Nesoddens næringsliv

Nyheter næringsliv

Nesodden kommune ønsker å ha en god dialog med næringslivet.

 

Vi vil derfor legge ut nyheter som omhandler saker der offentlig forvaltning og næringslivets interesser møtes.

 

Mer informasjon

 

Etablering eller utvikling av bedrift

 

 

Ønsker du å etablere egen virksomhet, eller driver du en virksomhet i dag.

Nesodden kommune ønsker å legge til rette for at nye bedrifter skal få etablere seg i kommunen, og at eksisterende bedrifter skal få til vekst og utvikling.    

 

Kommunen samarbeider med StartUp Viken, som er et gratis fylkeskommunalt tilbud til deg som planlegger å starte, eller nettopp har startet, egen bedrift.

Det finnes tilbud om individuell veiledning, Grunnkurs, Temakurs, Gründerfrokoster og andre arrangementer og det meste er gratis. De hjelper deg også med næringsfaglig vurdering. Tilbudet er for alle som vil etablere seg i Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås kommune.

 

StartUp Viken og StartUp Follo nettsider:  StartUp Follo

 

 

Idémøte med næringsrådgiveren i Nesodden kommune.

 

1) Har du en ide som du vil diskutere med næringsrådgiveren i kommunen? 
Vi gir individuell veiledning på din idé, som første steg på veien til å etablere en bedrift. Dette er en kort innføring i hva som kan være lurt å tenke på, og hva du bør tenke på, når du skal etablere deg som selvstendig næringsdrivende. Du vil også få tips og råd om hvordan du kan jobbe smart med å utvikle forretningsideen din videre.

 

2) Driver du en bedrift i dag og har behov for hjelp og veiledning til vekst og utvikling, endring, omstilling, ta kontakt med næringsrådgiver for en veiledningssamtale.

 

Eksempel på tema du kan snakke med næringsrådgiver om:

 • Har en forretningside, og ønsker å utforske potensialet.
 • Usikker på om din ide er god nok.
 • Er det et marked og betalingsvillighet for ditt forretningskonsept
 • Ønsker å starte noe ved siden av annen jobb
 • Hvordan starter jeg rent praktisk fra A-Å
 • Driver egen bedrift og vil sette fart videre

 

Terskelen for å snakke med oss er lav!  Alle som bærer på en idé eller ser en ny mulighet skal få tilgang på informasjon og veiledning.

 

 
Ta kontakt med Odd Fylling, næringsrådgiver i Nesodden kommune!

Odd Fylling - Klikk for stort bilde

 

 

 

​​Odd Fylling 
Næringsrådgiver
E-post: odd.fylling@nesodden.kommune.no
Telefon: 410 00 500

 

 

 

Informasjon om, og veiledning rundt støtteordninger for og starte og utvikle virksomheter

 

Kurs: Innovasjon Norges Kompetansesenter

Slik skaffer du penger: Oppstart av bedrift (innovasjonnorge.no)

Altinn

Altinn har samlet det du trenger å vite for å etablere deg som næringsdrivende. Hos Altinn kan du også finne en rekke guider som gir deg veiledning om ulike aspekter ved å starte og drive egen bedrift.

NAV

Du kan ha rett på dagpenger mens du etablerer en egen virksomhet, men du må sende en egen søknad om dette. Du må innhente en næringsfaglig vurdering av dine etableringsplaner fra en instans NAV har godkjent. NAV dekker ikke utgiftene til dette. Denne legges ved Søknad om dagpenger under etablering av egen virksomhet. Mer informasjon om finner du på NAV sin nettside. 

Viken fylkeskommune

Bestill veiledningstime når du skal søke tilskudd

Trenger du tips eller har spørsmål når du skal søke om tilskudd? Nå tilbyr Viken fylkeskommune digitale veiledningssamtaler med rådgivere for alle tilskuddsordningene på næring.

