Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Vedtekter/retningslinjer Kulturfond

Formål

Kulturfondet har som formål å sikre Nesodden en bred og mangfoldig kunstnerisk produksjon og formidling. Det gis tilskudd til blant annet prosjekter, arrangementer og internasjonal utveksling. Tilskuddsordningen omfatter alle kunstarter.

Kulturfondet skal bidra til et mangfoldig kulturliv med bred deltakelse, stimulere til utvikling og nytenking i kunst- og kulturfeltet på Nesodden.

Tilskudd kan også gis til aktiviteter og prosjekter av overordnet karakter som favner om større deler av en eller flere kultursektorer.

Hensikten er at prosjektresultatet skal formidles til Nesoddens innbyggere. Kulturfondets økonomiske rammer følger av kommunens årsbudsjett/økonomiplan. Fondet er på kr. 300.000 i 2020 og kan deles mellom flere søkere.

Målgruppe - hvem kan søke

Tilskudd kan gis til kunstnere og kulturarbeidere samt institusjoner, organisasjoner, produsenter og foretak. Både enkeltpersoner og grupper/ensembler kan søke. Søkere må bo eller ha sitt hovedvirke i Nesodden kommune. Statlig finansierte utdanningsinstitusjoner kan ikke søke tilskudd fra denne ordningen.

 

Det kan søkes tilskudd om følgende:

 • Kunst- og kulturtiltak: Tilskudd til prosjekter innenfor alle felt. Det gis ikke tilskudd til administrasjon eller drift av prosjektet.
 • Internasjonal kunst- og kulturutveksling: Tilskudd til utveksling av kunst og kultur mellom Nesodden og utlandet under forutsetning av at prosjektresultatet også skal vises på Nesodden.

 

Kriterier

Vilkår for tilskudd

Det kan søkes om tilskudd til tiltak eller utviklingsprosjekter som er avgrenset til en kortere periode eller som går over maks to år.

Det stilles følgende krav:

 • tiltaket skal rette seg mot publikum i Nesodden kommune
 • tiltaket skal markedsføres lokalt
 • det synliggjøres at kommunen er økonomisk støttespiller i prosjektets informasjons- og reklamemateriell
 • rapport og regnskap skal sendes kommunen senest 6 uker etter at tiltaket/prosjektet er avsluttet
 • utviklingsprosjekter skal vises for publikum

Det kan i vedtaket stilles flere vilkår for tilskuddet enn det som fremgår av opplistingen ovenfor.

 

Søknaden skal inneholde

a. prosjektbeskrivelse

b. fremdriftsplan

c. budsjett med finansieringsplan. Alle inntektskilder skal synliggjøres, og det skal opplyses hvem det ellers søkes tilskudd fra.

d. informasjon om kunstnerisk ansvarlig og medvirkende (CV eller liknende)

e. orientering om samarbeidspartnere

 

Søknadsprosedyre og -frist

Søknad skal sendes elektronisk. Søknadsskjema ligger på Nesodden kommunes hjemmeside. Skjemaet har begrenset plass og søkeren kan ved behov legge ved filer som dokumenterer prosjektbeskrivelse, fremdriftsplan, økonomi og personalia. Slike vedlegg skal ikke overskride 10.000 tegn og maksimum 10 bilder.

Nesodden kommune kan be om ytterligere dokumentasjon ved behov.

 

Søknadsfrist og -skjema

Søknadsfristen er 1. mai og må være levert innen kl. 24:00 denne datoen. Søknader etter kl. 00:00 blir ikke vurdert. 

Om ikke alle midlene blir tildelt grunnet manglende gode søknader, vil midlene overføres til neste års fond.

Søknadsskjema Kulturfond - frist 1. mai - Elektronisk skjema

 

Behandlingstid

Det må beregnes minst seks (6) ukers behandlingstid. Tildelingen foregår innen utgangen august.

 

Ved behandling av søknaden vektlegges følgende:

 

 •  Det er viktig at tiltaket fremstår som realistisk, relevant og har god kunstnerisk kvalitet.
 •  Egenart og evne til nyskaping.
 •  Balansert budsjett og realistisk promotering- og fremdriftsplan.

