Serverings-, salgs- og skjenkebevilling

Kort fortalt  

 • Alle som ønsker drive et serveringssted må søke om serveringsbevilling.
 • Alle som driver et serveringssted og ønsker å skjenke alkohol må søke om skjenkebevilling. 
 • Serverings- og skjenkebevilling gis til selskapet som skal drive stedet.
Serveringsbevilling

For å drive med serveringsvirksomhet og/eller skjenking av alkoholholdig drikk, må du ha serveringsbevilling fra kommunen. I utgangspunktet kreves det serveringsbevilling ved alle steder hvor det foregår servering av mat og/eller drikke i næring og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet.

 

Hvordan få serveringsbevilling?

 • Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven.
 • Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha uklanderlig vandel.
 • Serveringsstedet må ha en styrer/daglig leder som skal ha det reelle ansvaret for den daglige driften. 

Følgende dokumenter må legges ved søknaden:

 • Firmaattest e.l.
 • Skatteattest
 • Bekreftelse på bestått Etablererprøve for daglig leder/styrer
 • Beskrivelse av stedets beliggenhet og plantegninger med mål.
 • Bekreftelse på at serveringsvirksomheten er innmeldt til Mattilsynet
 • Dokumentasjon på leie-eieforhold for serveringslokalene
 • Brukstillatelse for lokalene fra plan- og bygningsavdelingen.

Ved uteservering må følgende legges ved:

 • godkjenning fra grunneier
 • Skisse over uteserveringsarealet med mål
 • leiekontrakt for utearealer (ved kommunal grunn)

Søknadsskjema for serveringsbevilling

 

Saksbehandlingstid

I behandlingen av søknad om serveringsbevilling skal det innhentes uttalelse fra politi og skatteetaten. Serveringsloven sier at en søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager, hvis ikke sakens kompleksitet tilsier noe annet. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen. Saksbehandlingstiden på 60 dager regnes fra når den som søker har levert all påkrevd dokumentasjon.

Kommunedirektøren har delegert myndighet til å behandle søknader om serveringsbevilling. 

Skjenkebevilling

Har du serveringsbevilling og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling. Har du ikke serveringsbevilling, må du søke om både servering- og skjenkebevilling.

Hvordan få skjenkebevilling?

 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling
 • Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år
 • Daglig leder må ha tatt etablererprøven for å få serveringsbevilling, som igjen er nødvendig for å få skjenkebevilling

Følgende dokumenter må legges ved søknaden: 

 • Firmaattest eller lignende
 • skatteattest
 • dokumentasjon på eie-/leieforhold
 • brukstillatelse for lokalet fra plan- og bygningsavdelingen og planskisse med mål.
 • bekreftelse på at styrer/daglig leder har bestått kunnskapsprøve i serveringsloven (etablererprøven)
 • bekreftelse på at styrer/ daglig leder og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven (skjenkeprøven)
 • bekreftelse på at styrer og stedfortreder har gjennomført kurs i «Ansvarlig vertskap» via Helsedirektoratets nettside
 • dokumentasjon på at de ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret og har lovlige arbeidskontrakter
 • beskrivelse av hva slags type skjenkested og hvordan stedet skal drives
 • redegjøre for stedets tilgjengelighet til hele lokalet inklusive toaletter for personer med nedsatt funksjonsevne. Ved manglende tilgjengelighet skal det på forespørsel fremlegges en plan for hvordan og når tilgjengelighet kan oppnås. Det skal i alle sammenhenger tilstrebes en universell utforming.

Søknadsskjema for skjenkebevilling

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingsfristen for søknader om skjenkebevilling er 4 måneder. Tiden starter å løpe fra søknaden er komplett, det vil si fra all dokumentasjon som skal følge søknaden er innsendt og mottatt av kommunen. Dette i henhold til Alkoholloven § 1-11. Saksbehandling. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen. 

Søknaden behandles i Formannskapet. Eventuell bevilling kan gis for inntil 4 år og følger valgperioden for kommunestyret. Ved ny kommunestyreperiode må det søkes på nytt.

Salgsbevilling

Ønsker du å selge alkohol må du søke om bevilling. Salgsbevilling gis for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Salgsbevilling gis ikke til kiosker og bensinstasjoner. Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av forretningen/utsalget. Bevillingen gjelder kun for det bestemte lokalet/området den er gitt for.