 • Vi kan hjelpe deg med å gi deg mer utfyllende informasjon om relevante ordninger og beskrive hva vi vektlegger i vurderingen av søknaden

Bestill veiledningstime med en av våre rådgivere her

 

Generelle støtteordninger for næringsutvikling

 

Kategorier av offentlige ordninger for næringsutvikling
 

FOR GRÜNDERE OG OPPSTARTSSELSKAPER 

FOR BEDRIFTER SOM VIL VOKSE

FOR ETABLERT NÆRINGSLIV

FOR KLYNGER OG BEDRIFTSNETTVERK

 

Her finnes noen ordninger listet alfabetisk

 

Eksportprogrammet - Global Growth

Eksportprogrammet Global Growth er Innovasjon Norges kompetanseprogram for etablerte bedrifter som ønsker å vokse internasjonalt. Programmet består av kurs, rådgivning og samlinger både i Norge og i aktuelle eksportmarkeder.

ENERGIX – Stort program energi

ENERGIX skal støtte en langsiktig og bærekraftig utvikling av energisystemet som fremmer norsk konkurransedyktig næringsliv og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

EU-finansiering

Trenger du finansiering til å pilotere, kommersialisere og skalere en nyskapende og lønnsom løsning med et globalt markedspotensial? EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, har en rekke satsinger for næringslivet der det fra 1. januar 2021 vil være mulig å søke om finansiering.

Følgemidler for romindustri

Norsk Romsenter disponerer hvert år nasjonale midler (også kalt følgemidler) innen romvirksomhet. Ordningen skal operere innenfor teknologiintensive nisjer, og den skal bidra til å utvikle norske høyteknologiske miljøer.

Kommunale/regionale næringsfond (KNF)

KNF er en tilskuddsordning som gir kommuner og regionråd midler til lokale næringsutviklingstiltak. Midlene kan benyttes både til nyetableringer, som tilskudd til eksisterende bedrifter og til tilretteleggende tiltak.

Landbruk - tilleggsnæring

Ønsker du å videreutvikle en tilleggsnæring på gården? Du kan søke om tilskudd og lån hos Innovasjon Norge dersom du har et lønnsomt prosjekt.

Mentortjeneste for gründere

Ønsker du personlig oppfølging av din bedrift over tid? Mentortjenesten er et tilbud til deg som er daglig leder i en gründerbedrift. Innovasjon Norge setter deg i kontakt med erfarne personer i næringslivet og finner en mentor som passer din bedrift.

Merkur-programmet

Dette programmet er Kommunal- og moderniseringsdepartementets verktøy for å utvikle butikker i distrikts-Norge. Målet er å sikre innbyggerne i distriktene tilgang til en nærliggende dagligvarebutikk med god kvalitet.

Oppstartlån

Oppstartlån kan finansiere utvikling og forberedelser til vekst i foretaket. Lånet vil sammen med investorkapital kunne gi mer kapital til foretaket enn et tilskudd.

Oppstartsfinansiering

Innovasjon Norge har flere ulike finansieringstjenester for nystartede innovative selskaper med et antatt betydelig verdiskapingspotensial og høye vekstambisjoner og de kan delfinansiere aktiviteter knyttet til markedsavklaring og kommersialisering.

Oslofjordfondet

Oslofjordfondet skal bidra til å styrke forskningsdrevet innovasjon ved å finansiere forskningsprosjekter innenfor regionenes prioriterte innsatsområder.

Regionale distriktsmidler

Innovasjon Norge har et mål om at verdier skapes over hele landet. Det tilbys derfor egne ordninger for selskaper i distriktene, og stilles andre krav til selskapene som kan kvalifisere seg for ordningene.

Rådgivning om beskyttelse av innovasjon

Lurer du på hvordan du kan beskytte dine immaterielle verdier? Trenger du hjelp til å se hvordan bedriftens immaterielle verdier kan utnyttes for å øke inntjeningen?

Siva inkubatorer

En inkubator er et innovasjonsselskap som skal bidra til utvikling og etablering av nye vekstbedrifter og skape vekst i etablert næringsliv. Inkubatoren tilbyr et faglig og sosialt miljø hvor gründere, bedrifter, akademia, FoU-miljøer, investorer og andre kobles sammen.

Tilskudd til bioøkonomiprosjekt

Skal din bedrift utvikle løsninger som øker verdiskapingen basert på ressurser fra hav, jord og skog? Det kan være mye å tjene på høyere foredling av bioressurser, og ta i bruk sidestrømmer til nye produkter.

