Skatteoppkreveren på Nesodden

Skatteoppkreverkontoret på Nesodden hører inn under økonomiavdelingen i Nesodden kommune. Skatteoppkrever er Arve Ruud. Faglig instruksjonsmyndighet innenfor skatteområdet tilligger staten, og utøves gjennom Finansdepartementet og Skatteetaten (Skatt øst).

 

Kontakt skatteoppkreverkontoret

 

Nesodden sorterer under skattekontor Skatt øst som er overordnet instans.

Skatt Øst fastsetter hva som skal betales i skatt, mens skatteoppkrever i kommunen tar seg av innbetalinger og innkreving.

 

 Skatteseksjonens hovedoppgaver


- Regnskapsføring, avregning og fordeling av skatt til skattekreditorene
- Innkreving av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift
- Informasjon til og kontroll av arbeidsgivere

 

Våre samlede tjenester skal sikre lik behandling av skattytere/avgiftspliktige og ha god faglig kvalitet.

 

Spørsmål om selve likningen (inntekter/fradrag) rettes til Skatt Øst
- Se nettsidene til Skatteetaten
- Telefon: 800 80 000,


Tjenestetilbud


- Personlig skattyter (lønnstakere, pensjonister, enkeltmannsforetak)
- Arbeidsgiver
- Upersonlig skattyter (selskap)

 

Aktuelle nyheter om skatt

Sist endret 22.11.2016