 

Ufullstendige og/eller mangelfulle søknader vil bli avvist. Søknaden blir ikke vurdert dersom søker har unnlatt å rapportere for tidligere tilskudd. Størrelsen på innvilget tilskuddsbeløp vil fastsettes etter totalrammene for tilskuddsordningen samt en skjønnsmessig vurdering og prioritering innenfor den totale søknadsmassen. Et prosjekt vil normalt ikke kunne fullfinansieres av Nesodden kommune, og et eventuelt tilskudd kan være lavere enn søkt beløp.

 

Det kan ikke søkes om tilskudd til samme prosjekt i samme prosjektfase fra flere tilskuddsordninger i Nesodden kommune. Det kan ikke søkes tilskudd til avsluttede prosjekter.

 

Ved tildeling legges det vekt på at tiltaket er nyskapende, har lokalt og regionalt nedslagsfelt og er åpent for alle. Tilskudd gis ut i fra en samlet, faglig og skjønnsmessig vurdering.

 

Nesodden kommune har vedtatte målsettinger for folkehelse, grønne verdier og mangfold. Kunst- og kulturtiltak eller prosjekter som på en god måte ivaretar disse, vil bli prioritert.

 

Behandling av søknadene

 • Kulturadministrasjonen setter opp en liste over alle søknadene når søknadsfristen er utløpt.
 • Kulturadministrasjonen og Nesodden kulturråd velger en jury med lik representasjon fra Nesodden kulturråd og virksomhet kultur.
 • Juryen lager en felles innstilling.
 • Kulturadministrasjonen sender innstillingen til Kultur- og miljøutvalget for endelig vedtak.

Disse retningslinjene ble vedtatt av Kommunestyret 22. mars 2017, og ordningen evalueres i 2020.

 

Synliggjøring

Ved promotering av prosjektet på plakater, i programhefter, i sosiale medier og i annet kommunikasjonsmateriell skal støtten fra Nesodden kommune synliggjøres. Dokumentasjon av dette skal vedlegges i sluttrapporten. Bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling

Dersom tilskuddet misligholdes eller benyttes til annen aktivitet enn det som er oppgitt i søknaden, kan kommunen kreve tilskuddet tilbakebetalt. Ubenyttede midler skal tilbakebetales. Tilsagn om tilskudd kan bortfalle dersom tiltaket ikke er igangsatt innen 31. desember det siste året tilskuddet gjelder for.

 

Utbetaling av tilskudd

Tilskuddet utbetales etter anmodning fra mottakeren det året tilskuddet gjelder for. Dersom prosjektet blir avlyst, utsatt eller vesentlig endret kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. Beløpet vil bli innkrevd gjennom varsel og faktura fra Nesodden kommune.

 

Rapportering

Prosjektet skal gjennomføres i tråd med opplysninger gitt i søknaden. Eventuelle vesentlige endringer i prosjektet må meldes skriftlig til saksbehandler for vurdering og godkjenning. Etter gjennomføring skal det sendes inn rapport og regnskap som vil bli lagt til grunn for eventuelle senere bevilgninger. Prosjektrapport og -regnskap skal sendes kommunen senest seks uker etter at tiltaket er avsluttet. En forlenget rapporteringsfrist kan innvilges dersom det foreligger særskilte begrunnelser for det. Tilskuddet gis under forutsetning av at Nesodden kommune og kommunens revisor har full innsynsrett i regnskapet for det mottatte tilskuddet, samt de bilagene som underbygger bruken av tilskuddet.

 

Rapporteringsskjema finnes på Nesodden kommunes hjemmeside, på samme sted som kulturfondets søknadsskjema.

 

Hvis prosjektet ikke blir gjennomført, skal det likevel leveres rapport. Nye søknader vil ikke bli behandlet dersom søker ikke har rapportert for tidligere tilskudd innen angitt frist. Tilskuddsmottakere som i løpet av et kalenderår samlet mottar 100 000 kroner eller mer fra Nesodden kommune, vil i løpet av høsten få tilsendt et rapportskjema der regnskapsnøkkeltall fra foregående år må oppgis innen en nærmere angitt frist.