Tilskudd til kommersialisering – fase 1

Har du testet og bekreftet at det finnes et marked for din løsning? Da kan du søke Innovasjon Norge om finansiering til å kommersialisere løsningen din. Tilskuddet kan brukes til å etablere en økonomisk bærekraftig forretningsmodell og lansere løsningen i markedet.

Tilskudd til markedsavklaring

Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Innovasjon Norge kan gi deg tilskudd til å teste om det finnes et marked for din løsning.

Vekstfinansiering - landbruksbasert

Er du tilbyder av lokalmat- og drikke, matopplevelser med lokal identitet, reiselivsopplevelser, Inn på Tunet, Innlandsfiske - eller er du en aktør innen reinnæringen? Da kan innovasjon Norge hjelpe deg med å vokse, styrke kompetanse, bygge omdømme og danne nyttige nettverk.

Kurs, foredrag og arrangementer for næringslivet

Her ser du en oversikt over kurs og arrangementer som er i regi av Nesodden kommune, eller som vi er medarrangør av.

Mer informasjon om aktuelle kurs finnes her.

Næringsarealer til leie eller til salgs på Nesodden

 

Kommuneplanen angir nåværende og fremtidige næringsarealer.

Kommuneplanens arealdel for 2014-2026

 

Digitalt kart over Nesodden

Follo kart, for mer detaljert informasjon om eksisterende og planlagte områder for næring. Follokart Nesodden (kommunekart.com)

 

Mer informasjon om private utleiere av næringslokaler på Nesodden.

 

Her finnes noen lenker til Finn.no

Søk etter næringseiendommer til salgs på Nesodden

Søk etter næringsareal til leie på Nesodden

Søk etter næringstomter til salgs på Nesodden

 

.

Næringsmuligheter innen turisme og reiseliv - OpplevNesodden.no

 

Nettportalen OpplevNesodden.no er lansert!

 

 

 

I februar kunne Nesodden kommunes næringsrådgiver, Odd Fylling, informere om at Nesoddens splitter nye nettportal Opplev Nesodden var på vei ut til folket. Nå er portalen lansert!

 

Nettstedet har fått luft under vingene i løpet av våren og er nå tilgjengelig for både innbyggere, næringsdrivende og besøkende.

 

Mange har kjennskap til visit-nettsteder som for eksempel visitnorway.no eller visitbergen.com. Opplev Nesodden er en tilsvarende portal, som vil gjøre det enkelt å se hva som skjer og hva man kan oppleve på Nesodden. 

 

Portalen gir også næringsdrivende en ypperlig anledning til å vise frem hvem de er, deres tilbud og arrangementer.

Natur-, kultur- og matopplevelser

Portalen Opplev Nesodden gir deg oversikt over natur-, kultur- og matopplevelser, og en del av strategisk nærings- og handlingsplan der turisme og reiseliv er ett av satsningsområdene.

 

Nesodden kommune har et langsiktig mål om å utvikle Nesodden som en destinasjon hvor det prioriteres sosial, økonomisk og bærekraftig verdiskapning. Arbeidet skal styrke sosiale verdier, ivareta natur og kultur, utvikle økonomisk levedyktige bedrifter, samt tilrettelegge for en vekst som tiltrekker turistene i de definerte målgruppene.

 

Målet er også at næringsdrivende skal se mulighetsrommet denne plattformen gir til å vise frem sine tilbud, og gjennom mer turisme og besøk til Nesodden vil næringsaktører skape nye varer, tjenester og igjen arbeidsplasser.  

Integrasjon med Friskus aktivitetskalender

Nesodden kommune lanserte i vinter den digitale samhandlingsplattformen FRISKUS.  I Friskus kan man koordinere, synliggjøre og markedsføre hva som skjer i en aktivitetskalender, og ha direkte kontakt med arrangørene på en enkel måte.

 

«Nettportalen Opplev Nesodden blir porten inn til Nesodden, og det har vært arbeidet strategisk med innhold og design for å gjøre nettstedet innbydende og informativt. Her kan du planlegge besøket til halvøya med utallige turforslag, ting å gjøre og restauranter å besøke. Det har vært helt naturlig å ha en integrasjon med aktivitetskalenderen FRISKUS», sier næringsrådgiver i Nesodden kommune, Odd Fylling.

