Klagefrist og klageadgang bevilling

Klagefrist

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.

Jfr. Forvaltningsloven § 29 .

Klageadgang

Etter Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)

§ 1-16.Klage og søksmål om gyldighet av vedtak i klagesak

Kommunens enkeltvedtak etter § 1-8 og kap. 3, 4 og 7 kan påklages til fylkesmannen.

Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rette organ og om det er blitt til på lovlig måte.

Søksmål om gyldigheten av enkeltvedtak etter alkoholloven § 1-8 og kapittel 3, 4 og 7, hvor Fylkesmannen har fattet vedtak etter denne paragrafs annet ledd, kan rettes mot kommunen.

 

Klagen sendes til:

Nesodden kommune, postboks 123, 1451 Nesoddtangen.

Klagen merkes med referansenummeret til søknaden.

 

Kontakt

Nesodden kommune, tlf. 66 96 43 00

Sist endret 03.04.2017