daglige driften. 

Følgende vedlegg må legges ved søknaden:

 • Firmaattest e.l.
 • Skatteattest
 • Bekreftelse på bestått Etablererprøve for daglig leder/styrer
 • Beskrivelse av stedets beliggenhet og plantegninger
 • Bekreftelse på at serveringsvirksomheten er innmeldt til Mattilsynet
 • Dokumentasjon på leie-eieforhold for serveringslokalene
 • Brukstillatelse for lokalene fra plan- og bygningsavdelingen og en planskisse

Ved uteservering må følgende vedlegges:

 • godkjenning fra grunneier
 • Skisse over uteserveringsarealet med mål
 • leiekontrakt for utearealer (ved kommunal grunn)

Søknadsskjema for serveringsbevilling

 

Saksbehandlingstid

I behandlingen av søknad om serveringsbevilling skal det innhentes uttalelse fra politi og skatteetaten. Serveringsloven sier at en søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager, hvis ikke sakens kompleksitet tilsier noe annet. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen. Saksbehandlingstiden på 60 dager regnes fra når den som søker har levert all påkrevd dokumentasjon.

 

Kommunedirektøren har delegert myndighet til å behandle søknader om serveringsbevilling. 

Skjenkebevilling

Har du serveringsbevilling og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling. Har du ikke serveringsbevilling, må du søke om både servering- og skjenkebevilling.

 

Hvordan få skjenkebevilling?

 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling
 • Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år
 • Daglig leder må ha tatt etablererprøven for å få serveringsbevilling, som igjen er nødvendig for å få skjenkebevilling

Følgende vedlegg må følge søknaden: 

 • Firmaattest eller lignende
 • skatteattest
 • dokumentasjon på eie-/leieforhold
 • brukstillatelse for lokalet fra plan- og bygningsavdelingen og planskisse
 • bekreftelse på at styrer/daglig leder har bestått kunnskapsprøve i serveringsloven (etablererprøven)
 • bekreftelse på at styrer/ daglig leder og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven (skjenkeprøven)
 • bekreftelse på at styrer og stedfortreder har gjennomført kurs i «Ansvarlig vertskap» via Helsedirektoratets nettside
 • dokumentasjon på at de ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret og har lovlige arbeidskontrakter (gjelder ikke for enkeltanledninger)
 • beskrivelse av hva slags type skjenkested og hvordan stedet skal drives
 • redegjøre for stedets tilgjengelighet til hele lokalet inklusive toaletter for personer med nedsatt funksjonsevne. Ved manglende tilgjengelighet skal det på forespørsel fremlegges en plan for hvordan og når tilgjengelighet kan oppnås. Det skal i alle sammenhenger tilstrebes en universell utforming.

Søknadsskjema for skjenkebevilling

 

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingsfristen for søknader om skjenkebevilling er 4 måneder. Tiden starter å løpe fra søknaden er komplett, det vil si fra all dokumentasjon som skal følge søknaden er innsendt og mottatt av kommunen. Dette i henhold til Alkoholloven § 1-11. Saksbehandling. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen. 

 

Søknaden behandles i Formannskapet. Eventuell bevilling kan gis for inntil 4 år og følger valgperioden for kommunestyret. Ved ny kommunestyreperiode må det søkes på nytt.

Salgsbevilling

For å kunne selge alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol (tilsvarende øl) i dagligvareforretning, delikatesseforretning eller spesialforretning for kjøtt/fisk, øl- og mineralvannutsalg, salg fra eget bryggeri og salg av importert alkohol må man ha salgsbevilling.

Mer informasjon

Omsetningsoppgave for alkohol

Bevillingsgebyr og omsetningsoppgave

For å kunne skjenke eller selge alkoholholdig drikk, er det en betingelse at bevillingsgebyret blir betalt. Alle bevillingshavere må derfor hvert år betale et bevillingsgebyr for å opprettholde retten til å skjenke alkoholholdig drikk eller selge alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

For bevilling til enkeltanledninger kreves det inn en engangsgebyr. Det årlige bevillingsgebyret fastsettes på grunnlag av det aktuelle årets alkoholomsetning. Satsene fastsettes for ett år av gangen og fremgår i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk.

Fristen for å sende inn omsetningsoppgaven er 1. mars hvert år.

 

Gjeldende satser for 2020:

Gebyr for skjenkebevilling for et enkelt, lukket arrangement: kr 380,-.

Gebyr for skjenkebevilling for et enkelt, åpent arrangement: kr 5.300,-.

Omsetningsgebyr:

Salg: 0,22 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1, minimum kr 1.1700,-.

Skjenking:

 • 0,49 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
 • 1,29 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
 • 4,27 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3
 • Minimumsgebyret utgjør kr 5.300,-

 

Gjeldende satser for 2019:

Gebyr for skjenkebevilling for et enkelt, lukket arrangement: kr 370,-.

Gebyr for skjenkebevilling for et enkelt, åpent arrangement: kr 5.200,-.

Omsetningsgebyr:

Salg: 0,21 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1, minimum kr 1.660,-.

Skjenking:

 • 0,48 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
 • 1,26 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
 • 4,16 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3
 • Minimumsgebyret utgjør kr 5.200,-

 

Omsetningsoppgave

Innsending av omsetningsoppgaven skjer hver vår og skal være kontrollert og signert av daglig leder og bekreftet av autorisert regnskapsfører.


Fristen for å sende inn omsetningsoppgaven er 1. mars hvert år. Ved opphør eller salg av virksomheten skal det sendes oppgave så snart endelige omsetningstall foreligger.


Elektronisk skjema for utfylling av omsetningsoppgave finner du her: Omsetningsoppgave

 

Faktura for bevillingsgebyret blir sendt ut når omsetningsoppgaven er mottatt og funnet i orden.

 

For sent - eller ikke levert omsetningsoppgave og betaling av gebyr

Fra 1.1.2016 blir bevillinggstedets brudd på alkoholloven og vilkårene for bevillingen belastet med prikker i henhold til alkoholforskriften § 10-3. Manglende levering av omsetningsoppgave og/eller manglende betaling av omsetningsavgiften innen kommunens fastsatte frist tildeles 2 prikker.  

Regelverk for salg og skjenking

Fra 1.1.2016 ble det innført et prikktildelingssystem ved brudd på bevillingshavers alkoholrettslige forpliktelser, jfr alkoholforskriftens § 10-2 og 10-3. Reglene innebærer at ulike typer brudd blir tildelt et visst antall prikker. 12 tildelte prikker i løpet av en toårs-periode vil føre til en standardreaksjon på inndragning av bevillingen i 1-en uke.

Mer informasjon