 

"Endelig kan både befolkningen på Nesodden og besøkende turister få lese og dele informasjon om Nesodden som destinasjon. Alle turer, opplevelser og kulturtilbud samlet i én portal, samtidig som aktivitetskalenderen i Friskus gir oversikt over hva som skjer. Og for næringslivets aktører - en verdifull arena!», tilføyer Fylling. Nettportalen har allerede fått en pangstart. Grafene viser økte sidevisninger og unike brukere fra uke til uke. 

 

www.OpplevNesodden.no

Næringsløftet på Nesodden - 2021-2023
Kontaktinformasjon næringsrådgiver


Ønsker du å etablere en bedrift på Nesodden,
eller driver du egen bedrift og lurer på noe?

 
Ta kontakt med meg!

 

Odd Fylling
Næringsrådgiver
E-post: odd.fylling@nesodden.kommune.no
Telefon: 410 00 500

 

 

Food truck - matvogn - mobile kiosker

Ønsker du å drive kioskdrift/foodtruck på noen av kommunens strender sommeren 2023?  

 

Tillatelse til å drive kioskdrift eller foodtruck på Nesoddens badeplasser sommer 2023​​​

 

 

Badeliv på Hellvik strand. Foto: M. Rand-Hendriksen - Klikk for stort bildeFoto: M. Rand-Hendriksen Kommunen vil som grunneier tillate at næringsdrivende, som har nødvendige tillatelser til å drive kiosk eller foodtruck, kan drive mobil kiosk eller foodtruck ved Nesoddens badeplasser, på følgende vilkår:

 

 • Leier har alene det fulle ansvar for at alle nødvendige tillatelser, herunder fra Mattilsynet, veimyndighetene med videre, er innhentet. 
 • Leier plikter å holde arealet rundt kioskdrift/foodtruck fritt for søppel og i ryddig stand, og har ansvaret for at utsalget ikke forårsaker unødvendig ulempe eller sjenanse for brukere av området, eller naboer med videre. 
 • Leie av tomt er gratis.  
 • Leietaker må selv sørge for vann og avløp i eget lukket anlegg.  
 • Leie av strøm tilgjengelig til selvkost ved Helvik Strand og Oksval, ved plassering nær bygg.  På annen plassering og øvrig badeplasser er det ikke strøm tilgjengelig. 

Brudd på vilkår for kioskdriften/foodtruck medfører at tillatelsen opphører umiddelbart og at kioskdrift/foodtruck på sted(ene) avvikles straks. 

 

Slik søker du:

Kart over badeplasser på Nesodden - Klikk for stort bildeKart over badeplasser på Nesodden

 

Du kan søke om å drive kioskdrift/foodtruck for perioden: 9. juni – 27 august 2023 ved Nesoddens badeplasser

 

For å kunne vurdere søknaden må du sende en søknad der du har med organisasjonsnummer, beskrivelse av konseptet ditt (hva skal du selge, åpningstider, størrelse mobil enhet, ønsket utsalgssted/badeplass etc.), beskrivelse av relevante tillatelser for å drive salg av kioskvarer/mat og ønsket sted for drift. 

 

Servering av mat og/eller drikke må følge reglene i serveringsloven.  
Søknad om serveringsbevilling sendes til Nesodden kommune. Søker må selv sørge for at søknaden er sendt tidsnok til at eventuell bevilgning foreligger før oppstart av serveringssesongen.

Link til søknadsskjema: Serveringsbevilling - Nesodden kommune

 

Søknadsfrist er 15. mai 2023. Nesodden kommune har som mål å fatte en rask beslutning. 
Kommunen forbeholder seg retten til å vurdere søknader om kioskdrift som kommer inn etter denne fristen dersom den enkelte lokalitet er egnet for flere aktører.

 

Send din søknad til Nesodden kommune: post@nesodden.kommune.no

 

Merk e-post i emne feltet: kioskdrift 2023- 20/1631 - <søkers navn> 

 

 

Nesodden Næringsråd - næringsforening på Nesodden

Nesodden har et eget næringsråd, her finner du Nesodden Næringsråd


  

Næringsrådets formål er å være en nøytral og upolitisk organisasjon. Nesodden Næringsråd ønsker å samle alle gode krefter i arbeidet med å utvikle eksisterende næringsliv, samt stimulere til etablering av nye virksomheter.

