Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Ungdom og fritid

Ungdom og fritid - Klikk for stort bildeNesodden særpreges av en ung befolkning. Vi har mange barn og unge, og i kommuneplanen 2011-2023 er unges levekår et viktig innsatsområde i samfunnsutviklingen.

Ungdom og Fritid har ansvaret for de kommunale fritidstilbudene til ungdom i alderen 12/13 - 20 år, der blant annet satsing på gode møteplasser og arenaer for kulturopplevelser, fokus på holdningsskapende arbeid og brukermedvirkning er sentrale elementer.

 

 

Facebook logo - Klikk for stort bilde

 

Ungdom og fritid er på Facebook

Ungdom og Fritid tar utgangspunkt i at ungdom er en kjemperessurs for og i lokalsamfunnet, og at deres kreativitet og skapertrang, evne til kritisk tenkning og ungdommelige engasjement derfor må stimuleres, tas vare på og brukes.

Unge har førstehånds kjennskap til hvordan oppvekstmiljø og nye sosiale koder fungerer. De har kunnskaper og synspunkter som kritiske observatører og som brukere av lokalmiljøet og tilbudene i kommunen.

Ungdommers interessefelt endrer seg raskt og det er viktig å sikre at de er med på utvikling av nye tilbud. Det er derfor et klart mål at ungdommene blir involvert og engasjert i utviklingen av ungdomstilbudene på Nesodden.

 

Trygge og inkluderende møteplasser

Ungdom og Fritid tilbyr trygge møteplasser der ungdom blir møtt på deres egne premisser og kan utvikle seg som enkeltindivider. Møteplassene er åpne og inkluderende for alle, uansett interesser og kulturell, etnisk, sosial eller økonomisk bakgrunn. Den enkelte skal gis mulighet til å vise - og videreutvikle - sine sterke sider, men hvor deltakelse i de ulike aktivitetene skjer på frivillig basis.

Ungdomsarbeideren

Som ungdomsarbeidere jobber vi bevisst som bærere og formidlere av gode og positive holdninger. Vi tar utgangspunkt i ungdommenes egen virkelighet og interesser, og ser de som enkeltindivider og medmennesker. Vi skal legge til rette for - og stimulere til - at den enkelte tar personlige utfordringer, og på den måten bryter egne grenser og opplever mestringsfølelse.
Vi skal bidra til å skape trygge og selvstendige ungdommer som etter hvert har en god verktøykasse i forhold til å ta gode valg på vei mot voksenlivet. 

 

For nærmere informasjon, kontakt Tom Sammerud i Ungdom og Fritid på tom.sammerud@nesodden.kommune.no eller 992 55 023 / 66964399.