Utvidelse av alminnelig skjenkebevilling for en enkelt anledning

Utvidet bevilling kan gis til alle typer arrangement ved et sted som allerede har en alminnelig skjenkebevilling. Det er innehaveren av skjenkebevillingen som kan søke om utvidet areal for bevillingen. Med hjemmel i alkoholloven kan en bevilling utvides til å gjelde utenfor lokalet, til å omfatte også annen alkoholholdig drikk og til unntaksvis utvidet åpnings-/skjenketid, for en enkelt anledning.

 

Søknad

Det gis ikke skjenkebevilling til arrangementer for barn og unge, til idrettsarrangementer, idrettshaller eller lignende. Det kreves derfor at du fyller ut en egenerklæring om at arrangementet ikke retter seg mot barn og unge. Egenerklæringen skal leveres sammen med søknadskjema.

 

I søknaden må det fremgå hva slags arrangement det søkes for, hvem som er arrangør, når og hvor arrangementet skal være, klokkeslett for ønsket skjenketid, ca antall deltakere og hvem som er skjenkeansvarlig. Det må også framgå om arrangementet er innendørs eller utendørs. Skal det være utendørs skjenking skal skjenkeområdet være fysisk avgrenset. Det må legges ved en skisse eller kart over arrangementsområdet som viser hvilket areal som skal benyttes, hvordan dette er avgrenset i terrenget og hvor selve skjenkingen skal foregå. Det må også legges ved en tillatelse fra grunneier til å bruke området.

 

Elektronisk søknadsskjema.

 

Follo brannvesen skal ha melding

I tillegg skal Follo brannvesen ha melding om arrangementet. Du finner mer informasjon om dette på Follo brannvesen sine nettsider (www.follobrannvesen.no).

 

 

Publisert av Wibekke Flåten Kleiveland. Sist endret 18.05.2017