Strategisk næringsplan

Nesodden kommune sin strategiske næringsplan skal styrke kommunens mulighet til å føre en strategisk og langsiktig tilrettelegging for næringslivet. Planen skal legge til rette for økt sysselsetting, økt attraktivitet og en god sentrumsutvikling, samtidig som kommunens klimamål ivaretas. 

Strategisk næringsplan 2020-2023

Strategisk næringsplan og handlingsplan for næring 2020 ble vedtatt i Formannskapet 1. april og i Kommunestyret 29. april 2020. Tillegg til handlingsplan jf. koronasituasjonen ble vedtatt i Formannskapet 1. april.

 

Den strategiske næringsplanen konkretiserer mål og innsatsområder. Planen sier noe om hva og hvor man vil, men går ikke i detaljene på hvordan man skal komme dit. Konkrete tiltak skisseres i et separat dokument - en handlingsplan som utformes årlig.

 

Vedtatt strategisk næringsplan konkretiserer flere innsatsområder - både det som omhandler forutsetninger for utvikling, og det som kan være nye mulighetsrom. Strategisk næringsplan består at tre hoveddeler: 

  1. Grunnmur: Beskriver viktige forutsetninger for næringsutviklingen
  2. Satsningsområder: Beskriver utvalgte satsningsområder som baserer seg på de fortrinn/mulighetsrom som finnes på Nesodden
  3. Virkemidler: Beskriver virkemidler som Nesodden kommune skal og kan benytte seg av for å nå målene i strategisk næringsplan

 

Strategisk og langsiktig tilrettelegging for næringslivet

Strategisk næringsplan skal være et arbeidsredskap for politikere og kommuneadministrasjon til bruk i beslutningsprosesser rundt næringsspørsmål. Planen skal være styrende for saksbehandling av næringsspørsmål på ulike nivå og for hvilke næringstiltak som bør prioriteres.

 

Arealer til næringsformål er en forutsetning for næringsutvikling, men strategisk plan går ikke inn i detaljer rundt arealplanlegging for næringslivsutvikling da dette må ivaretas i forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel. 

 

 

Temaplan med rullering hvert 4 år

Strategisk næringsplan er en temaplan som skal rulleres hvert fjerde år. Ved siste rullering av strategisk næringsplan ble det tatt utgangspunkt i dagens næringsplan som var et resultat av en omfattende prosess. Oppdatering og justering av "Strategisk næringsplan 2011-2023 (gammel) (PDF, 2 MB) har blitt til ny plan «Strategisk næringsplan 2020-2023 (ny) (PDF, 10 MB)». 

 

Kommunen sitt handlingsrom ligger i rollen som samfunnsutvikler, og strategisk næringsplan bygger blant annet videre på den vedtatte kommuneplanens samfunnsdel 2018-2042

 

 

Muligheter og utfordringer

Ikke alt av eksisterende næringsliv er synlig i innsatsområdene beskrevet i planen. Det betyr ikke at de ikke er av betydning. Det eksisterende næringsliv som betjener lokal og regional etterspørsel skal fortsatt ivaretas, samtidig som vi skal se fremover og bedre utnytte de fortrinn vi som kommune har for utvikling.

  • Utfordringer: Nesodden kommune er lite kjent som et sted for lokalisering av næringsvirksomhet og har en lav arbeidsplassdekning med mange yrkesaktive pendler ut av kommunen. Næringslivet består av mange enkeltmannsforetak og små bedrifter med få ansatte, og en stor andel av bedriftene har meget lav omsetning. Det finnes få ferdig regulerte næringsareal, begrenset med næringslokaler og Nesodden har en uegnet infrastruktur i forhold til transportkrevende næring.
  • Muligheter: Nesodden kommune har gode mulighet for utvikling gjennom sin nærhet til hovedstaden, sin lange kystlinje, sitt omdømme iforhold til arbeid med helse og rehabilitering, sin høye andel kunstnere og sin generelt høyt utdannede befolkning.