Mer informasjon

Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter

Nesoddparken

Nesoddparken AS er Nesoddens kunst- og kulturnæringssenter.

 

Nesoddparken er et kunst- og kreativt ressurssenter og et arbeidssted for et vidt spekter av små aktører innenfor kunst- og kulturnæringer.

 

Foruten å være arbeidssted for ca. 55 virksomheter, er Nesoddparken også et besøkssenter. Vi disponerer ca. 2200 kvm. kontor-, verksted og atelier arealer og en park på ca. 19 mål. Nesoddparken ble etablert i 2009 og er organisert som et aksjeselskap.

Vi holder til i Løeshagaveien 49 på Nesodden, like i nærheten av Nesodden kirke.

 

 

Hvordan bli leverandør av varer eller tjenester til Nesodden kommune.

Driver du næring i Nesodden kommune, og kunne tenke deg å undersøke mulighetene for å bli leverandør til kommunen av varer eller tjenester?

 

Finn ut mer her

 

 

Strategisk næringsplan - for utvikling av lokalt næringsliv

 

"Strategisk næringsplan 2020-2023" og "Handlingsplan for næring 2020",

ble vedtatt i kommunestyret 29. april 2020.Christian Brun - Klikk for stort bilde Foto: Christian Brun    

 

 

 

Mer informasjon

 

 

 

 

Follorådet - et regionalt samarbeid

 

Folloregionen interkommunale politiske råd  er et regionalt samarbeidsorgan for kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby, Ås og Akershus fylkeskommune.

 

Målsetning er:

 • mer styrke utad på ulike regionale utviklingsområder
 • kvalitets- og effektivitetsforbedringer gjennom interkommunalt samarbeid om samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon, forvaltning og administrasjon

 

Mer informasjon

 

Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger

 

Dersom du skal starte et serverings- eller skjenkested på Nesodden trenger du bevilling fra kommunen.

 

Mer informasjon

 

Tobakkstilsyn

Skal du selge tobakksvarer? Finn informasjon her.

Follo landbrukskontor

 

 

Her finnes nettstedet til Follo landbrukskontor.

 

Til nettsiden

 

Om Nesoddens næringsliv

 

Den største andelen av næringslivet på Nesodden er preget av tjenesteytende næringer, mange enkeltmannsforetak og små bedrifter.

 

Totalt har Nesodden 1917 aktive virksomheter (SSB 2020), og ifølge enhetsregisteret er det 1067 virksomheter på Nesodden som er registrert i MVA-registeret (per 18.02.2020).

 

Av virksomhetene på Nesodden utgjør tertiærnæringer 83,1 %, sekundærnæringer 14%
og primærnæringer 2,7 % (SSB 2019).


Nesodden har dobbelt så mange yrkesaktive som arbeidsplasser. Halvparten av arbeidsstokken pendler ut av kommunen, mange til Oslo. De største arbeidsplassene på Nesodden er Nesodden kommune og Sunnaas sykehus.

 

Næringsarealer på Nesodden


Nesodden har få ledige ferdig regulerte areal til næring, og lokalt næringsliv etterlyser noen arealer som krever litt plass til næring spredt utover i kommunen. Nesodden kommunen planlegger for handel og næring i kombinasjon med boligformål, attraktive byrom og utearealer både på Tangen og Fagerstrand, og det legges til rette for plasskrevende næring på Munkerud. I forbindelse med rullering av kommuneplanen er det avsatt nye områder til næringsformål:

 

I kommuneplan 2014-2026 er det totalt sonet 683 DAA til næringsformål, sentrumsformål, forretninger og råstoffutvinning.

 

I kommuneplan 2018-2042 er det totalt sonet 2.602 DAA til næringsformål,  sentrumsformål eller kombinert bebyggelsesformål.

 

Områder sonet til sentrumsformål for Tangen og Fagerstrand til sammen er 316 DAA.
Rene næringsformål er økt med 416 DAA, fra 442 DAA til 858 DAA.

Her finnes mer om næringslivet på Nesodden

 

Kontakt oss

​​Odd Fylling, næringsrådgiver
E-post: odd.fylling@nesodden.kommune.no
Telefon: 410 00 500