Kontroll av tobakkssalg og innkreving av tilsynsavgift

Alle virksomheter som selger tobakksvarer og tobakkssurrogater (som e-sigaretter) skal selv registrere sine salgssteder i Tobakkssalgsregisteret. Salg av tobakksvarer eller tobakkssurrogater på steder uten registrering er ulovlig fra 1. januar 2018.

Les mer om ordningen på Helsedirektoratets sider.

Beskrivelse
Tobakkssalgsregisteret er offentlig og skal gi oversikt over:

  • lovlige salgssteder og grossister av tobakksvarer og tobakkssurrogater
  • hvilke salgssteder og grossister det lovlig kan omsettes tobakksvarer og tobakkssurrogater til og fra
  • hvilke salgssteder og grossister det skal føres tilsyn med
     

Målgruppe
Det er virksomheten som er juridisk ansvarlig for salgsstedet som er registreringspliktig. Dersom virksomheten har flere salgssteder, skal hvert enkelt salgssted registreres.

Registreringsplikten gjelder både fast og midlertidig salg.

 

Kriterier
Det er ingen spesielle vilkår for registrering, annet enn at virksomheten må være registrert i Enhetsregisteret.
 

Pris
Det koster ingenting å registrere seg i registeret. Men kommunen krever en årlig tilsynsavgift . Denne avgiften fastsettes av helse- og omsorgsdepartementet og reguleres årlig. I 2020 utgjør avgiften 4700 kroner for faste salgssteder og 1250 kroner for midlertidige salgssteder.

Nesodden kommunestyre vedtok den 6.11.2019 å innføre avgiften for salgssteder i Nesodden kommune som er registrert i Tobakkssalgsregisteret fra og med 1.1.2020. Avgiften kreves inn på slutten av avgiftsåret.
 

Tilsyn
Det er salgsstedets internkontroll som er gjenstand for kommunens tilsyn. Salgssteder/detaljister plikter å etablere en internkontroll jf. tobakksskadeloven § 5. Internkontrollen skal være tilpasset det enkelte salgsstedet og blant annet å bidra til at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap om regelverket.

Kommunen kan pålegge retting og tvangsmulkt etter tobakksskadeloven § 8 eller gi salgsforbud etter tobakksskadeloven § 9.
 

 

Registrering
Registrering i tobakkssalgsregisteret skal skje senest 14 dager før salget starter slik at kommunen kan planlegge og føre tilsyn.
 

Innlogging skjer ved bruk av ID-porten/MinID.
Tobakkssalgregisteret finner du her.
 

For å kunne registrere på vegne av en virksomhet, må du ha en bestemt rolle i virksomheten, for eksempel daglig leder, styreleder eller lignende. Alternativt kan du få delegert rettigheter til å registrere på vegne av virksomheten.

Klage
Hvis du er misfornøyd med kommunens tilsyn eller du ønsker å klage på sanksjoner du har fått, gjøres dette til Fylkesmannen. Det er folkehelseloven kapittel 3 som gjelder for din klagemulighet.

 

Tobakksskadeloven

 

Tobakksforskriften