Hvordan få salgsbevilling?

 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om salgsbevilling
 • Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år

Følgende dokumenter må legges ved søknaden:

 • firmaattest 
 • skatteattest
 • eventuell dokumentasjon på at de ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret og har lovlige arbeidskontrakter
 • dokumentasjon på eie-/leieforhold av lokalet
 • ved nytt salgssted må det legges ved en planskisse over lokalet og brukstillatelse fra kommunen
 • bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder i alkoholloven – salgsprøven

 

Søknadsskjema for salgsbevilling


Saksbehandlingstid

Saksbehandlingsfristen for søknader om salgsbevilling er 4 måneder. Tiden starter å løpe fra søknaden er komplett, det vil si fra all dokumentasjon som skal følge søknaden er innsendt og mottatt av kommunen. Dette i henhold til Alkoholloven § 1-11. Saksbehandlingsregler. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen. 

Søknaden behandles i Formannskapet. Eventuell bevilling kan gis for inntil 4 år og følger valgperioden for kommunestyret. Ved ny kommunestyreperiode må det søkes på nytt.

Utvidelse av bevilling for en enkeltanledning

Utvidet bevilling for en enkelt anledning kan gis til alle typer arrangementer ved et sted som allerede har skjenkebevilling. Det koster ikke noe å søke om utvidelse av bevilling.

Bevillingen for en enkeltanledning kan utvides til å gjelde:

 • et tilleggslokale eller utendørs
 • utvidet åpnings- og skjenketid

Følgende dokumenter må legges ved søknaden:

 • En skisse over området med mål. Om det blir kontroll skal det ikke være tvil om innenfor hvilket område en eventuell skjenkebevilling gjelder.
 • Tillatelse fra grunneier til å bruke området/lokalene.
 • Beskrivelse av arrangementet, hvor mange deltakere som forventes og eventuelt vakthold.

 Søknad om endring av vilkår for en enkelt anledning 

Saksbehandlingstid:

Behandling av søknad om åpent arrangement tar normalt 6 uker fra søknaden er komplett. Dette fordi vi i disse sakene er avhengige av en uttalelse fra sosialtjenesten og politiet. Av erfaring kan dette ta to uker, og i enkelte tilfeller enda lenger tid.

Behandling av søknad om lukket arrangement tar normalt 3 uker fra søknaden er komplett.

Follo brannvesen og politiet skal ha melding ved åpne arrangementer

Follo brannvesen skal ha melding om arrangementet i form av tegninger, personantall og ROS-analyse med tilhørende tiltak. Du finner mer informasjon om dette på Follo brannvesen sine nettsider (www.follobrannvesen.no).

Arrangement og tilstelninger på offentlig sted er melde- eller søknadspliktig til politiet. Ansvarlig for arrangementet må sende søknad til politiet med opplysninger om arrangementets art, tid og sted, størrelse (antall gjester), opplyse om skjenking/ ikke skjenking, navn og tlf på ansvarlig, samt andre relevante opplysninger om arrangementet.  Hvis arrangementet er av en slik størrelse at det vil kreves vakter, må det opplyses om antall vakter med navn og fullt personnummer (11 sifre). Dette fordi politiet skal sjekke vandelen til alle som skal være vakter. Arrangementer – Politiet.no

Skjenkebevilling for enkeltanledning, åpent eller lukket arrangement

Skal du ha et arrangement med alkoholservering må du som hovedregel søke om skjenkebevilling for enkeltanledning.

Når trenger du å søke om skjenkebevilling for arrangementer?

 • du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling
 • du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer
 • du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område

 

Hvordan få skjenkebevilling for enkeltanledning?

 • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
 • Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.
 • I enkelte tilfeller kan det kreves at det også utnevnes en stedfortreder.

Arrangementer som ikke oppfyller lovens krav til lukket selskap, er for eksempel:

 • Vanlige medlemsmøter i en forening
 • Sammenkomster for idrettslag, klubber, organisasjoner o.l
 • Studentfester, russearrangementer
 • Kundekvelder, mat- og vin-kurs, kunstutstillinger, VIP-arrangementer
 • Arrangementer som har begrenset tilgang, men hvor det ikke foreligger nødvendig tilknytning til den/de som inviterer

Listen er ikke uttømmende. I tvilstilfeller vil kommunen, etter skjønn, avgjøre om et selskap kan betegnes som  «lukket».  

