Skjenkebevilling for et enkelt og åpent arrangement

Skal du ha et arrangement som er åpent for publikum i lokaler uten skjenkebevilling eller ute på et avgrenset område, må du søke om skjenkebevilling for dette arrangementet.Slik bevilling kan gis til alle typer arrangementer, men bare ved steder hvor det ikke er noen alminnelig skjenkebevilling. Det er ikke krav til at ansvarlig for skjenkingen må ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven, men det er et krav at vedkommende må være fylt 20 år.

 

Elektronisk søknadsskjema

 

Gebyr: Kr 4.900,- pr gang.

 

Bevillingsplikt

Selv om det ikke betales et vederlag når det skjenkes alkohol er det bevillingsplikt for skjenking av alkoholholdig drikk på følgende steder​, jf. alkoholloven § 8-9 (lovdata.no):

  • serveringssteder
  • lokaler som vanligvis er allment tilgjengelig for offentligheten
  • forsamlingslokaler og andre felleslokaler
  • sted der offentlige møter, fester, utstillinger eller annet finner sted
  • gate, torg, vei, park eller annen offentlig plass
  • allment tilgjengelig transportmiddel

Begrunnelsen for at det er et drikkeforbud og en bevillingsplikt på disse stedene, er at dette er områder hvor allmenheten ferdes. Skjenking av alkohol skal derfor være underlagt den kontroll som bevillingssystemet medfører. Dersom det skal konsumeres alkohol på en av plassene som er nevnt i punktene over, er hovedregelen at det må det søkes om skjenkebevilling. Det finnes imidlertid noen unntak fra denne bevillingsplikten.​

 

Søknad

Du må søke i god tid før arrangementet finner sted, vanligvis 3 uker før. Dette forutsetter at søknaden er komplett. Er søknaden mangelfull, tar behandlingen lenger tid.

 

Det gis ikke skjenkebevilling til arrangementer for barn og unge, til idrettsarrangementer, idrettshaller eller lignende. Det kreves derfor at du fyller ut en egenerklæring om at arrangementet ikke retter seg mot barn og unge. Egenerklæringen skal leveres sammen med søknadskjema.

 

I søknaden må det fremgå hva slags arrangement det søkes for, hvem som er arrangør, når og hvor arrangementet skal være, klokkeslett for ønsket skjenketid, ca antall deltakere og hvem som er skjenkeansvarlig. Det må også framgå om arrangementet er innendørs eller utendørs.  Skal det være utendørs skjenking skal skjenkeområdet være fysisk avgrenset. Det må legges ved en skisse eller kart over arrangementsområdet som viser hvilket areal som skal benyttes, hvordan dette er avgrenset i terrenget og hvor selve skjenkingen skal foregå. Det må også legges ved en tillatelse fra grunneier til å bruke området.

 

Follo brannvesen skal ha melding

I tillegg skal Follo brannvesen ha melding om arrangementet i form av tegninger, personantall og ROS-analyse med tilhørende tiltak. Du finner mer informasjon om dette på Follo brannvesen sine nettsider (www.follobrannvesen.no).

 

Det overordnede ansvaret

Skjenkeansvarlig skal ha det overordnede ansvaret for utøvelsen av skjenkebevillingen. I særlige tilfeller kan det kreves at det også utnevnes en stedfortreder. Skjenkeansvarlig og evt stedfortreder blir vandelsvurdert. Skjenkeansvarlig har ansvaret for den faktiske utøvelsen av bevillingen, må være fylt 20 år og skal være kjent med bestemmelsene i alkoholloven og lokale retningslinjer.

 

 

 

 

 

Publisert av Wibekke Flåten Kleiveland. Sist endret 18.05.2017
Fant du det du lette etter?