Forum for natur og friluftsliv

FNF-logo

Forum for natur og friluftsliv (FNF) er samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. FNF jobber for at natur- og friluftslivsinteressene blir ivaretatt i aktuelle saker i de enkelte fylkene.

I dagens samfunn er våre natur- og friluftsområder under sterkt press, særlig med tanke på arealbeslag i forbindelse med utbygginger. Det er derfor viktig at å ivareta interesser vedrørende natur og friluftsliv regionalt og lokalt.  Dette er bakgrunnen for opprettelsen av FNF.

Vårt mål er å bedre samarbeidet mellom våre natur- og friluftlivsorganisasjoner i fylket, slik at vi kan stå sterkere når det gjelder å ta vare på våre sårbare naturområder i fremtiden.
FNF ønsker derfor:

 • Fange opp viktige spørsmål og saker innen natur og friluftsliv
 • Samle og samordne ressurser og vise styrke
 • Medvirke til kompetanseutvikling og derigjennom styrking av den enkelte deltagende organisasjon

Les mer om FNF Akershus

 

FNF Nesodden

FNF Nesodden er et lokalt FNF bestående av foreninger med tilhold og virke i Nesodden kommune. Disse er med:

 • Nesodden historielag
 • NIF Orientering
 • Marinreparatørene 
 • DNT Turlag Nesodden 
 • Nesodden grunneierlag
 • NOF Nesodden
 • Naturvernforbundet på Nesodden
 • Hasle Hestesportsklubb
 • Nesodden kajakklubb

Kontakt FNF Nesodden

 

Formål for Nesodden FNF

 • Være et samarbeidsorgan med personer utpekt av frilufts- og naturvernorganisasjonene på Nesodden.
 • Arbeide for en bærekraftig samfunnsutvikling, økt forståelse av folkehelseverdien av fysisk aktivitet med natur- og friluftsopplevelser.
 • Arbeide for å bevare viktige naturområder, og sikre allmennhetens rett til bruk av fri natur.
 • Arbeide for at organisasjonenes rammebetingelser økes.
 • Samarbeide med andre organisasjoner der dette er naturlig.
 • La alle organisasjoner stå fritt til å ha egne meninger og uttalelser.
 • Ha et godt samarbeid med Nesodden kommune og være partinøytral.

Prioriteringer

 • Bevaring av Nesoddmarka
 • Bevaring av grøntområder/grønnstruktur i eller i tilknytning til boligområder
 • Tilrettelegging i Nesoddmarka og i grøntområder
 • Tilrettelegging av brygger (dykkere, fiskere)
 • Skogbruk / vern
 • Bevare det marine miljø, inkl. opprettelse av hummerfredningsområde
 • Redusere marin forsøpling

Styre

 • Stein Turtumøygard, Nesodden historielag og NIF Orientering - Leder
 • Lars Dalen, Marinreparatørene
 • Kristin Schrader, DNT Turlag Nesodden
 • Geir Busk, Nesodden grunneierlag
 • Bård Bredesen, NOF Nesodden lokallag
 • Steinar Olsen, Naturvernforbundet på Nesodden
 • Marit Hegheim, Hasle Hestesportsklubb

Hvert fast medlem representerer de foreningene som det er utpekt av.