 

Følgende dokumenter må legges ved søknaden:

 • En skisse over området med mål. Om det blir kontroll skal det ikke være tvil om innenfor hvilket område en eventuell skjenkebevilling gjelder, hvordan dette er avgrenset i terrenget og hvor selve skjenkingen skal foregå.
 • Leiekontrakt/ tillatelse fra grunneier til å bruke området.
 • Ved lukket arrangement må kopi av innbydelse/ invitasjon til arrangement legges ved. 

 

Her søker du om bevilling for et åpent arrangement

 

Her søker du om bevilling for et lukket arrangement 

 

Saksbehandlingstid

Behandling av søknad om åpent arrangement tar normalt 6 uker fra søknaden er komplett. Dette fordi vi i disse sakene er avhengige av en uttalelse fra sosialtjenesten og politiet. Av erfaring kan dette ta to uker, og i enkelte tilfeller enda lenger tid. Behandling av søknad om lukket arrangement tar normalt 3 uker fra søknaden er komplett.

Gebyr for lukket- og åpent arrangement finner du her

 

Follo brannvesen og politiet skal ha melding ved åpne arrangementer

Follo brannvesen skal ha melding om arrangementet i form av tegninger, personantall og ROS-analyse med tilhørende tiltak. For mer informasjon besøk Follo brannvesen sine nettsider.

Arrangement og tilstelninger på offentlig sted er melde- eller søknadspliktig til politiet. Ansvarlig for arrangementet må sende søknad til politiet med opplysninger om arrangementets art, tid og sted, størrelse (antall gjester), opplyse om skjenking/ ikke skjenking, navn og tlf på ansvarlig, samt andre relevante opplysninger om arrangementet. Hvis arrangementet er av en slik størrelse at det vil kreves vakter, må det opplyses om antall vakter med navn og fullt personnummer (11 sifre). Dette fordi politiet skal sjekke vandelen til alle som skal være vakter. Arrangementer – Politiet.no

 

Endring av eksiterende bevilling

Noen endringer i driften på steder som har salgsbevilling, serveringsbevilling eller skjenkebevilling må godkjennes av kommunen. Hvert enkelt serveringssted er selv ansvarlig for å følge opp å sikre at riktige opplysninger til enhver tid er meldt til kommunen.

Her er noen av endringene som må meldes/søkes om

 • Stedet har fått ny styrer,- her må fødselsnummer (11 siffer), fornavn og etternavn komme frem. I tillegg må bevis for bestått kunnskapsprøve vedlegges. 
 • Stedet har fått ny stedfortreder,- her må fødselsnummer (11 siffer), fornavn og etternavn komme frem. I tillegg må bevis for bestått kunnskapsprøve vedlegges. 
 • Stedet har fått ny daglig leder for serveringsbevillingen,- her må fødselsnummer (11 siffer), fornavn og etternavn komme frem. I tillegg må bevis for bestått kunnskapsprøve og etablererprøve vedlegges.  
 • Stedet har fått nytt navn.
 • Det gjøres endringer i eierandelene i selskapet som har bevilling, -hvis det er et aksjeselskap må dere legge ved aksjeeierbok. 
 • Det gjøres endringer i personkretsen som har vesentlig innflytelse på selskapet eller på driften av serveringsstedet eller salgsstedet.
 • Dere endrer selskapsform, for eksempel fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap, -da må dere søke om ny bevilling etter eierskifte. 
 • Dere har bevilling inne og ønsker uteservering, eller arealet hvor dere serverer mat eller drikke utvides innen - eller utendørs. Da må dere legge ved en planskisse med mål som viser det nye arealet, godkjenning fra grunneier eller leiekontrakt som inkluderer det nye arealet og redegjøre for om stedet er universelt utformet.
 • Dere ønsker permanent utvidet åpnings- og skjenketid ved et skjenkested. 
  Steder som bare har serveringsbevilling behøver ikke å søke om utvidet åpningstid. De kan holde døgnåpent.  
 • Dere ønsker å endre konsept, for eksempel hvis dere driver restaurant og vil endre driften til nattklubb. 
 • Virksomheten legges ned eller opphører. 

Listen er ikke uttømmende!

