Tilskudd til kulturelle prosjekter - Retningslinjer

Tilskuddene er beregnet på prosjekter som gjennomføres i inneværende år. Det kan søkes før og etter at prosjektet er gjennomført.


Budsjett skal følge søknaden

Kommunen kan kreve at de som mottar støtte framlegger regnskap som viser hvordan stønadsmidlene er brukt. Slikt krav vil i så fall bli knyttet direkte til bevilgningsvedtaket.

 

Hovedmål for støtteordningen:

Bevare mangfoldet i Nesoddens kulturliv

Det gis fortrinnsvis støtte til:

 - lag/foreninger og andre som arbeider med og for innbyggere i Nesodden kommune.
 - aktiviteter og prosjekter, når de er satt i gang som et tillegg til lagets normale aktivitet når disse er åpne for alle innbyggerne i kommunen.
 - samarbeidsprosjekt som involverer flere foreninger og lag, f.eks. kulturdager
 - prosjekter som involverer alle aldersgrupper
 - lederutvikling

Det gis ikke støtte til ordinær drift av lag og foreninger og særtiltak for enkeltpersoner.

 

Om søknaden:

 - Hvis søkeren er lag, forening, stiftelse e.l. annen juridisk person, skal søknaden underskrives av formann, daglig leder eller annen som er gitt fullmakt til å skrive under på foreningens vegne.

 - Hvis søknaden gjelder en spesiell aktivitet, tiltak eller arrangement hvor det ikke er lag, forening eller stiftelse som er ansvarlig, skal det klart gå frem av søknaden hvilke personer som er økonomisk ansvarlig for virksomheten.

 - I søknaden skal angis hvilke lag/forening/stiftelse/person eventuelt tilskudd skal sendes til.

 - Hvis søkeren er registrert i Brønnøysundregisteret, skal dette oppgis i søknaden.

 

Til søknadsskjema - Elektronisk skjema

 

Kontakt

Ta kontakt med virksomhet kultur ved spørsmål.
Tlf.: 66964381