Alminnelig skjenkebevilling

For å få skjenkebevilling

Et skjenkested må i tillegg til skjenkebevilling også ha serveringsbevilling. Les mer om serveringsbevilling her.

 

For å få skjenkebevilling skal det oppgis hvem som er skjenkestyrer og hvem som er stedfortreder. Styrer og stedfortreder må være fylt 20 år og ansatt på skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling.

 

Skjenkestyrer har ansvar for at bedriften organiseres på en måte som forhindrer brudd på alkoholloven. I dette ligger at det skal utvikles interne rutiner for kontroll og opplæring av den del av personalet som skal ha med utskjenking. Styrer har både et straffe- og et erstatningsrettslig ansvar for at forskriftenes vilkår oppfylles.

 

Stedfortreder overtar styrers ansvar i dennes fravær. Styrers ansvar for å legge opp rutiner og gi nødvendig opplæring overføres ikke til stedfortreder om styrer har fri/ferie.

 

Styrer må ha bestått Etablererprøven for serveringsvirksomhet og kunnskapsprøven i alkoholloven.
Stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.

 

Behandling av søknad

Behandling av søknad tar normalt ca 3 måneder. I denne prosessen innhentes det uttalelse fra sosialtjenesten, politiet og skatteetaten. Søker og andre personer av betydning for skjenkevirksomheten må ha plettfri vandel i forhold til den lovgivningen som regulerer skjenkebevillinger.

 

Søknaden skal videre behandles i Helse- og omsorgsutvalget og i Kommunestyret. Eventuell bevilling gis for inntil 4 år og følger valgperioden for kommunestyret.Ved ny kommunestyreperiode må det søkes på nytt.

 

Hvis du overtar et eksisterende skjenkested

må du søke om egen bevilling så snart som mulig, og senest innen 30 dager fra du overtok. I de tilfellene det er snakk om en overdragelse som innbefatter en ny eier/driver av stedet, kan du fortsette å skjenke alkohol på den tidligere eierens/driverens bevilling i inntil tre måneder etter en overdragelse hvis kommunen mottar søknad om ny bevilling innen 30 dager fra ny eier/driver har overtatt driften. Du må også sende inn dokumentasjon på overdragelsen/avtalen mellom partene.

 

Dersom kommunen ikke får søknad om ny bevilling innen 30 dager, må ny driver vente til egen bevilling er innvilget før det kan skjenkes alkohol.

 

Følgende vedlegg må følge søknaden:

  • Firmaattest eller lignende
  • skatteattest
  • dokumentasjon på eie-/leieforhold
  • brukstillatelse for lokalet fra plan- og bygningsadelingen
  • bekreftelse på at styrer/stedfortreder har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven

 

Søknadsskjema

 

Klageadgang

 

Sist endret 03.04.2017