Skjema for endring av bevilling

Eierskifte

Hvis dere har overtatt et sted med serverings-, skjenke- eller salgsbevilling, kan dere drive videre på tidligere eiers bevilling mens søknaden om ny bevilling behandles. Dette gjelder kun i en overgangsperiode på tre måneder og bare hvis søknad om ny bevilling sendes innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelse. Dersom det ikke søkes om ny bevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelse, faller bevillingen bort.

Hva regnes som et eierskifte?

 • Kjøps- eller salgssituasjon mellom to avtaleparter
 • Vesentlige endringer i eierandeler i selskapet som innehar bevillingen
 • Skifte mellom selskaper i samme konsern
 • Skifte av selskapsform (selv om eierinteressene helt eller delvis er de samme som før)

 

Disse vilkårene må være oppfylt for å kunne drive på tidligere eiers bevilling i en overgangsperiode

 • Det må meldes fra til kommunen om at det har skjedd en overdragelse av virksomheten og at man ønsker å ta i bruk tidligere eiers bevilling.
 • Det må søke om ny bevilling innen gitte, lovbestemte tidsfrister:
  • Serveringsloven krever at det søkes om egen bevilling senest 30 dager etter at avtale om overdragelse ble inngått.
  • Alkoholloven krever at det søkes om egen bevilling innen 30 dager etter selve overdragelsen.
  • Vær oppmerksom på at serveringslovens frist må overholdes ved  overtakelse av et skjenkested, da et skjenkested alltid har både serveringsbevilling og skjenkebevilling.
 • Det må foreligge rettslig dokumentasjon på eierskifte mellom tidligere og nåværende eier. En overtagelse av leieforhold til lokaler der en salgs- eller skjenkebevilling har vært utøvd er ikke tilstrekkelig.

 

Følgende dokumenter må legges ved søknaden:

 • Dokumentasjon på eie-/ leieforhold.
 • Firmaattest eller lignende
 • Skatteattest
 • Dokumentasjon på at de ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret og har lovlige arbeidskontrakter.
 • Bekreftelse på bestått etablererprøve for daglig leder på stedet.
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder på stedet.
 • bekreftelse på at styrer og stedfortreder har gjennomført kurs i «Ansvarlig vertskap» via Helsedirektoratets nettside.
 • Kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse som viser når avtale om virksomhetsoverdragelse ble inngått og når overdragelsen faktisk skjedde.
 • Plantegning med mål.
 • Redegjøre for stedets tilgjengelighet til hele lokalet inklusive toaletter for personer med nedsatt funksjonsevne. Ved manglende tilgjengelighet skal det på forespørsel fremlegges en plan for hvordan og når tilgjengelighet kan oppnås. Det skal i alle sammenhenger tilstrebes en universell utforming.
 • Beskrivelse av hva slags type skjenkested og hvordan stedet skal drives.

 

Søknad om serveringsbevilling ved eierskifte

 

Søknad om skjenkebevilling ved eierskifte

 

Søknad om salgsbevilling ved eierskifte

 

 

Saksbehandlingstid: 

Saksbehandlingsfristen for søknader om skjenkebevilling er 4 måneder. Tiden starter å løpe fra søknaden er komplett, det vil si fra all dokumentasjon som skal følge søknaden er innsendt og mottatt av kommunen. Dette i henhold til Alkoholloven § 1-11. Saksbehandling. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen. Søknaden behandles i Formannskapet. Eventuell bevilling kan gis for inntil 4 år og følger valgperioden for kommunestyret. Ved ny kommunestyreperiode må det søkes på nytt.

Omsetningsoppgave for alkohol

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må betale bevillingsgebyr til kommunen hvert år. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Det må gis opplysninger om alkoholsalget i omsetningsoppgaven. Grunnlaget for gebyret er opplysningene dere gir i omsetningsoppgaven. Gebyr blir beregnet for hvert salgs-/skjenkested foretaket har bevilling for.

Satser for bevillingsgebyr er oppgitt i alkoholforskriften

Når skal oppgaven sendes inn?

Frist for å sende inn omsetningsoppgaven er 1. mars hvert år.
Bevillingshavere blir ikke varslet om fristen og har selv ansvar for at oppgaven blir sendt inn innen fristen. Ved opphør eller salg av virksomheten skal det sendes oppgave så snart endelige omsetningstall er klare. 

 

Hvordan sender jeg inn omsetningsoppgaven? 

Du skal sende inn omsetningsoppgaven digitalt. Du må laste opp vedlegg som viser faktisk omsatt mengde alkohol.

Skjema for utfylling av omsetningsoppgave

 

Opphør eller salg av virksomhet?

Bevillingsgebyret løper helt til bevillingen blir sagt opp. Du må sende oppsigelse av bevilling til kommunen. Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, må du sende inn omsetningsoppgaven så snart endelige omsetningstall er klare.

 

Hva skjer hvis du ikke leverer oppgaven eller betaler gebyret?

Hvis du ikke leverer omsetningsoppgaven innen fristen, får du to prikker. Hvis du ikke betaler bevillingsgebyret innen fristen får du ytterligere to prikker. Hvis du får tolv prikker eller flere i løpet av to år, vil salgs- eller skjenkebevillingen bli inndratt i minimum én uke. 

Regelverk for serverings-, salgs - og skjenkesteder

Alle som har fått innvilget en bevilling er ansvarlig for å sette seg inn i og å følge gjeldende regelverk. Under finner du lenker til et utvalg av gjeldende bestemmelser.

Nesodden kommunes alkoholpolitiske plan

Alkoholloven

Alkoholloven med kommentarer, Helsedirektoratet

Alkoholforskriften

Serveringsloven

Guide til god internkontroll etter alkoholloven - Helsedirektoratet

Etablererprøven, kunnskapsprøve og kurset "ansvarlig vertskap"

For å søke om serveringsbevilling må den som er daglig leder ha bestått etablererprøven. Hvis du søker om å bli godkjent som styrer eller stedfortreder ved steder med salgs-/skjenkebevilling, må du ha bestått kunnskapsprøven og tatt kurset i ansvarlig vertskap.

Etablererprøve for servering

Du kan ta etablererprøven i Tangenten, Kongleveien 2, 1450 Nesoddtangen. For å bestille prøvetid send epost til post@nesodden.kommune.no. Ta med gyldig legitimasjon. Prøven koster 400 kr og betales med Vipps ved oppmøte. 

Prøven er en flervalgsprøve der du kan benytte 90 minutter. Prøven er på norsk. Du kan ikke ha med tolk, men du kan bruke ordbok (fremmedspråklig – norsk). Det er lov å ta med lovsamling som ikke inneholder egne notater. Prøven er basert på boken "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomhet". Boken kan du kjøpe hos Vinn

Kunnskapsprøven

Du kan ta kunnskapsprøven i Tangenten, Kongleveien 2, 1450 Nesoddtangen. For å bestille prøvetid send epost til post@nesodden.kommune.no. Ta med gyldig legitimasjon. Prøven koster 400 kr og betales med Vipps ved oppmøte. 

Prøven er en flervalgsprøve der du kan benytte 60 minutter. Prøven er på norsk. Du kan ikke ha med tolk, men du kan bruke ordbok (fremmedspråklig – norsk). Det er to typer kunnskapsprøver, en for salgsbevilling i butikk og en for skjenkebevilling i restaurant/bar/pub. Prøven er basert på boken «Læremateriell – Kunnskapsprøven i alkoholloven». Boken kan du  kjøpe hos Vinn.

Ansvarlig vertskap

Ansvarlig vertskap handler om å bidra til et trygt og hyggelig uteliv ved ikke å skjenke mindreårige eller åpenbart påvirkede gjester. Nå kan du som arbeider i utelivsbransjen få mer kunnskap om ansvarlig vertskap gjennom et nettkurs.

Ansvarlig vertskap e-læring vil gi deg kunnskap om regelverk og situasjonshåndtering er nyttig for deg som skal jobbe i utelivsbransjen. I henhold til Nesodden kommunes alkoholpolitiske plan 2020-2023, er det et krav om at styrer og stedfortreder for skjenkebevilling har gjennomført kurset.

 • Ta kurset på mobil, nettbrett, Mac eller PC
 • Kurset koster kr. 300,-
 • Har du først kjøpt kurset er "Min side" tilgjengelig i seks måneder.
 • På "Min side" kan du hente ut kursbevis og bruke det i CVen din.

Her kan du gjennomføre e-læringskurs

Kurset er utviklet av Kompetansesenter rus - region Øst (KoRus-Øst). KoRus-Øst får sitt oppdrag fra Helsedirektoratet og er organisert under Sykehuset Innlandet HF.

Kontakt oss

Telefon: 66964300 
E-post: post@nesodden.kommune.no